Minoría de edad y delincuencia sexual: consecuencias jurídicas aplicables a menores que cometen delitos contra la libertad e indemnidad sexual

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic
dc.contributor.author
Sancho Conde, Tatiana
dc.date.accessioned
2020-11-02T11:10:28Z
dc.date.available
2020-11-02T11:10:28Z
dc.date.issued
2020-09-16
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/669895
dc.description.abstract
Aquest treball aborda l'estudi de les conseqüències jurídiques aplicables als menors que cometen delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, amb la finalitat de poder reflexionar sobre la necessitat, idoneïtat i efectes que aquestes provoquen, així com assolir els coneixements necessaris que ens habilitin a formular propostes de millora dels mecanismes jurídics. Amb aquesta finalitat, es considera necessari analitzar en primer lloc el coneixement científic actual sobre les conductes sexuals entre menors d'edat, a fi de determinar si els mecanismes disposats a la legislació espanyola per fer front a la delinqüència sexual s'adeqüen a la realitat social i son proporcionals amb la delinqüència d'aquesta naturalesa comesa per menors. Complert l'anterior objectiu, es realitza un anàlisis jurídic de les regulacions contemplades tant en la legislació penal con en la legislació de protecció a la infància i l'adolescència aplicables als menors d'edat que cometen il·lícits de naturalesa sexual. Atès que Espanya no ha estat un país pioner en la implementació d'aquests tipus de mesures, es considera necessari conèixer la realitat juridíca comparada en alguns països europeus del nostre entorn i països occidentals que han promulgat disposicions específiques aplicables als delinqüents sexuals. Finalment, es proposen aquelles reformes legislatives que es consideren necessàries per adequar l'actual regulació promulgada per combatre la delinqüència sexual a les especials circumstàncies i característiques dels menors que cometen aquest tipus de conductes.
en_US
dc.description.abstract
El presente trabajo aborda el estudio de las consecuencias jurídicas aplicables a los menores que cometen delitos contra la libertad e indemnidad sexual, con la finalidad de poder reflexionar sobre la necesidad, idoneidad y efectos que provocan las mismas, así como adquirir los conocimientos necesarios que nos habiliten a formular propuestas de mejora de los mecanismos jurídicos. Con este fin, se considera necesario analizar en primer lugar el conocimiento científico actual sobre las conductas sexuales entre menores de edad, para determinar así si los mecanismos dispuestos en la legislación española para hacer frente a la delincuencia sexual se adecúan a la realidad social y son proporcionales con la delincuencia de esta naturaleza cometida por menores. Cumpliendo el anterior objetivo, se realiza un análisis jurídico de las regulaciones contempladas tanto en la legislación penal como en la legislación de protección a la infancia y la adolescencia aplicables a los menores que cometen ilícitos de naturaleza sexual. Dado que España no ha sido un país pionero en la implementación de este tipo de medidas, se considera necesario conocer la realidad jurídica comparada de algunos países europeos del entorno y países occidentales que han promulgado disposiciones específicas aplicables a los delincuentes sexuales. Finalmente, se proponen aquellas reformas legislastivas que se consideran necesarias para adecuar la actual regulación en la materia a las especiales circunstancias y características de los menores que cometen este tipo de conductas.
en_US
dc.description.abstract
This doctoral thesis presents the study of the legal consequences that apply to juvenile sex offenders, in order to rhink about the necessary, appropriateness and the effects that they produce, as well as acquire the necessary knowledge to make proposals for improving the legal instruments. Fot that purpose, first is necessary to consider the scientific knowledge about sexual contact between minors with the aim to know if the mechanisms set out in the Spanish legislation to face the sexual delinquency reflects the current reality of our society and are proportionate to this kind of youth delinquency. Once the above goal, a legal analysis of the criminal legislation and the protection of children and young people legislation applicable to juvenile sex offenders is done. Since Spain has not been a pioneer in the implementation of such measures, it is also necessary to know the legal situation compared to some european countries in our environment and other western countries who have enacted specific legislation for sexual offenders. Finally, legislative reforms are proposed to adapt the current regulation to the minor's circumstances and characteristics.
en_US
dc.format.extent
369 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
spa
en_US
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Delinqüència sexual juvenil
en_US
dc.subject
Consentiment sexual
en_US
dc.subject
Registre ofensors sexuals
en_US
dc.subject
Delincuencia sexual juvenil
en_US
dc.subject
Consentimiento sexual
en_US
dc.subject
Registro ofensores sexuales
en_US
dc.subject
Juvenile sexual crime
en_US
dc.subject
Sexual consent
en_US
dc.subject
Sex offenders register
en_US
dc.subject.other
Ciències Socials i jurídiques
en_US
dc.title
Minoría de edad y delincuencia sexual: consecuencias jurídicas aplicables a menores que cometen delitos contra la libertad e indemnidad sexual
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
34
en_US
dc.subject.udc
340
en_US
dc.subject.udc
343
en_US
dc.subject.udc
349
en_US
dc.contributor.authoremail
tatiana.sancho@urv.cat
en_US
dc.contributor.director
Torres Rosell, Núria
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

TESI TATIANA SANCHO.pdf

6.087Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)