Hacia la ecologización del derecho en la conflictividad social. Estudio de caso (s)

Author

Arenas Ferro, Javier Francisco

Director

Jaria Manzano, Jordi

Date of defense

2021-10-22

Pages

437 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

Aquesta tesi Doctoral aborda aspectes del problema de ductilitat i indeterminació del Dret en el marc de la crisi eco-social. En aquest context, actors amb diferents competències, capacitats i representació política acudeixen a ell, un llenguatge tècnic aparentment neutral, per a incidir en la consecució d'objectius i resguardar unes certes pretensions; el que requereix de la traducció del conflicte a l'àmbit comprensiu del sistema jurídic. No obstant això, el seu ús convencional pot abonar posicions hegemòniques i perpetuar condicions execrables. Això genera riscos en un escenari d'incertesa i injustícies manifestes, per la qual cosa resulta necessari buscar eines amb la finalitat d'optimitzar oportunitats tuïtives amb què comptin col·lectius vulnerables. Per a això, en aquesta tesi s'explora una reconstrucció alternativa del Dret, s'analitzen les estratègies interpretatives donades per autoritats jurisdiccionals i s'investiga la possibilitat de desplegar en elles elements que permetin argumentar, resignificar i construir significacions que compleixin amb tal objectiu i que incideixin en el quefer de l'Estat. Això es fa a partir d'una aproximació trans-disciplinar amb èmfasi en l'ecologia, en l'economia ecològica i en l'ètica ambiental.


Esta tesis Doctoral aborda aspectos del problema de ductilidad e indeterminación del Derecho en el marco de la crisis eco-social. En este contexto, actores con diferentes competencias, capacidades y representación política acuden a él, un lenguaje técnico aparentemente neutral, para incidir en la consecución de objetivos y resguardar ciertas pretensiones; lo que requiere de la traducción del conflicto al ámbito comprensivo del sistema jurídico. Sin embargo, su uso convencional puede abonar posiciones hegemónicas y perpetuar condiciones execrables. Esto genera riesgos en un escenario de incertidumbre e injusticias manifiestas, por lo que resulta necesario buscar herramientas con el fin de optimizar oportunidades tuitivas con que cuenten colectivos vulnerables. Para ello, en esta tesis se explora una reconstrucción alternativa del Derecho, se analizan las estrategias interpretativas dadas por autoridades jurisdiccionales y se investiga la posibilidad de desplegar en ellas elementos que permitan argumentar, resignificar y construir significaciones que cumplan con tal objetivo y que incidan en el quehacer del Estado.


This Doctoral research exposes the ductility and indeterminacy of Law in the framework of the social and ecological crisis. In this context, actors with different competencies, capacities and political representation resort to Law to achieve objectives and safeguard their claims. In these struggles, Law appears as a neutral and technical language, which requires the translation of the conflict to its comprehensive scope. However, its conventional use strengthens hegemonic positions and perpetuate execrable conditions, which generates risks in a scenario of uncertainty and manifest injustices. For this reason, it's necessary to consider tools that optimize defensive opportunities available to vulnerable groups. This thesis explores an alternative reconstruction of Law. It interprets given concepts of jurisdictional authorities and analyses possibilities of arguing, but also resignifies and builds meanings. This meets the objective of this research and can potentially influence public policies. It's done from a cross-disciplinary perspective with emphasis on ecology, ecological economics and environmental ethics

Keywords

Antropoceno; Antrhopocene; Ecology; Ecologia

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 14 - Philosophical Systems and points of view; 3 - Social Sciences; 34 - Law. Jurisprudence

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI Javier Francisco Arenas Ferro.pdf

4.360Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)