Discursos y prácticas sexuales de usuarios de saunas gay. Una aproximación desde las masculinidades

Author

Aviñó, Constanza Jacques

Director

Caylà Buquera, Joan Artur

Romaní Alfonso, Josep Oriol

Date of defense

2018-11-15

Pages

199 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

Els homes que tenen sexe amb homes (HSH) són la població més afectada per la infecció del VIH/sida i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) en la majoria dels països europeus, inclosa Espanya. Entre les diferents ofertes que utilitzen els HSH per al contacte sexual estan les saunes. L'objectiu d’aquesta tesi va ser analitzar, des de la perspectiva de les masculinitats, el procés de salut (sexualitat), malaltia (VIH i altres ITS) i atenció (prevenció) en diferents usuaris de saunes gai de Barcelona. La tesi es presenta mitjançant la compilació de tres articles. El primer, és un estudi qualitatiu realitzat amb HSH, procedents d'una cohort seronegativa al VIH, que havien estat contactats en saunes gai. El segon, és una revisió sistemàtica sobre les masculinitats i el VIH. El tercer, és un treball de camp, realitzat entre el 2012-2016, centrat exclusivament amb treballadors sexuals masculins que oferien els seus serveis sexuals en una sauna gai. Els principals resultats van ser congruents i suggereixen que l'hegemonia masculina relacionada amb respondre al risc i demostrar proeses sexuals és una construcció social que no és exclusiva del món heterosexual. Les pràctiques socials i sexuals dels HSH conflueixen entre l'hegemonia i la transgressió al visibilitzar formes alternatives d'identitats masculines. No obstant això, existeix escassa recerca en aquesta matèria a nivell mundial. Entre els HSH no tots gaudeixen del mateix estatus, factors com la immigració, el nivell socioeconòmic, l'orientació sexual, l'homofòbia interioritzada i l'edat estableixen diferents relacions amb el risc, la percepció del VIH i la salut. Entre les estratègies de prevenció van destacar realitzar intervencions en llocs de socialització gai, considerar el suport social i els determinants socials. Se suggereix potenciar aquelles polítiques que promoguin l'acceptació a la diversitat sexual i cultural des d'una perspectiva de gènere.


Los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) son la población más afectada por la infección del VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en la mayoría de los países europeos, incluida España. Entre las diferentes ofertas que utilizan los HSH para el contacto sexual están las saunas. El objetivo de esta tesis fue analizar, desde la perspectiva de las masculinidades, el proceso de salud (sexualidad), enfermedad (VIH y otras ITS) y atención (prevención) en diferentes usuarios de saunas gay de Barcelona. La tesis se presenta mediante la compilación de tres artículos. El primero, es un estudio cualitativo realizado con HSH, procedentes de una cohorte seronegativa al VIH, que habían sido contactados en saunas gay. El segundo, es una revisión sistemática sobre las masculinidades y el VIH. El tercero, es un trabajo de campo, realizado entre el 2012-2016, centrado exclusivamente con trabajadores sexuales masculinos que ofrecían sus servicios sexuales en una sauna gay. Los principales resultados fueron congruentes y sugieren que la hegemonía masculina relacionada con responder al riesgo y demostrar proezas sexuales es una construcción social que no es exclusiva del mundo heterosexual. Las prácticas sociales y sexuales de los HSH confluyen entre la hegemonía y la trasgresión al visibilizar formas alternativas de identidades masculinas. Sin embargo, existe escasa investigación en esta materia a nivel mundial. Entre los HSH no todos gozan del mismo estatus, factores como la inmigración, el nivel socioeconómico, la orientación sexual, la homofobia interiorizada y la edad establecen diferentes relaciones con el riesgo, la percepción del VIH y la salud. Entre las estrategias de prevención destacaron realizar intervenciones en lugares de socialización gay, considerar el soporte social y los determinantes sociales. Se sugiere potenciar las políticas que promuevan la aceptación a la diversidad sexual y cultural desde una perspectiva de género.


Men who have sex with men (MSM) are the most affected population by HIV/AIDS and other sexually transmitted infections (STIs) in most European countries, including Spain. Gay saunas are one of the setting were MSM have sexual contact. The objective of this dissertation was to analyse, from masculinities perspective, the process of health (sexuality), disease (HIV and other STIs) and care (prevention) in different gay saunas users in Barcelona. The dissertation is presented through the compilation of three articles. The first, is a qualitative study of MSM, belonging to a cohort without HIV infection, who had been contacted in gay saunas. The second, is a systematic review, which addressed masculinities and HIV. The third is a fieldwork, conducted between 2012-2016 focused exclusively on male sex workers who offered their sexual services in a gay sauna. The main findings derived from studies are congruent and suggest that male hegemony related to responding to risk and demonstrating sexual prowess is a social construct that is not unique to the heterosexual world. The social and sexual practices of MSM converge between hegemony and transgression by making alternative forms of male identities visible. However, there is scarce research on the subject at the global level. Factors such as immigration, socioeconomic status, sexual orientation, internalized homophobia, and age have a different relationship with risk, HIV perception, and health among MSM. Among the prevention strategies, the most important were to implement interventions in places of socialization for gay, to consider social support and social determinants. The policies that promotes the acceptance of sexual and cultural diversity from a gender perspective should be strengthened.

Keywords

Homosexualitat; VIH; Masculinitats; Homosexualidad; Masculinidades; Homosexuality; HIV; Masculinity

Subjects

3 - Social Sciences; 30 -Social Sciences theories and methodologies. Sociography. Gender studies; 572 - Physical anthropology; 614 - Public health and hygiene. Accident prevention

Knowledge Area

Ciències socials i jurídiques

Documents

TESI.pdf

5.312Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)