La voz del alumnado en el (re)diseño de asignaturas para incentivar su engagement mediante un enfoque cualitativo

dc.contributor
Universitat Ramon Llull. Departament d'Enginyeria
dc.contributor.author
Petchamé Sabartés, Josep
dc.date.accessioned
2022-02-04T13:26:39Z
dc.date.available
2022-02-04T13:26:39Z
dc.date.issued
2021-11-03
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/673416
dc.description.abstract
Aquesta investigació s’orienta al objectiu de presentar una proposta orientada a potenciar l'engagement de l'alumnat mitjançant el (re)disseny de programes d'assignatures a partir de la pràctica de tot un seguit d'activitats específiques durant la primera sessió de classe d'una assignatura, així com mitjançant l'anàlisi de les opinions de l'alumnat al acabar el programa formatiu, a partir de mecanismes en els quals l'alumnat juga un paper destacat. Els programes d'enginyeria inclouen en major o menor mesura conceptes i temàtiques relacionades amb l'àmbit de la gestió empresarial, donada la seva rellevància en la formació integral del futur enginyer. D'acord amb nombrosos treballs d'investigació, tant els coneixements específics de l'àrea empresarial com l'adquisició de competències i habilitats requerides en aquest entorn resulten especialment útils tant en el procés d'entrada a l'entorn laboral enginyeria com en el posterior desenvolupament de la seva activitat professional. No obstant això, una part de l'alumnat d'enginyeria no encara amb entusiasme les assignatures i les activitats formatives dissenyades a aquest efecte. Així doncs, resulten rellevants tots els esforços destinats a revertir aquesta situació per millorar el grau d'engagement de l'alumnat en totes les assignatures i, de forma especial, en les matèries de gestió empresarial en què s'han detectat dèficits específics en aquest àmbit. Un conjunt de condicionants queden reflectits en aquest estudi: 1) des de l'any 2019, La Salle-Universitat Ramon Llull (URL) va iniciar la implementació i el desenvolupament del model denominat Nou Context d'Aprenentatge (NCA), amb l'objectiu de revolucionar i adequar el procés d'aprenentatge de l'alumnat nadiu digital; 2) la irrupció de la COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) va acabar generant a principis del 2020 una pandèmia global que va comportar l'adopció de diverses mesures de caràcter restrictiu pel que fa al contacte personal i que va derivar en restriccions d'accés físic als centres educatius, efectes que a nivell dels ensenyaments de grau universitari es van solucionar en una primera instància a la Salle-URL mitjançant l'adopció i desplegament d'una solució ERT (Emergency Remote Teaching), en substitució de la modalitat F2F (Face-to-face); 3) la implementació d'una tecnologia SC (Smart Classroom) en el curs acadèmic 2020-2021 en substitució de la solució ERT, per a possibilitar sessions formatives en un format remot que oferissin a l'alumnat una experiència d'aprenentatge el més similar possible a el format presencial. Amb l'objectiu d'incrementar l'engagement de l'alumnat, es proposa un model en el qual mitjançant tècniques qualitatives es recullin les percepcions de l'alumnat donant-li veu, i així poder-les integrar amb les percepcions del professorat i procedir a un (re)disseny de l'assignatura objecte d’anàlisi. Els experiments que es presenten als articles d'investigació d'aquesta tesi per compendi s'han focalitzat en les assignatures de gestió empresarial dins del context de programes d'enginyeria, ja que sorgeix de manera especial la necessitat de fomentar l'engagement en aquestes matèries. Les opinions de l'alumnat s'han recollit en dos moments especialment significatius: el primer dia de classe d'una assignatura i, un cop l'alumnat ha finalitzat l'assignatura, mitjançant tècniques de User Experience (UX). A partir de l'adopció de la tecnologia SC per part de la Institució, s'ha recollit de manera explícita la percepció de l'alumnat un cop aquests han experimentat tres desplegaments tecnològics en tres semestres consecutius, és a dir: F2F, ERT i SC. Dels experiments realitzats es pot concloure que el model proposat reporta una sèrie de troballes susceptibles de ser incorporats al (re)disseny d'assignatures amb la finalitat d'incrementar l'engagement.
en_US
dc.description.abstract
Esta investigación tiene como objetivo presentar una propuesta orientada a potenciar el engagement del alumnado mediante el (re)diseño de programas de asignaturas a partir de la práctica de toda una serie de actividades específicas durante la primera sesión de clase de una asignatura, así como mediante el análisis del análisis de las opiniones del alumnado al finalizar el programa formativo, todo ello a partir de mecanismos en los que el alumnado juega un papel destacado. Los programas de ingeniería incluyen en mayor o menor medida conceptos y temáticas relacionadas con el ámbito de la gestión empresarial, dada su relevancia en la formación integral del futuro ingeniero. De acuerdo con numerosos trabajos de investigación, tanto los conocimientos específicos del área empresarial como la adquisición de competencias y habilidades requeridas en dicho entorno resultan especialmente útiles tanto en el proceso de entrada al entorno laboral ingenieril como en el posterior desarrollo de su actividad profesional. No obstante, una parte del alumnado de ingeniería no encara con entusiasmo las asignaturas y las actividades formativas diseñadas a tal efecto. Así pues, resultan relevantes todos los esfuerzos destinados a revertir dicha situación para mejorar el grado de engagement del alumnado en todas las asignaturas y, de forma especial, en las materias de gestión empresarial en las que se han detectado déficits específicos en este ámbito. Un conjunto de condicionantes quedan reflejados en este estudio: 1) desde el año 2019, La Salle-Universitat Ramon Llull (URL) inició la implementación y el desarrollo del modelo denominado Nuevo Contexto de Aprendizaje (NCA), con el objetivo de revolucionar y adecuar el proceso de aprendizaje del alumnado nativo digital; 2) la irrupción de la COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) acabó generando a principios de 2020 una pandemia global que comportó la adopción de diversas medidas de carácter restrictivo en lo relativo al contacto personal y que derivó en restricciones de acceso físico a los centros educativos, efectos