El fantàstic en mons ordinaris: Michael Night Shyamalan o la segona generació de Storytellers fantàstics

Author

Tarragó Mussons, Anna

Director

Aran Ramspott, Sue

Date of defense

2020-04-23

Pages

560 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. FCRIB - Humanitats i Ciències Socials (2018- )

Abstract

Aquesta tesi doctoral té com a objecte d’estudi l’obra fílmica del director M. N. Shyamalan i la reformulació autoral que efectua de la tradició narrativa sobre el fet fantàstic com a cineasta contemporani del gènere híbrid de fantasia d’aventures. A partir de la fonamentació en les aportacions teòriques de la narratologia, la sociosemiòtica, el neoformalisme i els estudis culturals, s’aplica una metodologia qualitativa a través d’entrevistes exploratòries a autors de referència i, sobretot, de l’anàlisi fílmica dels deu films (1999-2019) en què el cineasta intervé com a director, guionista i/o productor. L’organització de la graella d’anàlisi permet identificar quatre tipus de categories: a) característiques generals de la pel·lícula, que permeten identificar elements contextuals de la producció i la intervenció de les lògiques de la indústria audiovisual; b) característiques del sistema formal fílmic (recursos narratius); c) característiques del sistema estilístic (codis cinematogràfics), i d) característiques autorals en relació a la recurrència o renovació dins del gènere de fantasia. Finalment, s’assoleixen els objectius de demostrar que Shyamalan recull el relleu i fa un homenatge volgut a l’anomenada primera generació de Storytellers fantàstics -en què destaca particularment la influència de Spielberg-, i alhora inaugura, com a representant emblemàtic, una segona generació amb voluntat de contenció de l’espectacularitat dins de l’assumida pertinença a la cultura mainstream, tot i que en Shyamalan aquesta tensió es particularitza en la consideració del fantàstic transcendental.


Esta tesis doctoral tiene como objeto principal de estudio la obra fílmica del director M. N. Shyamalan y la reformulación autoral que éste efectúa de la tradición narrativa sobre el hecho fantástico en tanto que cineasta contemporáneo del género híbrido de la fantasía de aventuras. A partir de la fundamentación en las aportaciones teóricas de la narratología, la sociosemiótica, el neoformalismo y los estudios culturales, se aplica una metodología cualitativa a partir de entrevistas exploratorias a autores de referencia y, sobre todo, del análisis fílmico de las diez películas (1999-2019) en las cuales interviene como director, guionista y/o productor. La organización de la ficha o parrilla de análisis permite identificar cuatro tipologías de categorías: a) características generales de la película, que permiten identificar elementos contextuales de la producción y la intervención de las lógicas de la industria audiovisual; b) características del sistema formal fílmico (recursos narrativos); c) características del sistema estilístico (códigos cinematográficos), y d) características autorales respecto a la recurrencia o renovación dentro del género de la fantasía. Finalmente, se alcanzan los objetivos de demostrar que Shyamalan asume el relevo y hace un homenaje deliberado a la primera generación de Storytellers fantásticos, además de inaugurar, como representante emblemático, una segunda generación con voluntad de contención de la espectacularidad dentro de su pertenencia o inclusión en la cultura mainstream, aunque en Shyamalan, esta tensión se vea particularizada en la consideración del fantástico trascendental.


This doctoral thesis studies the filmography of director M. N. Shyamalan, paying special attention to his reformulation of the narrative tradition of the Fantastic Fact as a contemporary filmmaker within the hybrid genre of Adventure Fantasy. Starting off from different theoretical contributions in the fields of Narratology, Social Semiotics, New Formalism and Cultural Studies, this research applies a qualitative methodology based on exploratory interviews with referenced authors and the analysis of the ten films (1999-2019) by Shyamalan as director, screenwriter and/or producer. The analysis identifies four main categories: a) General characteristics of the films, identifying contextual elements of the production and intervention of the cinema industry logics; b) Characteristics of the formal system (narrative resources of the films); c) Characteristics of the stylistic system (cinema codes), and d) Authorial characteristics regarding the recurrence or renewal within the fantasy genre. All in all, this study proves that Shyamalan takes over and makes a tribute to the First generation of Fantastic Storytellers. In addition, the work shows that this director could start a Second Generation with a will to restrain spectacularity within its inclusion to the mainstream, even becoming an emblematic representative. Finally, this research also concludes that this narrative tension in Shyamalan is to be considered as Transcendental Fantasy.

Keywords

M. N. Shyamalan; Storyteller; Fantàstic; Fantàstic transcendental; Fantasia d'aventures; Primera generació de Storytellers fantàstics; Segona generació de Storytellers fantàstics; Anàlisi fílmica; Blockbuster; Mainstream

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 3 - Social Sciences; 316 - Sociology; 77 - Photography and similar processes; 82 - Literature

Knowledge Area

Ciències socials, periodisme i documentació

Documents

Tesi_Anna_Tarrago.pdf

6.847Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)