Els parlars del Baix Ebre. Estudi geolingüístic

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologia Catalana
dc.contributor.author
Castellà Espuny, Carles Maria
dc.date.accessioned
2020-09-28T11:33:08Z
dc.date.available
2020-09-28T11:33:08Z
dc.date.issued
2020-07-08
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/669614
dc.description.abstract
"Els parlars del Baix Ebre. Estudi geolingüístic" és una investigació que descriu el català parlat a cada una de les localitats del Baix Ebre. En el marc de la dialectologia, i des del punt de vista de la geolingüística, les dades recollides a través de l'enquesta dialectològica feta a diversos informants de cada població serveixen per a analitzar la llengua catalana col·loquial de la comarca. Els resultats s'han organitzat i s'han presentat en els diferents nivells lingüístics: fonètica, morfologia, sintaxi i lèxic. A part de la descripció dels parlars del Baix Ebre en la seua totalitat, els objectius fonamentals de la recerca han estat establir les relacions i els paral·lelismes lingüístics existents entre els diferents parlars, determinar les àrees dialectals intracomarcals i precisar la classificació dialectal del català de la comarca. D'altra banda, els trets que han estat descrits en els quatre nivells lingüístics esmentats i que reflecteixen la variació interna de la comarca es representen cartogràficament a través d'un total de 1209 mapes. Aquest corpus de mapes constitueix l’Atles Lingüístic del Baix Ebre (ALBE), que fa evident la variació lingüística del Baix Ebre, tenint en compte la seua situació central dins del bloc occidental de la llengua. A més de la introducció, la metodologia, una descripció geogràfica i històrica de la comarca i un apartat en què es presenten els estudis lingüístics previs referents al Baix Ebre, completen el treball un llistat alfabètic amb tots els mots recollits en el nivell lèxic i un annex amb un etnotext de cada població, com a exemple de la parla col·loquial de cada una de les vint-i-tres localitats de la comarca.
en_US
dc.description.abstract
"Els parlars del Baix Ebre. Estudi geolingüístic" es una investigación que describe el catalán de cada una de las poblaciones del Baix Ebre. En el marco de la dialectología, y desde el punto de vista de la geolingüística, los datos registrados a través de la encuesta dialectológica pasada a diversos informantes de cada población sirven para analitzar la llengua catalana coloquial de la comarca. Los resultados se organizan y presentan en los diferentes niveles lingüísticos: fonética, morfología, sintaxis i léxico. Aparte de la descripción de las hablas del Baix Ebre en su totalidad, los objetivos fundamentales de la investigación han sido establecer las relaciones y paralelismos lingüísticos existentes entre las diferentes hablas, determinar las áreas dialectales intracomarcales y precisar la classificación dialectal del catalán de la comarca. Por otro lado, las características que han sido descritas en los cuatro niveles lingüísticos nombrados, y que reflejan la variación interna de la comarca, se representan cartográficamente a través de un total de 1209 mapas. Este corpus de mapas constituye el "Atles Lingüístic del Baix Ebre" (ALBE), que pone en evidencia la variación lingüística del Baix Ebre, teniendo en cuenta su situación central en el bloque occidental de la llengua catalana. Además de la introducción, la metodología, una descripción geográfica y histórica de la comarca y un apartado en el que se presentan los estudios lingüísticos previos referentes al Baix Ebre, completan el trabajo un listado alfabético de todas las palabras recogidas en el nivel léxico y un anejo con un etnotexto de cada población, como ejemplo del habla coloquial de cada una de las veintitrés localidades de la comarca.
en_US
dc.description.abstract
"Els parlars del Baix Ebre. Estudi geolingüístic" is a research assignment meant to make a proper description of the Catalan dialect spoken in each of the towns and villages in the Baix Ebre County Council. Keeping in mind both dialectology and geolinguistics, all data were gathered by means of surveys to people from each community, whose given information has been properly used to analyse the colloquial speeches of the region. The final results have been organised and presented according to several different language levels, such as: phonetics, morphology, syntax and vocabulary. In addition to the proper description of the Baix Ebre dialect as a whole, the main objectives of our research were to settle the existing parallels and linguistic relationship among the different speeches in order to determine the different dialectal areas and, mainly, specifying its dialectal classification of this regional Catalan. The main features described in the four linguistic levels mentioned above, which are mirroring the region's inner variation, have been properly mapped by means of 1209 maps. All these maps have constituted the "Atles Lingüístic del Baix Ebre" (ALBE), in which the linguistic variation in the Baix Ebre region has been recorded, taking into account its central location in the frame of the Western bloc of the Catalan language. To begin the assignment, an introductory preface, methodology and a proper geographical and historical description of the region have been presented. It also includes a section to mention the previous linguistic studies regarding the Baix Ebre region and an alphabetical list with all the words contained (lexical richness). Finally, you will find an outstanding annex with an ethnographic text from each town or village. These are proper samples of the colloquial speech of each of the twenty-three localities (municipalities and also villages) of the region.
en_US
dc.format.extent
1232 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
cat
en_US
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Geolingüística
en_US
dc.subject
Dialectologia
en_US
dc.subject
Ling .sincrònica descrip.
en_US
dc.subject
Geolinguistics
en_US
dc.subject
Dialectology
en_US
dc.subject
Descrip. synchr. linguistics
en_US
dc.subject.other
Arts i humanitats
en_US
dc.title
Els parlars del Baix Ebre. Estudi geolingüístic
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
8
en_US
dc.subject.udc
80
en_US
dc.subject.udc
81
en_US
dc.contributor.authoremail
carlesmaria.castella@urv.cat
en_US
dc.contributor.director
Navarro Gómez, Pere
dc.contributor.codirector
Cubells Bartolomé, Olga
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

TESI (I).pdf

16.42Mb PDF

2.TESI (II).pdf

151.3Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)