que a nivel de las enseñanzas de grado universitario se soslayaron en una primera instancia en La Salle-URL mediante la adopción y despliegue de una solución ERT (Emergency Remote Teaching), en substitución de la modalidad F2F (Face-to-face); 3) la implementación de una tecnología SC (Smart Classroom) en el curso académico 2020-2021 en substitución de la solución ERT, para posibilitar sesiones formativas en un formato remoto que ofreciesen al alumnado una experiencia de aprendizaje lo más similar posible al formato presencial. Con el objetivo de incrementar el engagement del alumnado, se propone un modelo en el que mediante técnicas cualitativas se recojan las percepciones del alumnado dándole voz, y así poderlas integrar con las percepciones del profesorado y proceder a un (re)diseño de la asignatura analizada. Los experimentos plasmados en los artículos de investigación de esta tesis por compendio se han focalizado en las asignaturas de gestión empresarial dentro del contexto de programas de ingeniería, ya que surge de forma especial la necesidad de fomentar el engagement en dichas materias. Las opiniones del alumnado se han recogido en dos momentos especialmente significativos: el primer día de clase de una asignatura y, una vez el alumnado ha finalizado la asignatura, mediante técnicas de User Experience (UX). Dada la adopción de la tecnología SC por parte de la Institución, se ha recogido de forma explícita la percepción del alumnado una vez estos han experimentado tres despliegues tecnológicos en tres semestres consecutivos, a saber: F2F, ERT y SC. De los experimentos realizados se puede concluir que el modelo propuesto reporta una serie de hallazgos susceptibles de ser incorporados al (re)diseño de asignaturas con la finalidad de incrementar el engagement.
en_US
dc.description.abstract
This research aims to present a proposal aimed at enhancing student engagement through the (re)design of subject programs from the practice of a whole series of specific activities during the first day of class of a subject, as well as through the analysis of the analysis of the opinions of the students at the end of the training program, all based on mechanisms in which the students play a prominent role. Engineering programs include, to a greater or lesser extent, concepts and topics related to the field of business management, given its relevance in the comprehensive training of the future engineer. According to numerous research works, both the specific knowledge of the business area and the acquisition of competencies and skills required in said environment are especially useful both in the process of entering the engineering work environment and in the subsequent development of their professional activity. However, some of the engineering students do not enthusiastically approach the courses and training activities designed for this purpose. Thus, all the efforts aimed at reversing this situation are relevant to improve the degree of student engagement in all subjects and, especially, in business management subjects in which specific deficits have been detected in this area. A set of conditioning factors are reflected in this study: 1) Since 2019, La Salle-Universitat Ramon Llull (URL) began the implementation and development of the model called New Learning Context (NLA), with the aim of revolutionizing and adapting the learning process of digital native students; 2) The emergence of COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) ended up generating a global pandemic in early 2020 that led to the adoption of various restrictive measures regarding personal contact and which resulted in restrictions on physical access to the educational facilities, effects that at the university degree level were initially coped in La Salle-URL through the adoption and deployment of an ERT (Emergency Remote Teaching) solution, replacing the F2F modality (Face-to-face); 3) the implementation of an SC (Smart Classroom) technology in the 2020-2021 academic year to replace the ERT solution, to enable training sessions in a remote format that offered students a learning experience as similar as possible to the face-to-face format. With the aim of increasing student engagement, a model is proposed in which, through qualitative techniques, the student's perceptions are collected, giving them a voice, and thus being able to integrate them with the teachers' perceptions and proceed to a (re)design of the subject. The experiments embodied in the research articles of this compendium thesis have focused on business management subjects within the context of engineering programs, since the need to promote engagement in these matters arises in a special way. The opinions of the students have been collected in two especially significant moments: the first day of class for a subject and, once the students have finished the subject, using User Experience (UX) techniques. Given the adoption of SC technology by the Institution, the perception of the students has been explicitly collected once they have experienced three technological deployments in three consecutive semesters, namely: F2F, ERT and SC. From the experiments carried out, it can be concluded that the proposed model reports a series of findings that can be incorporated into the (re)design of subjects to increase engagement.
en_US
dc.format.extent
131 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
spa
en_US
dc.publisher
Universitat Ramon Llull
dc.rights.license
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
COVID-19
en_US
dc.subject
Donant veu a l'alumnat
en_US
dc.subject
Educació universitària
en_US
dc.subject
Engagement
en_US
dc.subject
Gestió empresarial
en_US
dc.subject
Enginyeria TIC
en_US
dc.subject
Motivació
en_US
dc.subject
Primer dia de classe
en_US
dc.subject
Smart Classroom
en_US
dc.subject
User Experience
en_US
dc.subject.other
Educació
en_US
dc.title
La voz del alumnado en el (re)diseño de asignaturas para incentivar su engagement mediante un enfoque cualitativo
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
378
en_US
dc.contributor.authoremail
josep.petchame@salle.url.edu
en_US
dc.contributor.director
Riu Vila, David
dc.contributor.codirector
Iriondo Sanz, Ignasi
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

Tesi_Josep_Petchame.pdf

4.664Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)