Análisis del régimen jurídico del canis lupus signatus en la Península Ibérica

Author

López Berral, Andrés Eugenio

Director

De la Varga Pastor, Aitana

Date of defense

2022-05-04

Pages

2680 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

El canis lupus signatus en la Península Ibèrica, el llop ibèric, és una espècie que sempre ha estat sotmesa a molta conflictivitat tant social com jurídica. Se sostenia en una regulació que no s'ajustava a la legalitat europea, la qual cosa es va traduir en una important inseguretat jurídica per a la protecció de l'espècie que la va portar gairebé a l'extinció. No ha estat fins a 2021 quan parcialment s'ha intentat solucionar aquest problema a Espanya. Aquest treball realitza un estudi transversal des de la perspectiva de la ciència jurídica i biològica de l'espècie on es valora l'adequació jurídica i el seu sistema de gestió abans i després de l'Ordre TED/980/2021. S'analitza des de la perspectiva internacional, de la Unió europea, estatal i autonòmica. Amb aquesta nova ordre es compleixen parcialment els objectius i hipòtesis dels quals parteix aquesta recerca jurídica perquè suposa un canvi radical del paradigma de protecció de l'espècie. Fins a 2021 es tractava d'una espècie sotmesa a l'activitat cinegètica. Ara passa a ser una espècie en règim de protecció especial, amb les conseqüències jurídiques que comporta. No obstant això, aquesta ordre continua sent insuficient d'acord amb la Directiva Hàbitats que obliga a garantir no sols un adequat règim de protecció, sinó un estat de conservació favorable d'aquesta espècie a llarg termini


El canis lupus signatus en la Península Ibérica, el lobo ibérico, es una especie que siempre ha estado sometida a mucha conflictividad tanto social como jurídica. Se sostenía en una regulación que no se ajustaba a la legalidad europea, lo que se tradujo en una importante inseguridad jurídica para la protección de la especie que la llevó casi a la extinción. No ha sido hasta 2021 cuando parcialmente se ha intentado solucionar este problema en España. Este trabajo realiza un estudio transversal desde la perspectiva de la ciencia jurídica y biológica de la especie donde se valora la adecuación jurídica y su sistema de gestión antes y después de la Orden TED/980/2021. Se analiza desde la perspectiva internacional, de la Unión europea, estatal y autonómica. Con esta nueva orden se cumplen parcialmente los objetivos e hipótesis de los que parte esta investigación jurídica puesto que supone un cambio radical del paradigma de protección de la especie. Hasta 2021 se trataba de una especie sometida a la actividad cinegética. Ahora pasa a ser una especie en régimen de protección especial, con las consecuencias jurídicas que conlleva. Sin embargo, esta orden sigue siendo insuficiente de acuerdo con la Directiva Hábitats que obliga a garantizar no solo un adecuado régimen de protección, sino un estado de conservación favorable de esta especie.


The canis lupus signatus in the Iberian Peninsula, the Iberian wolf, is a species that has always been subject to much social and legal conflict. It was based on a regulation that did not conform to European legality, which resulted in an important legal insecurity for the protection of the species that led it almost to extinction. It was not until 2021 that an attempt was made to partially solve this problem in Spain. This work carries out a transversal study from the perspective of the legal and biological science of the species where the legal adequacy and its management system are assessed before and after Order TED/980/2021. It is analysed from the international, European Union, national and regional perspectives. With this new order, the objectives and hypotheses of this legal research are partially fulfilled, since it represents a radical change in the paradigm of protection of the species. Until 2021 it was a species subject to hunting activities. Now it becomes a species under a special protection regime, with the legal consequences that this entails. However, this order is still insufficient in accordance with the Habitats Directive, which requires guaranteeing not only an adequate protection regime, but also a favourable conservation status of this species in the long term.

Keywords

canis lupus signatus; Corredors ecològics; Grans Carnívors; Corredores ecológicos; Grandes Carnívoros; canis lupus signatus; Ecological corridors; Large carnivores

Subjects

34 - Law. Jurisprudence; 340 - Law in general. Legal methods and auxiliary sciences; 342 - Public law. Constitutional law. Conflict of laws; 349 - Special branches of law. Miscellaneous legal matters

Knowledge Area

Ciències Socials i Jurídiques

Documents

This document contains embargoed files until 2024-05-03

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)