La recerca de l'estil cinematogràfic: La influència de les arts visuals en la composició del pla

Author

Colell Pallarés, Judith

Director

Aran Ramspott, Sue

Date of defense

2022-01-18

Pages

299 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna

Abstract

Aquesta tesi vol establir la relació entre les arts visuals i la construcció de l’espai fílmic. Encara més enllà. Influeixen les arts visuals en el contingut i no només en la forma? Què defineix l’estil cinematogràfic? Quins són els elements que treballa cada director/ra i que fan la seva obra única? La influència ve només de l’art figuratiu o l’art abstracte també es pot fer servir com a referència? Al llarg de la tesi mirarem de respondre aquestes preguntes i veure la connexió entre les arts visuals i el cinema, i com la pintura és un factor que marca el contingut i la forma d’una obra cinematogràfica. La tesi és una investigació de naturalesa descriptiva i amb caràcter exploratori, que es concreta amb una metodologia qualitativa amb dues tècniques complementàries per tal de donar resposta a les preguntes de recerca formulades. En primer lloc, s’han realitzat entrevistes semiestructurades a set cineastes espanyols i a dues acadèmiques dels Estudis fílmics. En segon lloc, es fa una anàlisi fílmica que ha de permetre identificar les influències provinents d’artistes visuals, prioritàriament de la pintura, que intervenen en la configuració d’un estil cinematogràfic concret, en la composició visual i en l’organització del pla.


Esta tesis quiere establecer la relación entre las artes visuales y la construcción del espacio fílmico. Aún más allá. ¿Influyen las artes visuales en el contenido y no solo en la forma? ¿Qué define el estilo cinematográfico? ¿Cuáles son los puntos que trabaja cada directora y que hacen su obra única? ¿La influencia viene solo del arte figurativo o el arte abstracto también se puede utilizar como referencia? A lo largo de la tesis trataremos de responder a estas preguntas y ver la conexión entre las artes visuales y el cine y cómo la pintura es un factor que marca el contenido y la forma de una obra cinematográfica. La tesis es una investigación de naturaleza descriptiva y con carácter exploratorio, que se concreta en una metodología cualitativa con dos técnicas complementarias para dar respuesta a las preguntas de investigación formuladas. En primer lugar, se han realizado entrevistas semiestructuradas a siete cineastes españoles y a dos académicas de los Estudios fílmicos. En segundo lugar, se realiza un análisis fílmico que debe permitir identificar las influencias provenientes de artistas visuales, prioritariamente de la pintura, que intervienen en la configuración de un estilo cinematográfico concreto, en la composición visual y en la organización del plano.


This thesis wants to establish the relationship between the visual arts and the construction of the filmic space. Still further. Do the visual arts influence the content and not just the form? What defines the cinematographic style? What are the points that each director works on and that make their work unique? Does the influence come only from figurative art or can abstract art also be used as a reference? Throughout the thesis we will try to answer these questions and see the connection between visual arts and cinema and how painting is a factor that marks the content and form of a cinematographic work. The thesis is a research of descriptive nature and of exploratory nature, which takes the form of a qualitative methodology with two complementary techniques in order to answer the research questions posed. First, semi-structured interviews were conducted with seven Spanish filmmakers and two film studies academics. Secondly, a filmic analysis is made that must make possible to identify the influences coming from visual artists, primarily painters, who are involved in the configuration of a specific cinematographic style, in the visual composition and in the organization of the shot.

Keywords

Film studies; Style

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 30 -Social Sciences theories and methodologies. Sociography. Gender studies; 75 - Painting; 77 - Photography and similar processes; 79 - Recreation. Entertainment. Games. Sport

Knowledge Area

Ciències socials, periodisme i documentació

Documents

Tesi_Judith_Colell.pdf

6.977Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)