Ciudadanos: del Parlamento de Cataluña al Congreso de los Diputados. Evolución estratégica y comunicativa (2006-2019)

Author

Mayo Fuentes, Adriana

Director

Sàez Mateu, Ferran

Date of defense

2022-05-13

Pages

697 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. Departament d'Humanitats i Ciències Socials

Abstract

Ciutadans va néixer a Catalunya el 2006 amb dos grans objectius: corregir el dèficit de representació existent en el Parlament de Catalunya i fer front al nacionalisme català; i es va començar a expandir per la resta d'Espanya a la fi del 2013 amb dos objectius principals: exercir un paper de centralitat en la política nacional i trencar la dinàmica de pactes entre PP-PSOE, nacionalistes i populistes. No obstant, després de la IV Assemblea General celebrada el 2017 i, sobretot, a partir de 2018, va sumar-se un tercer objectiu: liderar una alternativa de govern enfront dels partits del bipartidisme. Per aconseguir aquests grans objectius, entre 2006 i 2019, Ciutadans va anar canviant la seva estratègia política, especialment en l'àmbit polític nacional. Paral·lelament, l'estratègia comunicativa també va anar modificant-se perquè el nou missatge anés arribant a l'opinió pública, tant catalana com espanyola, a través de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació, amb la finalitat que veiessin a Ciutadans com un partit útil en tots dos àmbits polítics. En la política catalana, com la formació de referència per als constitucionalistes catalans i en la política nacional, primer com un partit frontissa, que pactava tant a dreta com a esquerra per a evitar que els nacionalistes i els populistes tinguessin influència en el Govern d'Espanya; després com una possible alternativa al PP en el centredreta i dreta, i com l'oposició al PSOE de Pedro Sánchez; i de nou, al setembre del 2019, com un partit frontissa. El 2021, Ciutadans ha passat de ser el primer partit de Catalunya a ser el setè i el 2019 va passar de tenir-ho tot a favor per a governar Espanya i aconseguir els seus objectius, a treure els seus pitjors resultats. Però com ha arribat fins aquí? Al llarg d'aquesta tesi doctoral s'ha dut a terme un recorregut temporal, des del 2006 fins al 2019, per explicar què ha ocorregut durant tots aquests anys en la política catalana i en la política espanyola, i com han influït l'estratègia política i comunicativa de Ciutadans en la consecució dels seus objectius tant a Catalunya com en l'àmbit nacional, sota el lideratge d'Albert Rivera.


Ciudadanos nació en Cataluña en 2006 con dos grandes objetivos: corregir el déficit de representación existente en el Parlamento de Cataluña y hacer frente al nacionalismo catalán; y se comenzó a expandir por el resto de España a finales del 2013 con dos objetivos principales: desempeñar un papel de centralidad en la política nacional y romper la dinámica de pactos entre PP-PSOE, nacionalistas y populistas. Sin embargo, tras la IV Asamblea General celebrada en 2017 y, sobre todo, a partir de 2018, se sumó un tercer objetivo: liderar una alternativa de gobierno frente a los partidos del bipartidismo. Para logar estos grandes objetivos, entre 2006 y 2019, Ciudadanos fue cambiando su estrategia política, especialmente en el ámbito político nacional. Paralelamente, la estrategia comunicativa también fue modificándose para que el nuevo mensaje fuera llegando a la opinión pública, tanto catalana como española, a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, con el fin de que vieran a Ciudadanos como un partido útil en ambas arenas políticas. En la política catalana, como la formación de referencia para los constitucionalistas catalanes y en la política nacional, primero como un partido bisagra, que pactaba tanto a derecha como a izquierda para evitar que los nacionalistas y los populistas tuvieran influencia en el Gobierno de España; después como una posible alternativa al PP en el centro-derecha y derecha, y como la oposición al PSOE de Pedro Sánchez; y de nuevo, en septiembre de 2019, como un partido bisagra. En 2021, Ciudadanos ha pasado de ser el primer partido de Cataluña a ser el séptimo y en 2019 pasó de tenerlo todo a favor para gobernar España y conseguir sus objetivos, a sacar sus peores resultados. Pero ¿cómo ha llegado hasta aquí? A lo largo de esta tesis doctoral se ha llevado a cabo un recorrido temporal, desde el 2006 hasta el 2019, para explicar qué ha ocurrido durante todos estos años en la política catalana y en la política española, y cómo han influido la estrategia política y comunicativa de Ciudadanos en la consecución de sus objetivos tanto en Cataluña como en el ámbito nacional, bajo el liderazgo de Albert Rivera.


Ciudadanos was born in Catalonia in 2006 with two main objectives: correct the lack of representation in the Parliament of Catalonia and confront Catalan nationalism; and it began to expand throughout the rest of Spain at the end of 2013 with two new goals: play a central role in national politics and break the dynamic of pacts between PP-PSOE, nationalists and populists. However, after the 4th General Assembly held in 2017 and, above all, starting in 2018, a third objective was added: to lead a government alternative against the two main parties. To achieve these big goals, between 2006 and 2019, Ciudadanos changed its political strategy, especially in the national political sphere. At the same time, the communication strategy was also modified so that the new message was able to reach public opinion, both Catalan and Spanish, through social networks and the media, in order to make Ciudadanos seen as a useful party in both political spheres. In Catalan politics, as the reference party for Catalan constitutionalists and, in national politics, first as a hinge party, which agreed to both the right and the left to prevent nationalists and populists from having influence in the Government of Spain; later as a possible alternative to the PP in the center-right and right, and as the opposition to Pedro Sanchez’s PSOE; and again, in September 2019, as a hinge party. In 2021, Ciudadanos has gone from being the first party in Catalonia to being the seventh and, in 2019, it went from having everything in favor to govern Spain and achieve its goals, to getting its worst results. But how did it get here? Throughout this doctoral thesis, a temporal journey has been carried out, from 2006 to 2019, to explain what has happened during all these years in Catalan and Spanish politics, and how they have influenced political strategy and communication of Ciudadanos in the achievement of their objectives both in Catalonia and at the national level, under the leadership of Albert Rivera.

Keywords

Ciudadanos; Partidos Políticos; Comunicación Política

Subjects

3 - Social Sciences; 316 - Sociology; 32 - Politics

Knowledge Area

Ciències socials, periodisme i documentació

Documents

Tesi_Adriana_Mayo.pdf

6.315Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)