La imagen pública de la química en Twitter

Author

Guerris Larruy, Manuel

Director

Cuadros Margarit, Jordi

Codirector

González Sabaté, Lucinio

Date of defense

2021-09-28

Pages

262 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. IQS

Abstract

La imatge pública de la química s'ha estudiat mitjançant l'anàlisi de documents i enquestes. Twitter és una xarxa social d'abast mundial que, a diferència de les fonts anteriors, es basa en opinions breus i espontànies. L’objectiu d’aquest treball és identificar la percepció pública de la química dins aquesta xarxa, és a dir, el que explica, quins sentiments es perceben així com els usuaris més influents i les seves relacions. Per aconseguir els objetius anteriors, 256 833 tweets recollits entre l'1 de gener de 2015 i el 30 de juny de 2015 que contenien les paraules "chemistry", "chemical" o "chem", es van depurar fins aconseguir 50 725 tweets amb informació textual en anglès. Els tweets acceptats es van agrupar automàticament utilitzant el mètode spherical k-means. Els grups resultants van ser classificats segons sis temàtiques per 18 experts en química. Les predominants van ser l'entorn educatiu, relacionada amb les activitats i tasques de cursos de química, i l'activitat humana, referida a fets i notícies sobre la indústria química. La temàtica coneixement científic, relativa a la comunicació dels coneixements de química, només va representar un petit percentatge dels tweets. Es van classificar els tweets de les temàtiques més rellevants en base als seus valors de sentiment i es van obtenir percepcions més positives que negatives. No obstant, l'anàlisi dels wordclouds de unigrames i bigrames va revelar una presència notable de termes relacionats amb la quimiofobia en la temàtica activitat humana, tant en els tweets classificats positius com en els negatius, així com elements específics dels cursos de química percebuts negativament en la temàtica entorn educatiu. L'anàlisi dels usuaris i les seves relacions va mostrar que aquells més rellevants no es corresponen amb els presumiblement més influents, empreses i societats científiques, en el món de la química. Les empreses i societats científiques empren Twitter com a canal de notícies i publicitat sense un fi educatiu aparent sobre les virtuts i beneficis de la química. Per a finalitzar, destacar que, durant aquest estudi, s'ha detectat l'existència d'una imatge pública de la química en Twitter centrada en les temàtiques d'entorn acadèmic i activitat humana, amb una certa presència de quimiofòbia però amb el predomini de sentiments positius.


La imagen pública de la química se ha estudiado mediante el análisis de documentos y encuestas. Twitter es una red social de alcance mundial que, a diferencia de las anteriores fuentes, se basa en opiniones breves y espontáneas. El objetivo de este trabajo es identificar la percepción pública de la química en esta red, es decir, lo que se explica, qué sentimientos se perciben, así como los usuarios más influyentes y sus relaciones. Para conseguir los objetivos anteriores 256 833 tweets recogidos entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2015 que contenían las palabras "chemistry", "chemical" o "chem", se depuraron hasta conseguir 50 725 tweets con información textual en inglés. Los tweets aceptados se agruparon automáticamente utilizando el método spherical k-means. Los grupos resultantes fueron clasificados según seis temáticas por 18 expertos en química. Las predominantes fueron el entorno educativo, relacionada con las actividades y tareas de cursos de química, y la actividad humana, referida a hechos y noticias sobre la industria química. La temática conocimiento científico, relativa a la comunicación de los conocimientos de química, solo representó un pequeño porcentaje de los tweets. Se clasificaron los tweets de las temáticas más relevantes en base a sus valores de sentimiento y se obtuvieron percepciones más positivas que negativas. No obstante, el análisis de los wordclouds de unigramas y bigramas reveló una presencia notable de términos relacionados con la quimiofobia en la temática actividad humana, tanto en los tweets clasificados positivos como en los negativos así como elementos específicos de los cursos de química percibidos negativamente en la temática entorno educativo. El análisis de los usuarios y sus relaciones entre ellos arrojó que aquellos más relevantes no se corresponden con los presumiblemente más influyentes, empresas y sociedades científicas, en el mundo de la química. Las empresas y sociedades científicas utilizan Twitter como canal de noticias y publicidad sin una finalidad educativa aparente sobre las virtudes y beneficios de la química. Para finalizar, destacar que, durante este estudio, se ha detectado la existencia de una imagen pública de la química en Twitter centrada en las temáticas de entorno académico y actividad humana, con cierta presencia de quimiofobia pero con el predominio de sentimientos positivos.


The public image of chemistry has been studied through the analysis of documents and surveys. Twitter is a worldwide social network that, unlike the previous sources, is based on brief and spontaneous opinions. The aim of this work is to identify the public perception of chemistry in this network, i.e., what is explained, what feelings are perceived, as well as the most influential users and their relationships. To achieve the above objectives 256 833 tweets collected between January 1, 2015 and June 30, 2015 containing the words "chemistry", "chemical" or "chem" were purified to 50 725 tweets with textual information in English. Accepted tweets were automatically clustered using the spherical k-means method. The resulting clusters were categorised according to six topics by 18 chemistry experts. The prevailing topics were the Learning Environment topic, related to activities and tasks in chemistry courses, and the Human Activity topic, referring to facts and news about the chemical industry. The Scientific Knowledge topic, concerning communication of chemistry knowledge, only accounted for a small percentage of the tweets. We classified the tweets of most relevant topics based on their sentiment values and obtained more positive than negative perceptions. Nevertheless, the analysis of the unigrams and bigrams word clouds revealed a notable presence of chemophobia-related terms in the Human Activity topic, both in positive and negative classified tweets as well as negatively perceived chemistry course-specific elements in the Learning Environment topic. The analysis of the users and their relationships with other users showed that the most relevant users do not correspond to the presumably most influential users, companies and scientific societies, in the chemistry world. Companies and scientific societies use Twitter as a news and advertising channel without an apparent educational purpose about the virtues and benefits of chemistry. Finally, it should be noted that, during this study, the existence of a public image of chemistry on Twitter centered on the topics of Learning Environment and Human Activity has been detected, with a certain presence of chemophobia but with a predominance of positive feelings.

Keywords

Química; Imatge pública; Xarxes socials; Anàlisi de sentiments; Mineria de textos; Classificació

Subjects

004 - Computer science and technology. Computing. Data processing; 54 - Chemistry. Crystallography. Mineralogy; 65 - Communication and transport industries. Accountancy. Business management. Public relations

Knowledge Area

Negocis, administració i dret

Documents

Tesi_Manuel_Guerris.pdf

5.583Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)