El "útil y viril" boxeo. La prensa deportiva y la construcción de masculinidades en Chile en el primer tercio del siglo XX

Author

Reveco Sepúlveda, Constanza Belen

Director

Molero Mesa, Jorge

Lugo Márquez, Sara

Date of defense

2022-05-30

Pages

563 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Història de la Ciència

Abstract

L’objectiu principal d’aquesta tesi és contribuir al coneixement històric sobre la construcció de masculinitats a través de l’esport al Xile del primer terç del segle XX. Específicament a través de la lectura de la premsa esportiva d’aquella època i especialment la revista Los Sports. la premsa esportiva xilena va anar construint i enfortint en les seves publicacions un model de masculinitat hegemònica basat en particularitats racials i ideals patriarcals disciplinaris i normalitzadors de la conducta que van influir en els principis ideològics de la societat xilena. La població va ser la receptora d’un discurs nacionalista, estructurat per les autoritats i intel·lectuals i exhibit per la premsa esportiva, que va tenir per objectiu integrar i vigoritzar la “raça xilena” i la identificació de les persones amb el país, a través de la lectura i visualització d’imatges descriptives de les diferents activitats esportives considerades com a racionals o científiques i que van ser sustentades en els fonaments de l’higienisme social i de l’eugenèsia incipient. Tot això en el context de la denominada “qüestió social” i que es refereix als problemes (i possibles solucions) derivats de l’enfrontament de les classes a causa de les paupèrrimes condicions de vida en les quals va viure gran part de la societat obrera i les seves famílies a la fi del segle XIX i inicis del XX. Amb les disciplines esmentades es va intentar solucionar la misèria popular i crear una identitat nacional integradora dels sectors socials i ètnics en un període en el qual l’Estat va considerar necessari homogeneïtzar el territori sense distincions històriques i culturals dels pobles que habitaven a Xile. Aquest procés, va començar amb la incorporació de zones en el nord del país (després de la Guerra del Pacífic) i amb la modernització econòmica adquirida amb la industrialització i la urbanització. En aquest marc històric és important esmentar que professionals de la medicina, de l’ensenyament i de la higiene van contribuir al desenvolupament i foment dels rols socials de la dona i l’home xilè a través de l’esport i l’educació física, promovent al mateix temps les diferències corporals, estètiques, així com també socioculturals que van estar enfocades en el compliment de determinats deures i obligacions amb la nació. L’anterior amb la idea de contribuir al desenvolupament de la “raça xilena” i millorar aquelles característiques particulars i hereditàries com la força i la virilitat. D’aquesta manera, es pretenia esmenar la situació física i moral del país al mateix temps que es construïa un model de masculinitat representat primordialment pels boxadors xilens.


El objetivo principal de esta tesis es contribuir al conocimiento histórico sobre la construcción de masculinidades a través del deporte en el Chile del primer tercio del siglo XX. Específicamente a través de la lectura de la prensa deportiva de aquella época y especialmente la revista Los Sports. la prensa deportiva chilena fue construyendo y fortaleciendo en sus publicaciones un modelo de masculinidad hegemónica basado en particularidades raciales e ideales patriarcales disciplinarios y normalizadores de la conducta que influyeron en los principios ideológicos de la sociedad chilena. La población fue la receptora de un discurso nacionalista, estructurado por las autoridades e intelectuales y exhibido por la prensa deportiva, que tuvo por objetivo integrar y vigorizar la “raza chilena” y la identificación de las personas con el país, a través de la lectura y visualización de imágenes descriptivas de las distintas actividades deportivas consideradas como racionales o científicas y que fueron sustentadas en los fundamentos del higienismo social y de la eugenesia incipiente. Todo esto en el contexto de la denominada “cuestión social” y que se refiere a los problemas (y posibles soluciones) derivados del enfrentamiento de las clases debido a las paupérrimas condiciones de vida en las que vivió gran parte de la sociedad obrera y sus familias a finales del siglo XIX e inicios del XX. Con las disciplinas mencionadas se intentó solucionar la miseria popular y crear una identidad nacional integradora de los sectores sociales y étnicos en un periodo en el que el Estado consideró necesario homogeneizar el territorio sin distinciones históricas y culturales de los pueblos que habitaban en Chile. Este proceso, comenzó con la incorporación de zonas en el norte del país (tras la Guerra del Pacífico) y con la modernización económica adquirida con la industrialización y la urbanización. En ese marco histórico es importante mencionar que profesionales de la medicina, de la enseñanza y de la higiene contribuyeron al desarrollo y fomento de los roles sociales de la mujer y el hombre chileno a través del deporte y la educación física, promoviendo al mismo tiempo las diferencias corporales, estéticas, así como también socioculturales que estuvieron enfocadas en el cumplimiento de determinados deberes y obligaciones con la nación. Lo anterior con la idea de contribuir al desarrollo de la “raza chilena” y mejorar aquellas características particulares y hereditarias como la fuerza y la virilidad. De esta manera, se pretendía subsanar la situación física y moral del país a la par que se construía un modelo de masculinidad representado primordialmente por los boxeadores chilenos.


The main objective of this thesis is to contribute to the historical knowledge about the construction of masculinities through sport in Chile in the first third of the 20th century. Specifically through the reading of the sports press of that time and especially the magazine Los Sports. The Chilean sports press was building and strengthening in its publications a model of hegemonic masculinity based on racial particularities and patriarchal ideals disciplinary and normalising behaviour that influenced the ideological principles of Chilean society. The population was the recipient of a nationalist discourse, structured by the authorities and intellectuals and exhibited by the sports press, which aimed to integrate and invigorate the “Chilean race” and the identification of people with the country, through the reading and visualisation of descriptive images of the different sporting activities considered rational or scientific and which were based on the foundations of social hygienism and incipient eugenics. All this in the context of the called “social question” and which refers to the problems (and possible solutions) derived from the confrontation of classes due to the impoverished living conditions in which a large part of the working class society and their families lived at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. The aforementioned disciplines attempted to solve popular misery and create a national identity integrating social and ethnic sectors in a period in which the State considered it necessary to homogenise the territory without historical and cultural distinctions between the peoples living in Chile. This process began with the incorporation of areas in the north of the country (after the War of the Pacific) and with the economic modernisation brought about by industrialisation and urbanisation. Within this historical framework, it is important to mention that medical, teaching and hygiene professionals contributed to the development and promotion of the social roles of Chilean men and women through sport and physical education, while at the same time promoting bodily and aesthetic differences, as well as socio-cultural differences that were focused on the fulfilment of certain duties and obligations to the nation. The idea was to contribute to the development of the “Chilean race” and to improve those particular and hereditary characteristics such as strength and virility. In this way, the aim was to remedy the country’s physical and moral situation while at the same time constructing a model of masculinity represented primarily by Chilean boxers.

Keywords

Masculinitat; Masculinidad; Masculinity; Esport; Deporte; Sport; Boxa; Boxeo; Box

Subjects

09 - Manuscripts. Rare and remarkable works

Knowledge Area

Ciències Humanes

Documents

cors1de1.pdf

4.877Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)