Terminología del balonmano: estudio léxico, lexicográfico y propuesta de lemario para un diccionario de especialidad dirigido al gran público

Author

Martínez Schilling, Libertad

Director

Nomdedeu Rull, Antonio

Date of defense

2019-12-19

Pages

560 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques

Abstract

La tesi, titulada Terminologia de l'handbol: estudi lèxic, lexicogràfic i proposta de lemari per a un diccionari d'especialitat, parteix de l’absència d’investigacions sobre handbol des del punt de vista lingüístic. Així, aquesta tesi mostra el procés d’elaboració d’un treball terminològic a l’àmbit de l’handbol. En primer lloc, s’ha emmarcat el llenguatge de l’handbol dins de la Teoria Comunicativa de la Terminologia. En segon lloc, s’han constituït dos corpus de textos d’handbol, un actual i un històric. En tercer lloc, s’han estudiat les característiques lexicològiques dels termes inclosos en ambdós corpus per observar els trets del lèxic de l’handbol històric i actual. En quart lloc, s’ha analitzat quantitativa i qualitativament la presència dels termes del corpus del lèxic actual a diccionaris generals monolingües d’espanyol i a diccionaris especialitzats d’handbol. La insatisfacció produïda pels resultats dels anàlisis en quant a la poca i imprecisa presència dels termes d’handbol representats en ambdós tipus de diccionari, per un costat, i la inexistència de diccionaris d’handbol en espanyol pel gran públic, per l’altre, ha comportat la confecció d’un lemari que serveixi com a base per l’elaboració d’un diccionari d’handbol dirigit al gran públic. Així doncs, durant el desenvolupament d’aquesta tesi s’han elaborat i presentat dos corpus i els anàlisis lexicològics i lexicogràfics dels termes de l’handbol. Aquests estudis no solament han servit per assolir l’objectiu principal d’aquesta tesi, establir un lemari, sinó que també constitueixen aportacions fonamentals per la futura elaboració d’un diccionari d’handbol dirigit al gran públic.


La tesis, titulada Terminología del balonmano: estudio léxico, lexicográfico y propuesta de lemario para la elaboración de un diccionario de especialidad dirigido al gran público, parte de la ausencia de investigaciones sobre balonmano desde el punto de vista lingüístico. Así pues, esta tesis muestra el proceso de elaboración de un trabajo terminológico en el ámbito del balonmano. En primer lugar, se ha enmarcado el lenguaje del balonmano dentro de la Teoría Comunicativa de la Terminología. En segundo lugar, se han constituido dos corpus de textos balonmanísticos, uno actual y uno histórico. En tercer lugar, se han estudiado las características lexicológicas de los términos incluidos en ambos corpus para observar los rasgos del léxico del balonmano histórico y actual. En cuarto lugar, se ha analizado cuantitiva y cualitativamente la presencia de los términos del corpus de léxico actual en diccionarios generales monolingües de español y en diccionarios de balonmano especializados. La insatisfacción producida por los resultados de los análisis en cuanto a la escasez y la imprecisión de los términos balonmanísticos en ambos tipos de diccionario, por un lado, y la inexistencia de diccionarios de balonmano en español para el gran público, por el otro, ha comportado la confección de un lemario que sirva como base para un diccionario de balonmano dirigido al gran público. Así pues, en el desarrollo de esta tesis se han elaborado y presentado dos corpus y el análisis lexicológico y lexicográficos de los términos del balonmano. Estos estudios no solo han servido para lograr el objetivo principal de esta tesis, establecer un lemario, sino que también constituyen aportaciones fundamentales para la futura elaboración de un diccionario de balonmano dirigido al gran público.


The thesis, titled Handball Terminology: lexical and lexicographic study and proposal of a lemmata for a specialty dictionary for general public, is motivated by the absence of investigations about handball from a linguistic point of view. Thus, this work shows the process of elaboration of a terminological work in the field of handball. In first place, the language of handball has been framed in the Communicative Theory of Terminology. In second place, two handball textual corpora have been constituted, one is historical and the other one is contemporary. In third place, the terms included in both corpora have been analyzed to observe its lexical characteristics. In fourth place, the presence of the terms of the corpora in both general Spanish dictionaries and handball dictionaries has been analyzed qualitatively and quantitatively. The dissatisfaction produced by the results of these analysis regarding the scarcity and inaccuracy of handball terms in both types of dictionaries, on the one side, and the inexistence of handball dictionaries for the general public on the other, has led to the creation of a lemmata. Throughout the development of this thesis, two corpora and the lexical and lexicographic analysis have been carried out and presented. These studies are not only used to achieve the main objective of this thesis, establish a lemmata, but also they are fundamental contributions for the future elaboration of a handball dictionary for the general public.

Keywords

Handbol; Terminologia; Diccionaris; Balonmano; Diccionarios; Handball; Terminology; Dictionaries

Subjects

81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Arts i Humanitats

Documents

TESI.pdf

14.80Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)