Masculinitats (in)habitables: Transaccions, gènere i patiment mental entre els adolescents i joves.

Author

Cela Bertran, Xavier

Director

Martínez Hernáez, Angel

Pié Balaguer, Assumpció

Date of defense

2020-12-16

Pages

624 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

Aquest estudi té com a voluntat principal analitzar els efectes de la construcció cultural de la masculinitat sobre els processos de salut/malaltia(patiment)/cures de les persones joves socialitzades com a homes. Es parteix d’una anàlisis feminista de la masculinitat, de les aportacions dels men’s studies i de l’antropologia mèdica per comprendre la interacció entre gènere, patiment mental, edat i nivell socioeconòmic. La metodologia emprada en aquesta recerca és l'etnografia en el camp de la joventut i la xarxa de salut mental amb un enfocament comunitari. La multiplicitat de tècniques emprades (observació participant, entrevistes a nois psiquiatritzats i professionals de la salut mental, grups focals i qüestionaris) permet una aproximació exhaustiva a la realitat estudiada, combinant una etnografia localitzada en dos dispositius comunitaris i dades de tipus quantitatiu. Els resultats de la investigació demostren un efecte directe i força explicatiu del sistema sexogenèric, i de la masculinitat en particular, sobre les formes de viure, expressar i atendre el patiment mental amb conseqüències específiques (menys demanda d’ajuda/atenció, dificultats en el reconeixement de la pròpia vulnerabilitat i per a la creació de xarxes de suport etc.) per als homes joves, la qual cosa reforça dels resultats que apareixen a la literatura científica internacional revisada. Per entendre la interacció de factors estudiada partim, en primer lloc, d’una idea de masculinitat en procés d’hibridació i de les transaccions que es donen entre hegemonia i subalternitat masculines, amb continuïtats i discontinuïtats respecte d’altres moments històrics. En segon lloc, ens basem en el conjunt d’experiències viscudes (sabers profans) per part dels nois que transiten la xarxa de dispositius de salut mental a partir dels seus relats i l’observació participant en un Club Social i un Hospital de dia per a adolescents. En tercer lloc, analitzem les imbricacions entre estigma i masculinitat en aquest àmbit.


Este estudio tiene como voluntad principal analizar los efectos de la construcción cultural de la masculinidad sobre los procesos de salud/ enfermedad (sufrimiento)/ cuidados de las personas jóvenes socializadas como hombres. Se parte de un análisis feminista de la masculinidad, de las aportaciones de los men’s studies y de la antropología médica para comprender la interacción entre género, sufrimiento mental, edad y nivel socioeconómico. La metodología empleada en esta investigación es la etnografía en el campo de la juventud y la red de salud mental con un enfoque comunitario. Las multiplicidad de técnicas empleadas (observación participante, entrevistas a chicos psiquiatritzados y a profesionales de la salud mental, grupos focales y cuestionarios) permite una aproximación exhaustiva a la realidad estudiada, combinando una etnografía localizada en dos dispositivos comunitarios con datos de tipo cuantitativo. Los resultados de la investigación demuestran un efecto directo y notablemente explicativo del sistema sexogenérico, y de la masculinidad en particular, sobre las formas de vivir, expresar y atender el sufrimiento mental con consecuencias específicas (menos demanda de ayuda/atención, dificultades en el reconocimiento de la propia vulnerabilidad y para la creación de redes de apoyo, etc.) para los hombres jóvenes, lo cual refuerza algunos de los resultados que aparecen en la literatura científica internacional revisada. Para entender la interacción de factores estudiada, partimos en primer lugar, de una idea de masculinidad en proceso de hibridación y de las transacciones que se dan entre hegemonía y subalternidad masculinas, con continuidades y discontinuidades respecto de otros momentos históricos. En segundo lugar, nos basamos en el conjunto de experiencias vividas (saberes profanos) por parte de los chicos que transitan la red de dispositivos de salud mental. En tercer lugar, analizamos las imbricaciones entre estigma y masculinidad en este ámbito.


The primary goal of this study is to analyze the effects of the cultural construction of masculinity on health / disease (suffering) / care processes of youth socialized as men. The research aims to provide useful knowledge for rethinking the ways in which excessive mental suffering is accompanied, intervened and treated in the medical and educational field. The study draws from a feminist analysis of masculinity, the contributions of men’s studies and from medical anthropology, in order to understand the interaction between gender, mental suffering, age and socioeconomic status. You will find special emphasis on the first three dimensions. The methodology is based on ethnography in the fields of youth and the community focused mental health network. The multiplicity of techniques employed (participant observation, interviews with psychiatrized boys and mental health professionals, focus groups and questionnaires) allow an exhaustive approach to the study object, insofar as combining the ethnography within two community devices with quantitative data. The results of the research show a direct and remarkably explanatory effect of the sex/ gender system, as well as the ways of living, expressing and attending to mental suffering with specific consequences (less demand for help / attention, difficulties in recognition of self-vulnerability and for the creation of support networks, etc.) of masculinity expressed in young men in particular. This reinforces some of the results found in the international scientific literature section that has been reviewed. To understand the interaction of the studied factors, the starting point has been an idea of masculinity in the process of hybridization and, the transactions given between masculine hegemony and subalternity, with continuities and discontinuities- regarding other historical moments. Secondly, it is based on a set of lived experiences (profane knowledge) of the boys that transit the network of mental health devices. In third place, we analyze the overlaps between stigma and masculinity in this field.

Keywords

Salut mental; Masculinitats; Juventut; Masculinidades; Mental health; Masculinities; Youth; Joventut

Subjects

3 - Social Sciences; 39 - Cultural anthropology. Ethnography. Customs. Manners. Traditions. Way of life; 572 - Physical anthropology

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI Xavier Cela Bertran.pdf

28.49Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)