La enseñanza del subjuntivo español para los sinohablantes: propuestas didácticas como complemento a Español Moderno (2014)

Author

Wu, Yan

Director

Bargalló Escrivà, Maria

Date of defense

2022-07-25

Pages

335 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques

Abstract

El subjuntiu és un dels problemes clàssics de la gramàtica espanyola, sobretot, l’ensenyament-aprenentatge d’aquest mode verbal, atès que presenta algunes dificultats per als estudiants d’E/LE, així com també per als professors, especialment els sinoparlants. Les raons són les següents: en primer lloc, a la llengua xinesa no existeix la categoria modal amb què s’expressa en espanyol; segon, la Xina encara no té manuals sobre l’ensenyament del mode subjuntiu en espanyol; la nova col·lecció del manual Español Moderno, que és el més utilitzat per a l’ensenyament de l’espanyol a Xina, no utilitza els mètodes adequats, o aquests no són suficients. En aquest sentit, en primer lloc, en aquest treball estudiem el “subjuntiu” en xinès mandarí, amb la finalitat que els estudiants d’E/LE coneguin bé la diferència que existeix entre els dos idiomes, i realitzem una anàlisi contrastiva entre l’espanyol i el xinès; en segon lloc, ens vàrem proposar d’establir un marc teòric que contingués la descripció del subjuntiu en espanyol destinats als alumnes d’E/LE; a la part de l’alternança de l’indicatiu i subjuntiu, revisem diverses seleccions modals, on exposem quins elements s’utilitzen a la llengua xinesa quan es vol expressar el contingut del subjuntiu en espanyol, mitjançant una teoria que combina els factors discursius i sintàctico-pragmàtics, atès que l’adquisició d’aquests coneixements és la dificultat més gran per als alumnes xinesos; en tercer lloc, analitzem l’aplicació didàctica del subjuntiu als manuals xinesos i als manuals d’E/LE que s’utilitzen a la Xina, per veure com aborden l’ensenyament del subjuntiu; i, finalment, aportem activitats didàctiques per tal que complementin els usos del subjuntiu que figuren al nou manual Español Moderno, destinades als estudiants de llengua xinesa.


El subjuntivo es uno de los problemas clásicos de la gramática española, sobre todo, la enseñanza-aprendizaje de este modo verbal, ya que presenta algunas dificultades para los estudiantes de E/LE, así como también para los profesores, especialmente los sinohablantes. Las razones son las siguientes: en primer lugar, en la lengua china no existe la categoría modal con la que se expresa en español; segundo, China todavía carece de manuales sobre la enseñanza del modo subjuntivo en español; la nueva colección del manual Español Moderno, que es el más utilizado respecto a la enseñanza del español en China, no utiliza los métodos adecuados, o estos no resultan suficientes. En este sentido, en primer lugar, en este trabajo estudiamos el “subjuntivo” en chino mandarín, con el fin de que los estudiantes de E/LE conozcan claramente la diferencia existente entre los dos idiomas al respecto, y realizamos un análisis contrastivo entre el español y el chino; en segundo lugar, nos propusimos establecer un marco teórico que contuviera la descripción del subjuntivo en español destinado a los alumnos de E/LE; en la parte de la alternancia del indicativo y subjuntivo, revisamos varias selecciones modales, en donde exponemos qué elementos se utilizan en la lengua china cuando se quiere expresar el contenido del subjuntivo en español, mediante una teoría que combina los factores discursivos y sintáctico-pragmáticos, ya que la adquisición de estos conocimientos es la mayor dificultad para los alumnos chinos; en tercer lugar, analizamos la aplicación didáctica del subjuntivo en los manuales chinos y los manuales de ELE que se utilizan en China, para ver cómo abordan la enseñanza del subjuntivo en ellos; y, por último, aportamos actividades didácticas con el fin de que complementen los usos del subjuntivo en el nuevo manual Español Moderno, destinadas a los estudiantes de lengua china.


El subjuntivo es uno de los problemas clásicos de la gramática española, sobre todo, la enseñanza-aprendizaje de este modo verbal, ya que presenta algunas dificultades para los estudiantes de E/LE, así como también para los profesores, especialmente los sinohablantes. Las razones son las siguientes: en primer lugar, en la lengua china no existe la categoría modal con la que se expresa en español; segundo, China todavía carece de manuales sobre la enseñanza del modo subjuntivo en español; la nueva colección del manual Español Moderno, que es el más utilizado respecto a la enseñanza del español en China, no utiliza los métodos adecuados, o estos no resultan suficientes. En este sentido, en primer lugar, en este trabajo estudiamos el “subjuntivo” en chino mandarín, con el fin de que los estudiantes de E/LE conozcan claramente la diferencia existente entre los dos idiomas al respecto, y realizamos un análisis contrastivo entre el español y el chino; en segundo lugar, nos propusimos establecer un marco teórico que contuviera la descripción del subjuntivo en español destinado a los alumnos de E/LE; en la parte de la alternancia del indicativo y subjuntivo, revisamos varias selecciones modales, en donde exponemos qué elementos se utilizan en la lengua china cuando se quiere expresar el contenido del subjuntivo en español, mediante una teoría que combina los factores discursivos y sintáctico-pragmáticos, ya que la adquisición de estos conocimientos es la mayor dificultad para los alumnos chinos; en tercer lugar, analizamos la aplicación didáctica del subjuntivo en los manuales chinos y los manuales de ELE que se utilizan en China, para ver cómo abordan la enseñanza del subjuntivo en ellos; y, por último, aportamos actividades didácticas con el fin de que complementen los usos del subjuntivo en el nuevo manual Español Moderno, destinadas a los estudiantes de lengua china.

Keywords

Espanyol com a llengua estrangera; Mode subjuntiu; Español como lengua extranjera; Modo subjuntivo; Spanish as a foreign language; Subjunctive mode

Subjects

81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Yan Wu.pdf

54.90Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)