Democracia y gobierno abierto: una nueva cultura administrativa

Author

Carmona Garias, Silvia

Director

Casado Casado, Lucía

Date of defense

2017-10-11

Pages

660 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

Les Administracions públiques requereixen dur a terme un procés de modernització constant per adaptar-se a les canviants necessitats ciutadanes. El model de democràcia representativa tradicional no és suficient al panorama actual, en què ciutadans reclamen un major protagonisme. El Dret comparat ens ofereix múltiples experiències innovadores, entre elles, la que ha irromput en l'escenari político-administratiu amb major força és el govern obert. Aquest paradigma suposa l'evolució lògica i coherent de la modernització administrativa en la societat de la informació, motiu pel qual aquesta investigació se centra en realitzar una aproximació conceptual del govern obert, després de revisar la profusa bibliografia especialitzada sobre la matèria, partint d'un marc teòric sobre la democràcia i la relectura de principis tradicionals a la llum dels temps contemporanis. Un cop evidenciada la necessitat d'incorporar al ciutadà en la presa de decisions públiques en un plànol d'igualtat amb els poders públics per l'existència de factors distorsionadors de la qualitat democràtica, l'estudi se centra en la participació ciutadana com factor regenerador de la confiança en el sistema, i després de constatar les seves limitacions, es proposa el govern obert com estratègia viable per posar-los remei, analitzant l'origen i evolució del concepte, els valors que promou, els seus beneficis, així com els riscos intrínsecs que comporta. A continuació, s'atén al que s'ha fet fins ara a Espanya que pugui subsumir-se en aquest paradigma, especialment en relació amb les noves tendències normatives en aquesta direcció, com la regulació de la transparència, i què més s'ha de fer per continuar avançant en aquesta línia, amb un abecedari incomplet de reformes derivades d'un estudi comparat de propostes i iniciatives posades en marxa en aquest marc des de l'àmbit tant nacional com internacional.


Las Administraciones públicas requieren llevar a cabo un proceso modernizador constante para adaptarse a las cambiantes necesidades ciudadanas. El modelo de democracia representativa tradicional no es suficiente en el panorama actual, en el que los ciudadanos reclaman mayor protagonismo. El Derecho comparado nos ofrece múltiples experiencias innovadoras, entre ellas, la que ha irrumpido en el escenario político-administrativo con mayor fuerza es el gobierno abierto. Este paradigma supone la evolución lógica y coherente de la modernización administrativa en la sociedad de la información, motivo por el que la presente investigación se centra en realizar una aproximación conceptual del mismo, tras revisar la profusa bibliografía especializada sobre el tema, partiendo de un marco teórico sobre la democracia y la relectura de principios tradicionales del Derecho público a la luz de los tiempos contemporáneos. Una vez evidenciada la necesidad de incorporar al ciudadano en la toma de decisiones públicas en un plano de igualdad con los poderes públicos por la existencia de factores distorsionadores de la calidad democrática, el estudio se centra en la participación ciudadana como factor regenerador de la confianza en el sistema, y tras constatar sus limitaciones, se propone el gobierno abierto como estrategia viable para ponerles remedio, analizando el origen y evolución del concepto, los valores que promueve, sus beneficios, así como los riesgos inherentes que comporta. A continuación se atiende a qué se ha hecho hasta ahora en España que pueda subsumirse en este paradigma, especialmente en relación con las nuevas tendencias normativas en esta dirección como la regulación de la transparencia, y qué más se debe hacer para continuar avanzando en esa línea, en una suerte de abecedario incompleto de reformas derivadas de un estudio comparado de propuestas e iniciativas puestas en marcha en este marco a nivel tanto nacional como internacional.


Public Administrations need to develop a constant modernization process to adapt to the changing citizen needs. The model of traditional representative democracy is not enough in the current panorama, in which the citizens claim for more prominence. Comparative law offers us many innovative experiences, among them, the one that has broken out in the political-administrative scenario with greater force is the open government. This paradigm supposes the logical and coherent evolution of the administrative modernization in the information society, this is the reason why this research focuses on a conceptual approach of this concept, after reviewing the profuse specialized bibliography on the subject, starting from a theoretical frame about democracy, and from a re-reading of traditional principles of public law in the light of contemporary times. Once the need to incorporate the citizen in the public decision making in a level of equality has been evidenced, due to the existence of factors that distort the quality of the democracy, the study focuses on the public participation as a regenerating factor of the confidence in the system, and after establishing its limitations, open government is proposed as a viable strategy to solve them. This is the reason why the study includes an analysis of the origin and evolution of the concept, the values that it promotes, its benefits, as well as the inherent risks involved. Next, we look at what has been done so far in Spain that can be subsumed in this paradigm, especially about the new regulatory tendencies that move in the same direction, as the transparency law, and, finally, we discuss about what else must be done to continue advancing in that line, in a sort of incomplete alphabet of reforms derived from a comparative study of proposals and initiatives put in place in this framework at both national and international level.

Keywords

govern obert; transparència; col·laboració ciutadana; gobierno abierto; transparencia; colaboración ciudadana; open government; transparencia; citizen collaboration

Subjects

17 - Moral philosophy. Ethics. Practical philosophy; 32 - Politics; 34 - Law. Jurisprudence; 35 - Public administration. Government. Military affairs

Documents

TESI Silvia Carmona Garias.pdf

4.841Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)