Exploring the Framework of Digital Transformation: A Multilevel Investigation from an Organizational and Employee Perspective

Author

Weritz, Noa Pauline Antonia Gesine Isabel

Director

Matute Vallejo, Jorge

Codirector

Braojos Gómez, Jesica

Date of defense

2022-11-11

Pages

173 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. Esade

Abstract

Les tecnologies digitals estan revolucionant les indústries, les organitzacions i les persones a tot el món. En aquest context, sorgeixen noves oportunitats i amenaces per a les organitzacions que requereixen respostes estratègiques i de comportament. Aquesta tesi doctoral va sorgir a partir de la pregunta sobre com el fenomen de la transformació digital impacta a les organitzacions i els empleats en un entorn disruptiu. La motivació inicial resideix en l'entorn digital en canvi constant que genera incerteses i la necessitat de canviar les estratègies digitals de les empreses, en l'economia global, per continuar sent competitius i atraure empleats. Per tant, aquesta tesi té com a objectiu explorar el marc de la transformació digital mitjançant una investigació multinivell des d'una perspectiva organitzacional i dels empleats. La investigació existent fins ara no té evidència empírica sobre predictors crítics i conseqüències d'una transformació digital amb èxit per a les empreses. A més, la pandèmia recent i les oportunitats digitals han conduït a una ràpida transformació digital del lloc de treball que ha afectat els empleats en diferents àmbits. Per tant, els dos primers articles d’aquesta tesi presenten un marc per garantir l’èxit de la transformació digital de les empreses, aprofitant les capacitats dinàmiques. El tercer article introdueix l’experiència de l’empleat i posa èmfasi en la cultura digital de les organitzacions. Els dos darrers articles d'aquesta investigació aprofundeixen en la transformació del lloc de treball digital i tanquen la bretxa del marc de la transformació digital. Es van fer múltiples estudis consecutius per assolir els objectius de recerca d'aquesta tesi. Començant amb les troballes d'un estudi de cas de múltiples indústries amb nou empreses multinacionals (article A i article D), es va fer un estudi quantitatiu posterior amb dades d'enquestes de executius d'empreses i TI espanyols (article B i article C). Els estudis anteriors es van complementar amb una investigació quantitativa de les preferències laborals dels empleats al mercat nord-americà per seguir un enfocament generalitzable (article E). Les troballes exploradores inicials indiquen que les capacitats dinàmiques i els valors culturals digitals influeixen en l'èxit de la transformació digital. La següent anàlisi quantitativa dona suport al paper de les capacitats i mostra que la transformació digital augmenta encara més el rendiment de l'empresa. A més, els resultats indiquen que la transformació digital condueix al compromís organitzacional dels empleats quan la relació és intervinguda pel lideratge digital i l'aprenentatge continu. Finalment, aquesta tesi estudia el futur del treball destacant la importància de les habilitats crítiques al lloc de treball digital i les preferències dels empleats al lloc de treball híbrid. En general, aquesta investigació explora el marc de la transformació digital i, per tant, representa un avenç substancial a la literatura acadèmica actual. Més precisament aquesta tesi assegura l'avenç de la teoria en aclarir el concepte d'èxit de la transformació digital entenent els facilitadors en termes de capacitats dinàmiques i valors culturals digitals. Especialment, aquest treball se centra a analitzar el paper del lideratge digital, de l'aprenentatge continu i dels nous coneixements sobre habilitats crítiques al lloc de treball digital, així com la rellevància d'un lloc de treball híbrid per al futur del treball. En considerar tres vies de recerca, (1) l'èxit de la transformació digital, (2) la cultura digital i l'experiència de l'empleat, i (3) la transformació del lloc de treball digital, aquesta tesi doctoral suposa un avenç en el coneixement acadèmic actual sobre transformació digital a les empreses i ofereix importants implicacions pràctiques.


