La enseñanza del español para extranjeros en Venezuela: cuestiones léxicas

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques
dc.contributor.author
Castillo Marengo, Lismary Cristina
dc.date.accessioned
2020-05-07T10:55:24Z
dc.date.available
2020-05-07T10:55:24Z
dc.date.issued
2019-11-21
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/668969
dc.description.abstract
L'objectiu principal d'aquesta tesi és elaborar materials didàctics centrats específicament en el lèxic actual de l'espanyol veneçolà. La tesi està constituïda per onze capítols. Al primer capítol, exposo els objectius, les hipòtesis, l'aplicació de l'estudi i l'estructura de la tesi. Al segon capítol, descric la contextualització de la història de l'espanyol a Veneçuela i de les institucions d'ensenyament-aprenentatge de l'EPE (Espanyol per a Estrangers) a Veneçuela. Al tercer capítol, explico el procediment del disseny i la descripció de l'enquesta sobre el lèxic de l'espanyol veneçolà destinada a parlants natius i mostro els resultats obtinguts de l'enquesta. Al quart capítol, presento les característiques dels corpus lingüístics generals de l'espanyol i analitzo les unitats lèxiques de l'espanyol veneçolà resultants de l'enquesta realitzada a parlants natius en els corpus lingüístics generals de l'espanyol seleccionats, per valorar en quina mesura aquests corpus integren el lèxic l'espanyol veneçolà. Al cinquè capítol, analitzo els principals documents i institucions de referència de l'espanyol d'Espanya i de l'espanyol de Veneçuela amb la finalitat de determinar quina valoració ofereixen l'espanyol de Veneçuela. Al sisè capítol, presento la descripció i els resultats obtinguts de l'enquesta en línia que vaig realitzar als professors d'EPE a Veneçuela sobre l'ús dels manuals i ofereixo les característiques dels manuals d'EPE i, finalment, en aquest mateix capítol , analitzo el lèxic de l'espanyol veneçolà resultant de l'enquesta adreçada a parlants natius a Veneçuela. Al setè capítol, analitzo els principals manuals d'EPE utilitzats a Veneçuela per poder establir si en aquests es considera el lèxic veneçolà o, per contra, es privilegia l'espanyol pertanyent a la variant peninsular. Al vuitè capítol, elaboro una unitat didàctica basada en el lèxic de l'espanyol veneçolà a partir dels materials analitzats. Als capítols nou, deu i onze presento la recapitulació, les conclusions i els annexos.
en_US
dc.description.abstract
El objetivo principal de esta tesis es elaborar materiales didácticos centrados específicamente en el léxico actual del español venezolano. La tesis está constituida por once capítulos. En el primer capítulo, expongo los objetivos, las hipótesis, la aplicación del estudio y la estructura de la tesis. En el segundo capítulo, describo la contextualización de la historia del EPE (Español para Extranjeros) en Venezuela y de las instituciones de enseñanza-aprendizaje del EPE en el país andino. En el tercer capítulo, explico el procedimiento del diseño y la descripción de la encuesta sobre el léxico del español venezolano destinada a hablantes nativos y muestro los resultados obtenidos de la encuesta. En el cuarto capítulo, presento las características de los corpus lingüísticos generales del español y analizo las unidades léxicas del español venezolano resultantes de la encuesta realizada a hablantes nativos en los corpus lingüísticos generales del español seleccionados, para valorar en qué medida estos corpus integran el léxico del español venezolano. En el quinto capítulo, analizo los principales documentos e instituciones de referencia del español de España y del español de Venezuela con la finalidad de determinar qué valoración ofrecen del español de Venezuela. En el sexto capítulo, presento la descripción y los resultados obtenidos de la encuesta en línea que realicé a los profesores de EPE en Venezuela sobre el uso de los manuales y ofrezco las características de los manuales de EPE y, por último, en este mismo capítulo, analizo el léxico del español venezolano resultante de la encuesta dirigida a hablantes nativos en Venezuela. En el séptimo capítulo, analizo los principales manuales de EPE utilizados en Venezuela para poder establecer si en ellos se considera el léxico venezolano o, por el contrario, se privilegia el español perteneciente a la variante peninsular. En el octavo capítulo, elaboro una unidad didáctica basada en el léxico del español venezolano a partir de los materiales analizados. En los capítulos nueve, diez y once presento la recapitulación, las conclusiones y los anexos.
en_US
dc.description.abstract
The main objective of this thesis is to develop teaching materials focused specifically on the current lexicon of Venezuelan Spanish. The thesis consists of eleven chapters. In the first chapter, I set out the objectives, the hypotheses, the application of the study and the structure of the thesis. In the second chapter, I describe the contextualization of the history of the EPE (Spanish for Foreigners) in Venezuela and the EPE teaching-learning institutions in the Andean country. In the third chapter, I explain the design procedure and the description of the survey on the lexicon of Venezuelan Spanish for native speakers and show the results obtained from the survey. In the fourth chapter, I present the characteristics of the general linguistic corpuses of Spanish and analyze the lexical units of Venezuelan Spanish resulting from the survey of native speakers in the general linguistic corpus of Spanish to assess the extent to which these corpus members the lexicon of Venezuelan Spanish. In the fifth chapter, I analyze the main documents and reference institutions of Spanish from Spain and Spanish fromVenezuela in order to determine what assessment they offer of Spanish from Venezuela. In the sixth chapter, I present the description and results obtained from the online survey I conducted to EPE teachers in Venezuela on the use of manuals and offer the characteristics of the EPE manuals and, finally, in this same chapter, I analyze the lexicon of Venezuelan Spanish resulting from the survey of native speakers in Venezuela. In the seventh chapter, I analyze the main EPE manuals used inVenezuela in order to establish whether they consider theVenezuelan lexicon or, on the contrary, The Spanish belonging to the peninsular variant is privileged. In the eighth chapter, I elaborate a didactic unit based on the lexicon of Venezuelan Spanish from the materials analyzed. In chapters Nine, Ten and Eleven I present the summary, the conclusions and the annexes.
en_US
dc.format.extent
380 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
spa
en_US
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
línguïstica
en_US
dc.subject.other
Arts i humanitats
en_US
dc.title
La enseñanza del español para extranjeros en Venezuela: cuestiones léxicas
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
81
en_US
dc.contributor.authoremail
lismarycristina.castillo@fundacio.urv.cat
en_US
dc.contributor.director
Nomdedeu Rull, Antonio
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

Tesis doctoralFINAL_LISMARY_CASTILLO_MARENGO.pdf

3.235Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)