Caracterització química de l'atmosfera del Camp de Tarragona i avaluació de l'exposició i el risc per a la població

Author

Maceira Torrents, Alba

Director

Marcé Recasens, Rosa Maria

Codirector

Borrull Ballarín, Francesc

Date of defense

2020-12-11

Pages

437 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Química Analítica i Química Orgànica

Abstract

La present Tesi Doctoral se centra en l’estudi de la qualitat de l’aire del Camp de Tarragona, una zona amb un interès particular ja que alberga un dels complexos industrials químics més grans del Sud d’Europa així com de la Mediterrània. Així doncs, per una banda, es pretén aprofundir en la caracterització química de l’atmosfera d’aquesta zona i així contribuir a augmentar el coneixement sobre la presència de diverses famílies de contaminants orgànics que poden estar presents en aquestes mostres d’aire i que presenten diversos efectes adversos sobre la salut de les persones, com per exemple els compostos orgànics volàtils, els derivats de benzotriazola, benzotiazola i benzosulfonamida i diferents tipus d’additius dels plàstics, com els èsters de l’àcid ftàlic i fosfòric, l’adipat, els antioxidants o els estabilitzadors UV. Els mètodes que s’han desenvolupat es basen en la cromatografia de gasos acoblada a l’espectrometria de masses i s’han aplicat diferents tècniques de mostreig i preconcentració dels anàlits, depenent de la fracció de l’aire a analitzar, la gasosa o la particulada. Per altra banda, amb l’aplicació d’aquests mètodes i les concentracions trobades d’aquests contaminants a l’atmosfera, s’ha dut a terme una avaluació de l’exposició humana a través de la inhalació, que poden rebre els veïns de la zona pel fet d’estar exposats a la presència d’aquests compostos, així com una caracterització del risc que pot suposar per a la salut humana.


La presente Tesis Doctoral se centra en el estudio de la calidad del aire del Camp de Tarragona, una zona con un interés particular ya que alberga uno de los complejos industriales químicos más grandes del Sur de Europa así como del Mediterráneo. Por lo tanto, por un lado, se pretende profundizar en la caracterización química de la atmósfera de esta zona y así contribuir a aumentar el conocimiento sobre la presencia de varias familias de contaminantes orgánicos que pueden estar presentes en estas muestras de aire y que presentan varios efectos adversos sobre la salud de las personas, como por ejemplo los compuestos orgánicos volátiles, los derivados de la benzotriazola, benzotiazola y benzosulfonamida y diferentes tipos de aditivos de los plásticos, como los ésteres del ácido ftálico y fosfórico, el adipato, los antioxidantes o los estabilizadores UV. Los métodos que se han desarrollado se basan en la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas y se han aplicado diferentes técnicas de muestreo y preconcentración de los analitos, dependiendo de la fracción del aire a analizar, la gaseosa o la particulada. Por otra parte, con la aplicación de estos métodos y las concentraciones encontradas de estos contaminantes en la atmósfera, se ha llevado a cabo una evaluación de la exposición humana a través de la inhalación que pueden recibir los vecinos de la zona por estar expuestos a la presencia de estos compuestos, así como una caracterización del riesgo que puede suponer para la salud humana.


The aim of this Doctoral Thesis is to study the air quality in Camp de Tarragona, an area of particular interest since it is home to one of the largest chemical industry complexes in Southern Europe and the Mediterranean. Therefore, it intends to deepen in the chemical characterization of the atmosphere of this area and thus, to contribute to increasing the knowledge about the presence of several families of organic pollutants that might be present in these air samples and that have multiple adverse effects on human health. Some examples of these organic pollutants are volatile organic compounds, benzotriazole, benzothiazole and benzenesulfonamide derivatives and different types of plastic additives, such as phthalic and phosphoric acid esters, adipate, antioxidants or UV stabilizers. The developed methods are based on gas chromatography coupled to mass spectrometry and different sampling and preconcentration techniques of the analytes have been applied, depending on whether the air fraction to be analysed was gaseous or particulate. Moreover, by reason of the application of these methods and the concentration of these pollutants found in the atmosphere, an assessment has been carried out on human exposure through the inhalation which the residents of the area might be receiving due to being exposed to the presence of these compounds. Besides, a characterization of the risk these contaminants may pose to human health has been undertaken.

Keywords

Anàlisi de l'aire; Exposició humana; Contaminants orgànics; Análisis del aire; Exposición humana; Contaminantes orgánicos; Air analysis; Human exposure; Organic contaminants

Subjects

504 - Threats to the environment; 54 - Chemistry. Crystallography. Mineralogy; 543 - Analytical chemistry

Knowledge Area

Ciències

Documents

TESI Alba Maceira Torrents.pdf

10.01Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)