Understanding hunter-gatherers behaviour through the macro-fractures analysis of lithic backed points

Author

Ruta, Giancarlo

Director

Arzarello, Marta

Date of defense

2021-05-26

Pages

221 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques

Abstract

La aplicació d'una metodologia sòlida és premissa fonamental per obtenir informació fiable en cada investigació científica, i particularment en arqueologia prehistòrica, on fàcilment es cometen errors en nivell interpretatiu. L'objectiu principal d'aquest treball és comprendre la tasca dels caçadors-recol·lectors després l'Últim Màxim Glacial i durant el Tardìoglacial en una àrea determinada a través de l'anàlisi funcional dels materials lítics arqueològics per tal d'aportar una primera presa de contacte a el paper que van desenvolupar els jaciments en un període de canvis climàtics i mediambientals ràpids. Els jaciments de cultura Epigravettiana de Grotta di Pozzo al centre d'Itàlia i Riparo Villabruna al nord han investigat en profunditat des de la perspectiva lítica per identificar possibles puntes de projectil utilitzades durant activitats de caça. Això ofereix una informació detallada sobre tecnologies d'empunyadura i tècniques de caça, brindant un ampli marc dels coneixements i les habilitats pràctiques de la població. El projecte de recerca introdueix aspectes únics que mai abans havien estat investigats en els jaciments prèviament esmentats. L'adopció sistemàtica de l'arqueologia experimental és innovadora, i s'han provat aspectes específics i majoritàriament desconeguts sobre l'ús d'eines lítiques. Les dades provinents de l'àmplia literatura i els resultats inesperats es creuen per comprendre les estratègies de caça, el comportament, els desplaçaments, els assentaments estacionals i la possible interrelació entre grups humans en aquesta gran àrea de centre-nord d'Itàlia a la fi de l'Plistocè.


La aplicatión de una metodología sólida es premisa fundamental para obtener información fiable en cada investigación científica, y particularmente en arqueología prehistórica, donde fácilmente se cometen errores a nivel interpretativo. El objetivo principal de este trabajo es comprender la labor de los cazadores-recolectores tras el Último Máximo Glacial y durante el Tardìoglacial en un área determinada a través del análisis funcional de los materiales líticos arqueológicos con el fin de aportar una primera mirada al papel que jugaron los yacimientos en un período de rápidos cambios climáticos y medioambientales. Los yacimientos de cultura Epigravettiana de Grotta di Pozzo en el centro de Italia y Riparo Villabruna al norte han investigado en profundidad desde la perspectiva lítica para identificar posibles puntas de proyectil utilizadas durante actividades de caza. Esto ofrece una detallada información sobre tecnologías de empuñadura y técnicas de caza, brindando un amplio marco de conocimientos y habilidades prácticas de la población. El proyecto de investigación introduce aspectos únicos que nunca antes han sido investigados para los yacimientos mencionados. La adopción sistemática de la arqueología experimental es innovadora, y se han probado aspectos específicos y en su mayoría desconocidos sobre el uso de herramientas líticas. Los datos provenientes de la amplia literatura y los resultados inesperados se cruzan para comprender las estrategias de caza, el comportamiento, los desplazamientos, los asentamientos estacionales y la posible interrelación entre grupos humanos en esta gran área del centro-norte de Italia a finales del Pleistoceno.


The application of a robust methodology is a fundamental precondition to get reliable information in every scientific investigation, in particular in prehistoric archaeology where it is easy to make mistakes on the interpretation level. The main goal of this work is to understand the role of the hunter-gatherers after the Last Glacial Maximum and during the Late Glacial in a given area, through the functional analysis of the archaeological lithic materials, in order to give a glimpse of the function of the sites in a period of rapid climate and environmental changes. The Epigravettian sites of Grotta di Pozzo in the Central Italy and Riparo Villabruna in the North Italy have been investigated on the lithic point of view, as to individuate possible projectile points used during hunting activity. This contribution offers detailed information about hafting technologies and hunting techniques, giving a wide framework of knowledge and practical skills of the inhabitants. The research project introduces unique aspects that have never been investigated before for the considered sites. The systematic adoption of the experimental archaeology is innovative, and there have been tested specific and mostly unknown aspects about the use of lithic tools. The data coming from the large literature and the unexpected results are crossed together as to understand the hunting strategies, the behaviour, the movements, the seasonal settlements and the possible connection between human groups in this large area of North-Central Italy at the end of Pleistocene.

Keywords

projectils; dents; Epigravettian; proyectiles; dientes; Epigravettian; teeth

Subjects

55 - Earth Sciences. Geological sciences; 572 - Physical anthropology; 575 - General genetics. General cytogenetics; 90 - Archaeology. Prehistory

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Giancarlo Ruta.pdf

9.465Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)