La pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores en el sistema penal español

Author

Lanaspa Mainz, David

Director

Torres Rosell, Núria

Date of defense

2021-02-19

Pages

441 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

El present treball se centra en una pena privativa de drets com la privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors. La recerca es redreça a, en primer lloc, realitzar una anàlisi integral de la situació actual de la pena de privació del dret a conduir en el sistema penal espanyol; en segon lloc, analitzar la seva aplicació en la pràctica dels Jutjats i Tribunals, i finalment detectar els dèficits que presenta per a així, realitzar propostes per a una millor regulació, aplicació i execució d'aquesta. S'ha analitzat tant la doctrina relacionada amb el sistema de penes, les penes privatives de drets en particular així com la relacionada amb els delictes contra la seguretat viària i la vida i integritat física i psíquica. Igualment, s'ha realitzat una exhaustiva anàlisi jurisprudencial dels supòsits en els quals s'ha imposat la privació del dret a conduir, bé com a pena, mesura de seguretat o mesura cautelar. Quant a les principals conclusions aconseguides es destaca que: I) la pena de privació del dret a conduir té un elevat grau d'aplicació en els nostres Jutjats i Tribunals; II) existeixen aspectes de la seva regulació que haurien de ser reformats, tant a nivell processal com substantiu i III) és una pena que té una aplicació pràctica en constant evolució.


El presente trabajo se centra en una pena privativa de derechos como la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. La investigación se endereza a, en primer lugar, realizar un análisis integral de la situación actual de la pena de privación del derecho a conducir en el sistema penal español; en segundo lugar, analizar su aplicación en la práctica de los Juzgados y Tribunales, y finalmente detectar los déficits que presenta para así, realizar propuestas para una mejor regulación, aplicación y ejecución de la misma. Se ha analizado tanto la doctrina relacionada con el sistema de penas, las penas privativas de derechos en particular así como la relacionada con los delitos contra la seguridad vial y la vida e integridad física y psíquica. Igualmente, se ha realizado un exhaustivo análisis jurisprudencial de los supuestos en los que se ha impuesto la privación del derecho a conducir, bien como pena, medida de seguridad o medida cautelar. En cuanto a las principales conclusiones alcanzadas se destaca que: I) la pena de privación del derecho a conducir tiene un elevado grado de aplicación en nuestros Juzgados y Tribunales; II) existen aspectos de su regulación que deberían ser reformados, tanto a nivel procesal como sustantivo y III) es una pena que tiene una aplicación práctica en constante evolución.


This paper focuses on a disqualifying penalty such as the deprivation of the right to drive motor vehicles and mopeds. The research is directed to, firstly, make a comprehensive analysis of the current situation of the penalty of deprivation of the right to drive in the Spanish criminal system, secondly, analyze its application in the practice of the Courts and Tribunals, and finally detect the deficits that it presents so as to make proposals for better regulation, implementation and enforcement. Both the doctrine related to the penalty system, in particular disqualifications, and the doctrine related to crimes against road safety and life and physical and psychological integrity have been analyzed. Likewise, an exhaustive jurisprudential analysis has been carried out of the cases in which the deprivation of the right to drive has been imposed, either as a penalty, a security measure or a precautionary measure. As for the main conclusions reached, it should be noted that I) the penalty of deprivation of the right to drive has a high degree of application in our Courts and Tribunals; II) there are aspects of its regulation that should be reformed, both at a procedural and substantive level and III) it is a penalty that has a practical application in constant evolution.

Keywords

privació dret a conduir; seguretat viària; execució penal; privación derecho a conducir; seguridad vial; ejecución penal; driving disqualification; road safety; penal execution

Subjects

3 - Social Sciences; 34 - Law. Jurisprudence; 343 - Criminal law. Penal offences

Knowledge Area

Ciències Socials i Jurídiques

Documents

TESI DAVID LANASPA MAINZ.pdf

4.594Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)