Knowledge Biases in Supplier-Based Innovation Ecosystems

Author

Arribas Ibar, Manel

Director

Nylund, Petra A.

Codirector

Arimany Serrat, Núria

Date of defense

2021-07-14

Pages

200 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament d'Economia i Empresa

Doctorate programs

Dret, Economia i Empresa

Abstract

Què tenen en comú els ecosistemes tan diferents basats en proveïdors dels anàlisis clínics, la moda de luxe i els vehicles elèctrics,? Al cap i a la fi, segons els nostres preconcepcions, aquests ecosistemes són monolítics, pertanyen a diferents àrees d’especialització i s’orienten a públics i necessitats diferents. No obstant això, les economies en què ara estan integrats els tres ecosistemes s'han convertit en societats i sistemes de coneixement globals, ja que depenen en gran mesura del seu potencial per generar i transferir nous coneixements tecnològics, cognitius i socials. Aquesta transformació desenfrenada, la seva creixent dependència en els seus contextos i la demanda d’una major intensitat del coneixement també limiten la capacitat dels participants de aquests ecosistemes per aconseguir una comprensió clara, profunda i immediata de problemes o reptes complexos que estan a punt d’aparèixer en aquests ecosistemes. Aquesta tesi utilitza un estudi exploratori per investigar aquests tres ecosistemes basats en proveïdors, concloent que aquests ecosistemes comparteixen diferents tipus de biaixos de coneixement que dificulten aquests fluxos de coneixement. Aquests biaixos estan relacionats amb una comprensió limitada del problema dels seus canviants públics i contextos i la manca d’una visió de tot el sistema, que els porta a desenvolupar propostes de valor poc clares. Aquests biaixos també són causats per l'absència d'un llenguatge comú, les estratègies d'innovació desalineades i els plans de gestió del canvi i els supòsits i comportaments consolidats dels participants. Tot això està ancorat en la seva familiaritat amb el coneixement i les seves tecnologies auto referencials, els seus productes i l’arquitectura de la cadena de subministrament d’on han sorgit aquests ecosistemes i que encara influeixen en els seus models de negoci. Al mateix temps, les percepcions dels participants també es veuen difuminades pels riscos creixents associats a les asimetries de coneixement que creixen a causa de la demanda de una generativitat d’alta intensitat, la creixent diversitat de comportaments organitzatius, els baixos nivells d’ambidexteritat organitzativa, la seva forta dependència en un enfocament centrat en l’organització i l’oferta, i el creixent desequilibri de poder i rols en les seves relacions de desenvolupament de coneixement. Aquesta tesi també analitza els efectes d’aquests biaixos en les fases actuals de coevolució dels tres ecosistemes i proposa estratègies per mitigar els efectes d’aquests biaixos.


What could global diagnostics, luxury fashion, and electric vehicles—such different supplier-based ecosystems—have in common? After all, according to our preconceptions, these ecosystems are monolithic, belong to different areas of expertise, and target different audiences and needs. However, economies in which all three ecosystems are now embedded have become global knowledge societies and systems since they depend heavily on their potential to generate and transfer new technological, cognitive, and social knowledge. This rampant transformation, its growing context-dependency, and the demand of greater knowledge intensity are also constraining the ecosystem participants’ ability to achieve a clear, deep, and immediate understanding of complex problems or challenges about to emerge in these evolving ecosystems. This thesis uses an exploratory study to investigate these three supplier-based ecosystems, concluding that these ecosystems share different types of knowledge biases that hinder those knowledge flows. These biases are related to a limited problem understanding of their changing audiences and contexts and the lack of a system-wide vision, leading them to develop unclear value propositions. These biases are also caused by an absence of a common language, misaligned innovation strategies and change management plans, and participants’ entrenched assumptions and behaviours. All of these are anchored on their knowledge familiarity and their self-referential technologies, their products, and the supply chain architecture from which these ecosystems have emerged and that still influence their business models. At the same time, participants’ perceptions are also blurred by the rising risks associated with the knowledge asymmetries growing due to the demand for high-intensity generativity, the increasing diversity of organisational behaviours, the low levels of organisational ambidexterity, their strong dependence on an organisation- and supply-centric approach, and the growing power and roles imbalances in their knowledge development relationships. This thesis also analyses these biases’ effects on the three ecosystems’ current stages of coevolution and proposes strategies to mitigate the effects of these biases.

Keywords

Ecosistemes d’innovació; Cadenes de subministrament; Gestió del coneixement; Empreses focals; Innovació oberta; COVID 19; Innovation ecosystems; Knowledge management

Subjects

65 - Communication and transport industries. Accountancy. Business management. Public relations

Knowledge Area

Gestió del coneixement

Documents

tesdoc_a2021_arribas_manel_knowledge_biasis.pdf

3.292Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)