"Somos contemporáneas de historias diferentes ...". Etnografiando la vida social de los Aymaras del norte de Chile desde la perspectiva de los estudios de género y de las etnicidades.

Author

Gavilán Vega, Vivian Theda

Director

Martínez Hernaez, Angel

Comas D'Argemir Cendra, M. Dolors

Date of defense

2022-07-04

Pages

416 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

Aquesta tesi exposa els resultats d'una investigació el propòsit de la qual va ser conèixer les desigualtats socials basades en la condició de gènere en la col·lectivitat aymara del nord de Xile. Aplica les nocions de gènere i etnicitats per comprendre les dinàmiques de la comunitat aymara en els últims cinquanta anys, context en el qual les estructures de dominació han produït continuïtats i discontinuïtats culturals, econòmiques, socials, polítiques i psicosocials. L'anàlisi d'etnografies, relats de vida, entrevistes, anàlisis de textos, dades censals de l'any 2002, facilita la comprensió del rol que compleixen els règims de gènere en les dinàmiques de la descampesinització, desagrarització i urbanització. Per una part, els efectes del lliure mercat i l'occidentalització de les pràctiques socioculturals van profunditzant la desigual distribució de la feina, ja que l'agència econòmica de les dones és central per la reproducció de les unitats domèstiques i perquè lo femení representa la vida fèrtil. La relació espòs-esposa impliquen normes i valors que organitzaran els seus comportaments i legitimen el control de la feina de les dones per part dels homes. Si bé el treball de les dones atura els esforços de l'estat i de les esglésies per a imposar els models de gènere d'occident, continua el procés de subalternització del règim de gènere aymara, a través de la imposició d'una divisió sexual de la feina excloent, desplaçant l'eix de les representacions de lo femení com productores cap a la maternitat, considerada com no treball.


Esta tesis expone resultados de una investigación cuyo propósito fue conocer las desigualdades sociales basadas en la condición de género en la colectividad aymara del norte de Chile. Aplica las nociones de género y etnicidades para comprender las dinámicas de la comunidad aymara en los últimos cincuenta años, contexto en el que las estructuras de dominación han producido continuidades y discontinuidades culturales, económicas, sociales, políticas y psicosociales. El análisis de etnografias, relatos de vida, entrevistas, análisis de textos y datos censales del año 2002, facilita la comprensión del rol que cumplen los regímenes de género en las dinámicas de descampesinización, desagrarización y urbanización. Por una parte, los efectos del libre mercado y la occidentalización de las prácticas socioculturales van profundizando la desigual distribución del trabajo, puesto que la agencia económica de las mujeres es central para la reproducción de las unidades domésticas y porque lo femenino representa la vida fértil. La relación esposo-esposa implican normas y valores que organizán sus comportamientos y legitiman el control del trabajo de las mujeres por parte de los hombres.


This thesis exposes the results of an investigation whose purpose was to know the social inequalities based on gender condition in the Aymara community of northern Chile. It applies the notions of gender and ethnicity to understand the dynamics of the Aymara community in the last fifty years, a context in which the structures of domination have produced cultural, economic, social, political and psychosocial continuities and discontinuities. The analysis of ethnographies, life stories, interviews, analysis of texts and census data from the year 2002, facilitates the understanding of the role played by gender regimes in the dynamics of depeasantization, deagrarianization and urbanization. On the one hand, the effects of the free market and the westernization of sociocultural practices are deepening the unequal distribution of work, since the economic agency of women is central to the reproduction of domestic units and because the feminine represents fertile life. The husband-wife relationship implies norms and values ​​that organize their behavior and legitimize the control of women's work by men.

Keywords

Genere; Etnicitats; Aymara; Género; Etnicidades; Gender; Ethnicities

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 3 - Social Sciences; 316 - Sociology; 572 - Physical anthropology

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI Vivian Theda Gavilán Vega.pdf

3.693Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)