The integration of environmental sustainability in the athlete’s plate nutrition educational tool

Author

Reguant-Closa, Alba ORCID

Director

Meyer, Nanna

Date of defense

2020-11-06

Legal Deposit

TD-067-107251/201911

Pages

195 p.Abstract

Dietary choices have a direct impact on the environment, contributing to climate change, biodiversity loss and water scarcity among others. Furthermore, food choices influence health. Red meat and processed foods high in sugar, salt, are associated with chronic disease and cancer. Recent recommendations are calling for “The Great Food Transformation” with significant reductions in meat and processed food to improve both planetary and human health. While some dietary guidelines are starting to include envi- ronmental concepts in the general population, a better understanding of the environmental impact (EnvI) of food production and consumption patterns is needed to support its inclusion also in active individuals and athletes. The aim of this research was to validate the Athlete’s Plate (AP) nutrition educational tool, calculate its EnvI and integrate sustainability principles in a revised AP. The AP is a visual tool for athletes and active individuals to adjust food intake to training load. In athletes energy and nutrient needs exceed those of the general population to ensure maintenance of health and promote optimum adaptation to training. Sport nutrition guidelines are generally focused on higher energy, carbohydrate and fat intake with in- creased training load. Further, the quality of nutrients, especially from animal protein, is a critical element of the athlete’s diet for optimal muscle development and repair. While protein recommendations are rel- atively modest for athletes, recent evidence and trends show higher amounts, especially from meat and dairy. This raises concern, as these foods contribute to environmental degradation. In addition, there is a significant gap in research on plant-based diets relative to muscle protein balance. Considering that animal protein has a higher EnvI than plant protein, it is important to evaluate the AP to ensure it meets sport nutrition guidelines and is practically useful in athletes, to quantify the EnvI of the AP through Life Cycle Assessment and identify hotspots to decrease impact in athletes, and to develop a revised AP that meets both guidelines for sport nutrition and sustainability. Contribution I, “Eat as If You Could Save the Planet and Win!” Sustainability Integration into Nutrition for Exercise and Sport analyzes the current body of literature and highlights the need for better inclusion of sustainability in sport nutrition. Contribution II, Validation of the Athlete’s Plate Nutrition Educational Tool: Phase I, confirms the AP as a valid sport nutrition tool for energy and macronutrients except for pro- tein. Contribution III, The Athlete’s Plate Education Program: An Experiential Intervention, shows that the program provides athletes sufficient knowledge to apply the AP model in a practical setting. Contribution IV, The Environmental Impact of the Athlete’s Plate Nutrition Education Tool shows that the EnvI of the AP varies with training load, meal type, and sex, being higher by males, dinner and hard training days. It is also dependent on the animal protein content on the plates (higher with higher meat and diary), but it is not the only concern as other variables have to be taken into account such as: processing, RD variability and fresh food. In conclusion, this study validates the AP, highlights the usefulness of the AP Educational Program, and quantifies the AP’s EnVI, emphasizing the need to integrate sustainability principles into sport nutrition tools for athletes and active individuals.


Les opcions dietètiques tenen un impacte directe sobre el medi ambient, contribuint al canvi climàtic, a la pèrdua de biodiversitat i a l’escassetat d’aigua, entre d’altres. A més, les opcions alimentàries influeixen en la salut. La carn vermella i els aliments processats rics en sucre i sal, s’associen a malalties cròniques i càncer. Recomanacions recents fan una crida a “La Gran Transformació d’Aliments” amb reduccions significatives de la carn i dels aliments processats per millorar tant la salut planetària com la humana. Si bé algunes pautes dietètiques comencen a incloure conceptes mediambientals per a la població general, cal una millor comprensió de l’impacte ambiental (EnvI) dels patrons de producció i consum d’aliments per tal d’afavorir la seva inclusió també en persones actives i esportistes. L’objectiu d’aquesta investigació era validar l’eina educativa nutricional del Plat de l’Atleta (AP), calcular el seu EnvI i integrar els principis de sostenibilitat en un AP revisat. L’AP és una eina visual per a espor- tistes i persones actives per a ajustar la ingesta d’aliments a la càrrega d’entrenament. En els atletes, les necessitats energètiques i de nutrients superen les de la població general per tal de poder assegurar el manteniment de la salut i promoure l’òptima adaptació als entrenaments. Les recomanacions sobre nu- trició esportiva se centren generalment en una aportació més gran d’energia, hidrats de carboni i greixos amb una major càrrega d’entrenament. A més, la qualitat dels nutrients, en especial de la proteïna són un element crític de la dieta de l’atleta per a un desenvolupament i recuperació òptims del múscul. Si bé les recomanacions de proteïnes són relativament modestes per als atletes, les evidències i tendències recents mostren quantitats més elevades, especialment de la carn i els lactis. Això suscita preocupació, ja que aquests aliments contribueixen a la degradació ambiental. A més, hi ha un buit significatiu en la investigació sobre dietes basades aliments d’origen vegetal en relació amb la síntesis proteica muscular. Tenint en compte que la proteïna animal té un EnvI més elevat que la proteïna vegetal, és important avaluar l’AP per assegurar-se que compleix les recomanacions de nutrició esportiva i és, en la pràctica, útil en atletes per quantificar l’Envl de l’AP mitjançant l’Avaluació del Cicle de Vida i iden- tificar els punts clau per disminuir l’impacte en esportistes i per desenvolupar un AP revisat que compleixi tant pautes de nutrició esportiva com de sostenibilitat. La Contribució I, “Menja com Si Poguessis Salvar el Planeta i Guanyar!” La Integració de la Sostenibilitat en la Nutrició per a l’Exercici i l’Esport analitza el corpus actual de la literatura i destaca la necessitat d’una millor inclusió de la sostenibilitat en la nutrició esportiva. La Contribució II, Validació de l’Eina Educativa de Nutrició del Plat de l’Atleta: la Fase I, confirma l’AP com a eina vàlida d’alimentació esportiva pel que fa a energia i macronutrients, llevat de proteïnes. La Contribució III, El Programa d’Educació del Plat de l’Atleta: una intervenció experiencial, demostra que el programa proporciona als esportistes coneixements suficients per aplicar el model d’AP en un entorn pràctic. La Contribució IV, L’impacte Ambiental de l'Eina d’Educació Nutricional el Plat de l’Atleta, demostra que l’Envl de l’AP augmenta amb la càrrega d’entrena- ment, el tipus de menjar i el sexe i és el més elevat en proteïnes animals, però no és l’única preocupació. En conclusió, aquest estudi valida l’AP, destaca la utilitat del Programa Educatiu de l’AP i quantifica l’EnvI de l’AP, posant l’èmfasi en la necessitat d’integrar els principis de sostenibilitat en les eines de nutrició es- portiva per a esportistes i persones actives.

Keywords

Educació nutricional; nutrició esportiva; Anàlisi del Cicle de la Vida; proteïnes; sostenibilitat; Nutrition education; sport nutrition; Life Cycle Assessment; proteins; sustainability

Subjects

60 - Biotechnology

Knowledge Area

Nutrició

Documents

TD REGUANT.pdf

10.33Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)