Secret texts and cipherballots: secret suffrage and remote electronic voting

Author

Rodríguez Pérez, Adrián

Director

Barrat Esteve, Jordi

Date of defense

2022-09-15

Pages

277 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

Una de les principals preocupacions sobre el vot telemàtic és com preservar el sufragi secret. La llista d’estudis que afirmen que el vot per Internet és incompatible amb el secret del vot és força extensa. Si bé estudis posteriors sobre experiències reals han tingut resultats més matisats, les preocupacions sobre el sufragi secret i el vot telemàtic es mantenen. Abordar aquestes preocupacions esdevé una obligació ineludible. En aquest context, la nostra recerca és novadora. En primer lloc, el nostre punt de partida no es basa en definicions legals preexistents que s'accepten com a donades. Partint de l'enfocament universalista del dret constitucional comparat, hem entès que el principi del sufragi secret transcendeix les opinions i convencions lligades a comunitats polítiques concretes. Aquesta concepció comú i bàsica s'ha traduït en tres estàndards: individualitat, confidencialitat i anonimat. Aquests estàndards s’han de satisfer en qualsevol canal de votació. En segon lloc, hem adoptat un enfocament més ampli en l’aplicació d’aquest principi al vot telemàtic. Hem demostrat que el sufragi secret es pot garantir mitjançant la llei, el codi informàtic, les normes i fins i tot el mercat. La normativa actual tendeix a ser limitada perquè recorre a analogies amb els canals de votació en paper i no reconeix les especificitats del vot telemàtic. Per contra, aquí hem examinat el paper que exerceixen (i les limitacions pròpies) del xifrat asimètric, l'anonimització basada en mix-nets o el recompte homomòrfic, i el vot múltiple.


Una de las principales preocupaciones sobre el voto telemático es cómo garantizar el secreto del voto. La lista de autores que afirman que el voto por Internet es incompatible con el sufragio secreto es considerable. Aunque las conclusiones de estudios posteriores sobre experiencias reales hayan sido más matizadas, las preocupaciones sobre el sufragio secreto y el voto telemático se mantienen. Abordar estas preocupaciones constituye en una obligación ineludible. En este contexto, nuestra investigación es novedosa. En primer lugar, nuestro punto de partida no se basa en definiciones legales preexistentes que se aceptan como dadas. Partiendo del enfoque universalista del derecho constitucional comparado, hemos entendido que el principio del sufragio secreto trasciende las opiniones y convenciones ligadas a la cultura de comunidades políticas concretas. Esta concepción se ha traducido en tres normas: individualidad, confidencialidad y anonimato. Estas normas deberían aplicarse a cualquier canal de votación. En segundo lugar, hemos adoptado un enfoque más amplio sobre la aplicación de este principio. Hemos demostrado que el sufragio secreto puede garantizarse mediante la ley, el código, las normas e incluso el mercado. La normativa actual tiende a ser limitada porque recurre a analogías con los canales de votación en papel y no reconoce las especificidades del voto telemático.


One of the key concerns about remote electronic voting is how to preserve secret suffrage. The list of authors who claim that Internet voting is incompatible with the secrecy of the vote is actually quite long. Even if later studies that analysed the actual implementation of remote electronic voting in public political elections had more nuanced findings, concerns about secret suffrage and remote electronic voting remain. Addressing these concerns becomes an inescapable obligation. In this context, our research is quite novel. First and foremost, our starting point is not based on pre-existing legal definitions that are accepted as given. Drawing from the universalist approach to comparative constitutional law, we have understood that the principle of secret suffrage exists in such a way that it transcends the culture bound opinions and conventions of particular political communities. This core understanding has been translated into three standards: individuality, confidentiality, and anonymity. These standards should apply to any voting channel. Second, we have taken a wider approach at the enforcement of this principle. We have showed that secret suffrage may be enforced through law, code, norms, and even the market. Current regulations tend to be constrained because they resort to analogies with paper-based voting channels and fail to acknowledge the specificities of remote electronic voting. In contrast, we have examined the role played by (and the limitations of) asymmetric encryption, anonymization based on mix-nets or homomorphic tallying, and of multiple voting to enforce secret suffrage.

Keywords

vot telemàtic; vot per Internet; secret del vot; voto telemático; voto por Internet; voto secreto; remote electrònic voting; Internet voting; secret suffrage

Subjects

341 - International law; 342 - Public law. Constitutional law. Conflict of laws

Knowledge Area

Ciències Socials i Jurídiques

Documents

TESI Adrián Rodríguez Pérez.pdf

3.343Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)