Dificultades de los estudiantes turcos de español (nivel a1) en la adquisición y uso del artículo: propuesta de soluciones

Author

Celikler, Büsra

Director

Bargalló Escrivà, Maria

Codirector

Nomdedeu Rull, Antonio

Date of defense

2022-01-19

Pages

234 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques

Abstract

Aquesta tesi doctoral se centra en les dificultats que experimenten els alumnes turcs d'espanyol en l'adquisició i ús de l'article en espanyol en el nivell A1 de l'MECR (2002) i busca solucions per millorar aquest procés. En aquesta tesi es duen a terme tres investigacions diferents. En primer lloc, s'analitzen tres manuals d'ELE del nivell A1, d'ús freqüent a Turquia, per conèixer com es tracta aquesta categoria gramatical en aquests manuals i detectar si necessiten alguna millora en aquest aspecte. En segon lloc, es realitza una anàlisi d'errors d'alumnes turcs per conèixer els problemes que tenen per usar l'article en espanyol. L'anàlisi dels manuals ha demostrat que aquests manuals ofereixen menys referències sobre el contrast dels articles definit i indefinit i sobre l'omissió de l'article. D'altra banda, l'anàlisi d'errors dels alumnes turcs ha revelat que els alumnes turcs principalment tenen problemes amb l'omissió errònia de l'article definit i la compatibilitat de l'article definit amb alguns verbs. A partir d'aquestes dues investigacions, s'ha dissenyat una intervenció didàctica per fomentar l'ús de l'article de l'alumnat esmentat. Abans i després de la intervenció, s'ha mesurat el rendiment dels alumnes a través de dues proves idèntiques.


Esta tesis doctoral se centra en las dificultades que experimentan los alumnos turcos de español en la adquisición y uso del artículo en español en el nivel A1 del MCER (2002) y busca soluciones para mejorar este proceso. En esta tesis se llevan a cabo tres investigaciones diferentes. En primer lugar, se analizan tres manuales de ELE del nivel A1, de uso frecuente en Turquía, para conocer cómo se trata esta categoría gramatical en estos manuales y detectar si necesitan alguna mejora en este aspecto. En segundo lugar, se realiza un análisis de errores de alumnos turcos para conocer los problemas que tienen para usar el artículo en español. El análisis de los manuales ha demostrado que estos manuales ofrecen menos referencias sobre el contraste de los artículos definido e indefinido y sobre la omisión del artículo. Por otro lado, el análisis de errores de los alumnos turcos ha revelado que los alumnos turcos principalmente tienen problemas con la omisión errónea del artículo definido y la compatibilidad del artículo definido con algunos verbos. A partir de estas dos investigaciones, se ha diseñado una intervención didáctica para fomentar el uso del artículo del alumnado mencionado. Antes y después de la intervención, se ha medido el rendimiento de los alumnos a través de dos pruebas idénticas.


This doctoral thesis focuses on the difficulties experienced by Turkish students in the acquisition and use of the article in Spanish at level A1 of the CEFR (2002) and seeks solutions to improve this process. In this thesis three different investigations are carried out. In the first place, three ELE manuals of level A1, frequently used in Turkey, are analyzed to find out how this grammatical category is treated in these manuals and to detect if they need any improvement in this aspect. Second, an error analysis of Turkish students is carried out to find out the problems they have in using the article in Spanish. The analysis of the manuals has shown that these manuals offer fewer references on the contrast of the definite and indefinite articles and on the omission of the article. On the other hand, the error analysis of Turkish students has revealed that Turkish students mainly have problems with the erroneous omission of the definite article and the compatibility of the definite article with some verbs. Based on these two investigations, a didactic intervention has been designed to encourage the use of the article by the aforementioned students

Keywords

ELE; artículos en español; Articles en espanyol

Subjects

81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Büsra Celikler.pdf

4.594Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)