Establishment of a fully automatized microfluidic platform for the screening and characterization of novel Hepatitis B virus capsid assembly modulators

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament de Química Analítica i Química Orgànica
dc.contributor.author
Vermes, Tamás
dc.date.accessioned
2022-12-20T12:40:29Z
dc.date.available
2022-12-20T12:40:29Z
dc.date.issued
2022-03-10
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/687333
dc.description.abstract
El procés de descobriment de fàrmacs s'enfronta a importants desafiaments a causa de la constant disminució dels guanys per medicament atesa la disminució en les noves aprovacions de la FDA combinada amb el constant augment dels costos i el temps de desenvolupament. Les plataformes integrades de detecció usant microfluídica van sorgir com a possibles solucions per accelerar el desenvolupament de molècules actives i reduir els requisits de temps i costos. El projecte VIRO-FLOW té com a objectiu identificar nous agents curatius per al virus de l'hepatitis B (VHB), integrant els avantatges de la química de flux continu amb tecnologies de bioassaigs in vitro en microfluídica. Durant aquesta tesi es va construir un sistema microfluídic aplicant dispositius modulars automatitzats. Es van redactar protocols d'avaluació per a les dades de fluorescència i reflexió, permetent el càlcul del factor Z, les desviacions estàndard, les corbes de dilució i els valors de concentracions efectives mitjanes màximes (EC50). La proteïna central del VHB (HBc) es va seleccionar com a objectiu principal
ca
dc.description.abstract
El proceso de descubrimiento de fármacos se enfrenta a importantes desafíos debido a la constante disminución de las ganancias por medicamento dada la disminución en las nuevas aprobaciones de la FDA combinada con el constante aumento de los costes y el tiempo de desarrollo. Las plataformas integradas de detección usando microfluídica surgieron como posibles soluciones para acelerar el desarrollo de moléculas activas y reducir los requisitos de tiempo y costes. El proyecto VIRO-FLOW tiene como objetivo la identificación de nuevos agentes curativos para el virus de la hepatitis B (VHB), integrando las ventajas de la química de flujo continuo con tecnologías de bioensayos in vitro en microfluídica. Durante la presente tesis se construyó un sistema microfluídico aplicando dispositivos modulares automatizados. Se redactaron protocolos de evaluación para los datos de fluorescencia y reflexión, permitiendo el cálculo del factor Z, desviaciones estándar, curvas de dilución y valores de concentraciones efectivas medias máximas (EC50). La proteína central del VHB (HBc) se seleccionó como objetivo principal.
ca
dc.description.abstract
Drug Discovery as known today faces major challenges due to the constant decrease of earnings per drug given the decrease in new FDA approvements combined with the steadily rising development costs and time. Integrated microfluidic screening platforms emerged as possible solutions by accelerating the hit-to-lead development cycle and reducing time and cost requirements. The VIRO-FLOW project aims at the fast and efficient identification of novel curative agents for the Hepatitis B Virus (HBV), integrating the advantages of continuous flow chemistry with in vitro microfluidic bioassay technologies. During the present thesis a microfluidic system was built, applying automatized modular devices. Evaluation protocols were written for the fluorescence and reflection data, allowing the Z´-factor calculation, standard deviations, dilution curves, and half‐maximal effective concentrations (EC50) values. HBV core protein (HBc) was selected as primary target due to the ongoing demand for a functional cure to reduce the economic and social challenges imposed by the chronic disease
ca
dc.format.extent
287 p.
ca
dc.language.iso
eng
ca
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Hepatitis B
ca
dc.subject
Assemblatge de la cápside
ca
dc.subject
Sistemes microfluídics
ca
dc.subject
Capsid assembly
ca
dc.subject
Microfluidic systems
ca
dc.subject.other
Ciències
ca
dc.title
Establishment of a fully automatized microfluidic platform for the screening and characterization of novel Hepatitis B virus capsid assembly modulators
ca
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
578
ca
dc.subject.udc
579
ca
dc.subject.udc
615
ca
dc.subject.udc
62
ca
dc.contributor.authoremail
tvermes@iciq.es
ca
dc.contributor.director
Pericàs Brondo, Miquel Àngel
dc.contributor.director
Buschmann, Helmut
dc.embargo.terms
cap
ca
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

TESI Tamás Vermes.pdf

8.899Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)