Las tecnologías digitales están revolucionando las industrias, las organizaciones y las personas en todo el mundo. En este contexto, surgen nuevas oportunidades y amenazas para las organizaciones que requieren de respuestas estratégicas y de comportamiento. Esta tesis doctoral surgió´ a partir de la pregunta sobre cómo el fenómeno de la transformación digital impacta en las organizaciones y los empleados en un entorno disruptivo. La motivación inicial reside en el entorno digital en constante cambio que genera incertidumbres y la necesidad de cambiar las estrategias digitales de las empresas, en la economía global, para seguir siendo competitivos y atraer empleados. Por lo tanto, esta tesis tiene como objetivo explorar el marco de la transformación digital mediante una investigación multinivel desde una perspectiva organizacional y de los empleados. La investigación existente hasta el momento carece de evidencia empírica sobre predictores críticos y consecuencias de una transformación digital exitosa para las empresas. Además, la reciente pandemia y las oportunidades digitales han conducido a una rápida transformación digital del lugar de trabajo que ha afectado a los empleados en diferentes ámbitos. Por lo tanto, los dos primeros artículos de esta tesis presentan un marco para garantizar el éxito de la transformación digital de las empresas, aprovechando las capacidades dinámicas. El tercer artículo introduce la experiencia del empleado y pone énfasis en la cultura digital de las organizaciones. Los dos últimos artículos de esta investigación profundizan en la transformación del lugar de trabajo digital y cierran la brecha del marco de la transformación digital. Se realizaron múltiples estudios consecutivos para lograr los objetivos de investigación de esta tesis. Comenzando con los hallazgos de un estudio de caso de múltiples industrias con nueve empresas multinacionales (artículo A y artículo D), se realizó´ posteriormente un estudio cuantitativo con datos de encuestas de directivos de empresas y TI españoles (artículo B y artículo C). Los estudios anteriores se complementaron con una investigación cuantitativa de las preferencias laborales de los empleados en el mercado estadounidense para seguir un enfoque generalizable (artículo E). Los hallazgos exploratorios iniciales indican que las capacidades dinámicas y los valores culturales digitales influyen en el éxito de la transformación digital. El siguiente análisis cuantitativo respalda el papel de las capacidades y muestra que la transformación digital aumenta aún más el rendimiento de la empresa. Además, los resultados indican que la transformación digital conduce al compromiso organizacional de los empleados cuando la relación está mediada por el liderazgo digital y el aprendizaje continuo. Por último, esta tesis estudia el futuro del trabajo destacando la importancia de las habilidades criticas en el lugar de trabajo digital y las preferencias de los empleados en el lugar de trabajo hibrido. En general, esta investigación explora el marco de la transformación digital y, por lo tanto, representa un avance sustancial a la literatura académica actual. Más concretamente, esta tesis asegura el avance de la teoría al aclarar el concepto de éxito de la transformación digital entendiendo a los facilitadores en términos de capacidades dinámicas y valores culturales digitales. Especialmente, este trabajo se centra en analizar el papel del liderazgo digital, del aprendizaje continuo y de los nuevos conocimientos sobre habilidades criticas en el lugar de trabajo digital, así como la relevancia de un lugar de trabajo hibrido para el futuro del trabajo. Al considerar tres vías de investigación, (1) el éxito de la transformación digital, (2) la cultura digital y la experiencia del empleado, y (3) la transformación del lugar de trabajo digital, esta tesis doctoral supone un avance en el conocimiento académico actual sobre transformación digital en las empresas y ofrece importantes implicaciones prácticas.


Digital technologies are disrupting industries, organizations, and individuals globally. New opportunities and threats arise and require strategic and behavioral responses. This dissertation emerged from the question of how the phenomenon of digital transformation impacts organizations and employees in a disruptive environment. The initial motivation is the constantly changing digital environment leading to uncertainties and the need for shifted digital strategies in the global economy to stay competitive and attract employees. Therefore, this dissertation aims to explore the digital transformation framework by doing a multilevel investigation from an organizational and employee perspective. Existing research lacks empirical evidence on critical predictors and consequences of a successful digital transformation for businesses. Further, the recent pandemic and digital opportunities led to a rapid digital workplace transformation impacting employees. Thus, the first two papers of this dissertation form a framework for digital transformation success, drawing on an organizational resource-based view. The third paper introduces the employee experience and puts an emphasis on the digital culture of organizations. The last two articles of this investigation dive into the digital workplace transformation and close the bracket of the framework of digital transformation. Multiple consecutive studies were conducted to achieve the research objectives of this dissertation. Starting with the findings from a multiple-industry case study with multinational firms (paper A and paper D), three research streams were followed. A subsequent quantitative study was performed with survey data from Spanish IT and business executives (paper B and paper C). The previous work was complemented with a quantitative investigation of digital workplace transformation to follow a generalizable approach (paper E). Initial exploratory findings indicate that dynamic capabilities and digital cultural values influence digital transformation success. The following quantitative analysis supports the role of capabilities and shows that digital transformation further increases firm performance. Also, results indicate that digital transformation leads to employees’ organizational commitment when the relationship is mediated by digital leadership and continuous learning. Lastly, this dissertation studies the future of work by highlighting the importance of critical skills in the digital workplace and employees’ hybrid workplace preferences. Overall, this research explores the framework of digital transformation and thereby contributes to academic literature. More precisely, this dissertation ensures theory advancement by clarifying the concept of digital transformation success, understanding facilitators in terms of dynamic capabilities and digital cultural values, especially with a focus on digital leadership and continuous learning, and lastly, new knowledge on critical skills in the digital workplace and the relevance of a hybrid workplace setting for the future of work. By considering three research avenues, (1) digital transformation success, (2) digital culture and employee experience, and (3) digital workplace transformation, this dissertation contributes to future work on digital transformation and its implications for practice.

Keywords

Digital Transformation; Employee Experience; Organizational Capabilities; Digital Culture; Digital Workplace Transformation

Subjects

334 - Forms of organization and cooperation in the economy

Knowledge Area

Negocis, administració i dret

Documents

Tesi_NoaPaulineAntoniaGesineIsabel_Weritz.pdf

3.421Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)