La sostenibilitat de l’aigua a Andorra: efectes a llarg termini del canvi climàtic i socioeconòmic en el recurs hídric

Author

Pesado Pons, Cristina ORCID

Director

López Moreno, Juan Ignacio

Codirector

Pons Pons, Marc

Date of defense

2021-09-15

Legal Deposit

TD-079-107749/202103

Pages

268 p.Abstract

Els recursos hídrics tenen un valor fonamental tant pels ecosistemes com per a la societat. No obstant, canvis en el clima, poblacionals, en el consum, d’usos del sòl i la urbanització afectaran la seva qualitat i disponibilitat futura. A Andorra, la confluència del canvi climàtic i un model socioeconòmic amb un pes important de la indústria turística basada en un ús intensiu de l’aigua podria comprometre la sostenibilitat futura dels recursos hídrics. Aquesta recerca analitza els recursos hídrics d’Andorra i la seva sostenibilitat futura mitjançant el model WEAP. Aquest presenta una estimació inicial de la demanda nacional d’aigua segregada en els principals consumidors d’aigua del país i explora l'evolució futura dels recursos hídrics combinant escenaris climàtics i d’usos del sòl amb escenaris socioeconòmics (evolució de la població, del turisme, del consum i la producció de neu artificial). Els resultats de les projeccions climàtiques i usos del sòl preveuen una variació del cabal mig anual d’entre -40,5 % i +24 % en funció del canvi projectat de temperatura (0°C,+2°C i +4°C) i precipitació (-20%, 0 i +20%). Aquesta disminució del cabal és més important durant la primavera i es detecta un avançament del pic de cabal de juny a maig degut a la fosa prematura de la coberta de neu. Pel cas dels escenaris d’usos del sòl, el seu impacte en la reducció del cabal és menor que l’efecte climàtic. Es defineixen quatre escenaris socioeconòmics (Continuïtat, Decreixement, Futur creixement de la producció de neu artificial i Eficient) que s'han combinat amb els diferents escenaris de canvi climàtic i d’usos del sòl. Els resultats mostren que en termes generals i a escala de país l’impacte del canvi climàtic no comprometrà la demanda futura d’aigua. Tanmateix, quan analitzem les conques més petites del Valira del Nord i del Valira d’Orient observem que en algunes ubicacions i períodes determinats, es poden donar situacions crítiques i comprometre la capacitat de satisfer totes les demandes. Quan es considera un augment de la temperatura de 2 °C només s’observen situacions de conflicte en la Conca del Valira d’Orient pels escenaris de continuïtat i de futura producció de neu artificial durant el mes de gener. La resta d’escenaris on s’identifiquen conflictes entre la disponibilitat de recurs i la demanda d’aigua es donen amb un canvi en la temperatura més extrem de 4°C. El model WEAP-Andorra es demostra com una eina útil per donar suport a la gestió, la presa de decisions i el disseny de polítiques de gestió sostenible de l’aigua i d’adaptació al canvi climàtic i que ens ha permès realitzar una sèrie de recomanacions i mesures d’adaptació per Andorra.


Water resources have a fundamental value for both ecosystems and society. However, changes in climate, population, consumption, land use and urbanization are impacting its quality and future availability. In Andorra, the confluence of climate change and a socioeconomic model changes with an important weight of tourism industry based with an intensive use of water could threaten the future sustainability of water resources.   This research aims to explore water resources of Andorra and its long-term sustainability using the WEAP model. The WEAP-Andorra model presents an initial estimate of the national water demand segregated into the main water consumers of the country and explores the future evolution of water resources combining climatic and socioeconomic scenarios (evolution of the population, tourism, consumption and ski resorts snowmaking).  The results of climate projections and land uses predict a change in the average annual streamflow between -40.5% and + 24% based on the projected change in temperature (0 ° C, + 2 ° C and + 4 ° C) and precipitation (-20%, 0 and + 20%). This decrease in streamflow is most significant during the spring with a shift of the streamflow peak from June to May due to premature melting of the snow cover. In the case of land use scenarios, their impact on flow reduction is less significant than the climatic effect.  Four socio-economic scenarios are defined (Business as Usual, Degrowth, Future growth of snowmaking and Efficient) to be combined with the different scenarios of climate change and land use. Results show that at country scale the impact of climate change will not compromise the future water demand. However, when we analyze the smaller basins of Valira del Nord and Valira d’Orient, we observe that in specific locations and periods it could be some challenges to achieve all the required demands. When a temperature increase of 2 °C is considered, only situations of potential conflict are observed in the Valira d'Orient Basin in the Business as Usual scenario and future snowmaking scenario during the month of January. All scenarios present conflicts between resource availability and water demand occur when a more extreme change in temperature of 4 °C is simulated.   The WEAP-Andorra model developed in this research shows to be a useful tool to support management, decision-making and the design of policies for sustainable water management and adaptation to climate change and has allowed us to propose recommendations and adaptation measures for Andorra. 

Keywords

Recurs hídric; Canvi Climàtic; Canvi Global; WEAP; Estratègies d’adaptació; Water ressource; Climate Change; Global Change; Adaptation Strategies

Subjects

502 - The environment and its protection

Knowledge Area

Ciències ambientals i socials

Documents

TDT PONS PESADO.pdf

39.15Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)