Adaptación de manuales para la enseñanza de español como lengua extranjera al contexto de enseñanza chino: análisis y propuestas

Author

Li, Yin

Director

Gibert Escofet, Maria Isabel

Codirector

Iglesia Martín, Sandra

Date of defense

2022-10-14

Pages

326 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques

Abstract

L´objectiu principal d´aquesta tesi és proporcionar a la comunitat docent d´espanyol com a llengua estrangera que treballa amb estudiants d´espanyol en el context xinès unes recomanacions per a la millora en l´adaptació dels manuals d´ensenyament i aprenentatge d´ELE, i, consegüentment, que aquests siguin adequats i efectius per a aquest grup meta. Aquesta tesi doctoral consta de dues vessants clarament relacionades: d'una banda, l'anàlisi de la bibliografia existent i dels manuals per a l'ensenyament i l'aprenentatge de l'espanyol com a llengua estrangera més rellevants publicats fora de la Xina, per al seu ús en el context xinès; i, per altra banda, la proposta duna sèrie de recomanacions per a ladaptació daquest tipus de manuals. A aquest efecte, es va dur a terme un estudi de camp mitjançant una enquesta per mostreig, estadísticament representativa de l'alumnat xinès (n=288) i del professorat espanyol a la Xina (n=66). Els resultats obtinguts permeten concloure, entre altres troballes, que l‟adaptació de manuals d‟espanyol per a alumnes xinesos hauria de comptar amb una estratègia que mantingués aspectes essencials que s‟adaptin especialment a les característiques i necessitats d‟aquest alumnat.


El objetivo principal de esta tesis es proporcionar a la comunidad docente de español como lengua extranjera que trabaja con estudiantes de español en el contexto chino unas recomendaciones para la mejora en la adaptación de los manuales de enseñanza y aprendizaje de ELE, y, por consiguiente, que estos sean adecuados y efectivos para este grupo meta. Esta tesis doctoral consta de dos vertientes claramente relacionadas: por una parte, el análisis de la bibliografía existente y de los manuales para la enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera más relevantes publicados fuera de China, para su uso en el contexto chino; y, por otra parte, la propuesta de una serie de recomendaciones para la adaptación de este tipo de manuales. A tal efecto, se llevó a cabo un estudio de campo mediante una encuesta por muestreo, estadísticamente representativa del alumnado chino (n=288) y del profesorado de español en China (n=66). Los resultados obtenidos permiten concluir, entre otros hallazgos, que la adaptación de manuales de español para alumnos chinos debería contar con una estrategia que mantuviera aspectos esenciales que se adapten especialmente a las características y necesidades de este alumnado.


The main objective of this thesis is to provide the teaching community of Spanish as a foreign language that works with students of Spanish in the Chinese context with some recommendations for the improvement in the adaptation of the ELE teaching and learning manuals, and, consequently, that these are adequate and effective for this target group. This doctoral thesis consists of two clearly related aspects: on the one hand, the analysis of the existing bibliography and of the most relevant manuals for the teaching and learning of Spanish as a foreign language published outside of China, for use in the Chinese context; and, on the other hand, the proposal of a series of recommendations for the adaptation of this type of manuals. To this end, a field study was carried out through a sample survey, statistically representative of Chinese students (n=288) and Spanish teachers in China (n=66). The results obtained allow us to conclude, among other findings, that the adaptation of Spanish manuals for Chinese students should have a strategy that maintains essential aspects that are especially adapted to the characteristics and needs of these students.

Keywords

Adaptació de manuals; Ensenyament d'Espanyol; Competència intercultural; Adaptación de manuales; Enseñanza de español; Adaptation of manuals; Teachin Spanish; Intercultural competence

Subjects

81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Yin Li.pdf

21.90Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)