La formació inicial de mestres des d’un enfocament competencial i plurilingüe: estudi de cas del bàtxelor en Ciències de l’Educació de la Universitat d’Andorra

Author

Carrera González, Blanca ORCID

Director

Casanovas Català, Montserrat

Saz Peñamaria, Alexandra ORCID

Date of defense

2021-12-17

Legal Deposit

TD-085-108623/202106

Pages

408 p.Abstract

La societat actual està subjecta al desenvolupament constant i inevitable de la modernització. Això duu a reflexionar vers cadascun dels processos que ens envolten amb el fi de gestionar aquest ràpid progrés i poder aprofitar-lo al màxim pel futur més proper. Les formacions inicials de mestre aborden proactivament aquesta modernitat líquida al ser les responsables, en consonància amb la resta de la societat, d’oferir els coneixements, habilitats i recursos a les futures generacions d’adults. Un exemple d’acció adaptativa per part dels estudis a aquesta realitat és la integració de competències professionals al currículum, així com el foment del plurilingüisme, cada vegada més habitual en el context europeu. Al ser aquestes unes propostes complexes, la seva anàlisi demanda una visió crítica i reflexiva, sobretot tenint en compte el seu retorn a la societat. De la casuística descrita es deriva l’objectiu principal d’aquesta recerca que és analitzar el disseny i la implementació d’un model educatiu competencial i plurilingüe en la formació inicial de mestres, concretament al bàtxelor en Ciències de l’educació (BCE) de la Universitat d’Andorra (UdA). Per assolir aquest objectiu s’ha analitzat la realitat acadèmica d’altres formacions inicials de mestres competencial i plurilingüe. Seguidament, s’ha examinat la presència de les competències i, com a element exemplificador, de la competència comunicativa en la documentació que orienta els estudis del BCE. A més a més, s’han analitzat els mecanismes de seguiment i avaluació de les llengües i, de forma complementària, s’ha considerat la percepció dels agents educatius del BCE vers el funcionament competencial i plurilingüe dels estudis. Es tracta, per tant, d’una recerca amb caràcter naturalista i interpretatiu que s’analitza des del mètode estudi de cas. Els resultats més destacables que es deriven d’aquesta investigació són la necessitat de promoure la comunicació i corresponsabilitat de tots els agents educatius que participen en la formació (responsables acadèmics, professorat i estudiants); l’establiment d’activitats formatives i avaluadores no intrusives; i la voluntat de desenvolupar permanentment una revisió dels processos professionalitzadors. Una recerca d’aquesta tipologia ha significat reconèixer aquelles pràctiques formatives pertinents, així com determinar algunes de les possibles millores del disseny curricular. Això no només és rellevant per la titulació analitzada, sinó per aquelles que apostin per un canvi tan significatiu com el que es descriu a continuació.


Our current society is subject to the continuous and inevitable development of modernisation. This causes us to reflect upon our processes to better manage the rapid progress and to make the most of it for the near future. The pre-service teacher programs tackle this liquid modernity proactively, as they are responsible for offering knowledge, skills and resources to the future generations of adults, in accordance with the rest of our society. An example of an adaptative action of the study program to this reality is the integration of professional competences in the curriculum, but also the plurilingualism which little by little becomes more habitual in the European context. Due to the complexity of these proposals, its analysis demands a critical and reflective view, especially if we consider its return to society. From this casuistry we get the main objective of this research, which is to analyse the design and implementation of a competence-based and plurilingual educational model in pre-service teacher education, specifically, in the bachelor of Teaching and Learning (BCE) at the University of Andorra (UdA). In order to fulfil our objective we have analysed other competence-based and plurilingual training programs. We have examined the presence of competencies and, as an exemplifier, the communicative competence in those documents that direct the training process at the BCE. Furthermore, we have analysed the language monitoring and assessment procedures. Complementarity, we have considered the perception of the BCE educational agents towards the competential and plurilingual functionning of the training program. This research, then, has to do with a naturalistic and interpretive approach under a case study method. The most oustanding results of this research are the need to promote communication and shared responsibility among all the educational agents who participate in the study program (people in charge of academic affairs, lecturers and students); to stablish non intrusive and formative assessment activities; and the goodwill to develop a permanent revision of the training processes. This research has led to the recognition of proper formative practices and to the determination of some possible improvements of the curricular design. All this becomes relevant, not only to the BCE, but also to other study programs which are willed to make a meaningful change such as the one that is described below. Keywords: competence-based approach, plurilingualism, pre-service teacher training program, communicative competence, challenge-based learning (CBL), competence assessment.

Keywords

Enfocament competencial; Plurilingüisme; Formació inicial de mestres; Competència comunicativa; Aprenentatge basat en reptes (ABR); Avaluació de les competències; Competence-based approach; Plurilingualism; Pre-service teacher training program; Communicative competence; Challenge-based learning (CBL); Competence assessment

Subjects

378 - Higher education. Universities. Academic study

Knowledge Area

Educació

Documents

CARRERA TD.pdf

4.599Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)