¿MÁS TECNOLOGÍA, MENOS CUIDADOS? Evaluación de la convivencia y conveniencia de los registros a pies de cama del paciente, con tabletas (tablets), con los cuidados de enfermería

Author

Pérez Martí, Montserrat

Director

Romaní Alfonso, José Oriol

Casadó Marín, Lina Cristina

Date of defense

2022-11-17

Pages

355 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

Els registres electrònics a peus de llit milloren l'eficiència, la qualitat dels cuidatges, la seguretat del pacient, la comunicació i disminueixen el temps dedicat al registre. Els objectius principals van ser avaluar l'impacte del registre d'infermeria a peus del llit, amb tauletes (tablets), en les unitats de medicina interna respecte al temps de dedicació als registres i descriure les percepcions d'infermeria cap als registres en el punt d'atenció i com conviu amb la situació de cures. Es va realitzar un estudi de tipus mixt, durant febrer de 2017 a abril de 2018, per a analitzar el temps en moviment (utilitzat en aplicacions informàtiques) durant la valoració de tots els pacients a l'inici del torn de treball i el seu registre al complet, abans i després de la utilització de les tauletes (tablets). Les dades es van analitzar mitjançant taules de contingència, ANOVA i comparació de mitjanes amb t-Student o Wilconson en cas de no existir normalitat i la distància amb d de Cohen. Nivell de significació marcat va ser p<0,05. La mitjana del temps invertit per pacient va ser menor amb el grup tablet (ẋ=4,22±0,14min) que el grup control (ẋ=4,66±0,12 min), (W=-3,208, p=0,001) i un efecte baix (d=0.44) entre grups. Es van obtenir resultats similars per al torn de tarda, però no per al de nit. L'edat mitjana del "no participant" va ser major (ẋ=49,57± 2,92 anys) (p=0,007) i els "no participants" del torn de nit van tenir una pitjor percepció. També, es va efectuar un abordatge qualitatiu, realitzant una anàlisi de contingut del material procedent de l'observació participant i dels grups focals. Les percepcions de les infermeres van ser que els registres electrònics a peus de llit són una eina eficaç per a disminuir el temps dedicat al registre. No obstant això, van dificultar la seva acceptació, les condicions laborals, les dificultats en les tecnologies de la informació (TIC) i el programari utilitzat. Aquesta recerca posa de manifest la necessitat d'un programari adaptat a dispositius mòbils, la integració de dades, l'estandardització de metodologies de treball, la revisió de les ràtios, la formació en registres i TIC, i la implicació de les infermeres en el seu desenvolupament


Los registros electrónicos a pies de cama mejoran la eficiencia, la calidad del cuidado, la seguridad del paciente, la comunicación y disminuyen el tiempo dedicado al registro. Los objetivos principales fueron evaluar el impacto del registro de enfermería a pies de la cama, con tabletas (tablets), en las unidades de medicina interna respecto al tiempo de dedicación a los registros y describir las percepciones de enfermería hacia los registros en el punto de atención y cómo convive con la situación de cuidados. Se realizó un estudio de tipo mixto, durante febrero de 2017 a abril de 2018, para analizar el tiempo en movimiento (utilizado en aplicaciones informáticas) durante la valoración de todos los pacientes al inicio del turno de trabajo y su registro al completo, antes y después de la utilización de las tabletas (tablets). Los datos se analizaron mediante tablas de contingencia, ANOVA y comparación de medias con t-Student o Wilconson en caso de no existir normalidad y la distancia con d de Cohen. Nivel de significación marcado fue p<0,05. La media del tiempo invertido por paciente fue menor con el grupo tablet (ẋ=4,22±0,14 min) que el grupo control (ẋ=4,66±0,12 min), (W=-3,208, p=0,001) y un efecto bajo (d=0.44) entre grupos. Se obtuvieron resultados similares para el turno de tarde, pero no para el de noche. La edad media del "no participante" fue mayor (ẋ=49,57± 2,92 años) (p=0,007) y los "no participantes" del turno de noche tuvieron una peor percepción. También, se efectuó un abordaje cualitativo, realizando un análisis de contenido del material procedente de la observación participante y de los grupos focales. Las percepciones de las enfermeras fueron que los registros electrónicos a pies de cama son una herramienta eficaz para disminuir el tiempo dedicado al registro. No obstante, dificultaron su aceptación, las condiciones laborales, las dificultades en las tecnologías de la información (TIC) y el software utilizado. Esta investigación pone de manifiesto la necesidad de un software adaptado a dispositivos móviles, la integración de datos, la estandarización de metodologías de trabajo, la revisión de las ratios, la formación en registros y TIC, y la implicación de las enfermeras en su desarrollo.


Electronic health records (EHR) at the point of care improve efficiency, quality of care, patient safety, communication and decrease time spent on patient records. The main objectives were to evaluate whether making EHR available at the point of care with tablets, in the internal medicine units, reduces nurses’ time spent on records compared with the current system and to describe nurses’ perceptions and experiences towards patient's bedside records and how this fits in with the care situation. A mixed study was carried out from February 2017 to April 2018 to analyze the time in movement (used in computer applications) during the assessment of all patients at the beginning of the work shift and their complete record, before and after the use of tablets. Analysis was conducted with contingency tables, ANOVA and comparation averages with Student t or Wilconxon in case of non-normality and the distance with Cohen d. The level of significance marked was p<0,05. The mean time spent per patient was lower with the tablet group ((x ) ̅4,22±0,14 min) than the control group ((x ) ̅ 4,66±0,12 min), (W=-3,208, p=0,001) and the effect was low(d=0,44) between groups. Similar results were obtained for the afternoon shift, but not for the night shift. The mean age of the "non-participants" was higher (49,57± 2,92 years) (p = 0,007) and the "non-participants" on the night shift had a worse perception of using tablets. Also, a qualitative content analysis was conducted of the material from the participant observation and the focus groups. Nurses' perceptions were that EHR at the point of care are an effective tool to decrease the time spent on registration. However, their acceptance is hinder by workloads, working conditions, difficulties in working with information and communications technologies (ICT) and the software used. This research highlights the needs for software adapted to mobile devices, the integration of data, the standardization of work methodologies, the review of work ratios, attendance at courses in registries and ICT, and the involvement of nurses in the development.

Keywords

Tauletes; Fluxes de treball; Cures d'infermeria; Tabletas; Flujos de trabajo; Cuidados de enfermería; Tablets; Workflow; Nursing

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 572 - Physical anthropology

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI Montserrat Pérez Martí.pdf

6.764Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)