De la Idea de Justicia en un contexto de decrecimiento sobrevenido

Author

Enríquez Sánchez, José María

Director

Galiana Saura, Ángeles

Date of defense

2022-12-20

Pages

281 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

S'estima que tant el canvi climàtic antropogènic com les diferents articulacions de l'acció pel clima està posant de manifest una anomalia històrica a la qual sembla que cal començar a adaptar-se: la d'una forçosa simplicitat com a conseqüència de la disponibilitat decreixent de recursos energètics i minerals decreixent. . La part de veritat que hi hagi en aquestes estimacions també suposarà un canvi sociocultural susceptible de sumir-nos en el conflicte generalitzat per l'acaparament d'aquests recursos i en què encara es poden perdre les conquestes polítiques que, gràcies a les diferents lluites socials que hi ha hagut al llarg de la història, van aconseguir substanciar-se en garanties de llibertats bàsiques i drets fonamentals àmpliament reconeguts. En la mesura que ens importi anteposar salvaguardes davant d'aquestes altres pèrdues sociopolítiques, convé pensar les bases teòriques d'una política per a la transició cap a societats sostenibles com a mínim sobre la Idea de Justícia que es vulgui mantenir malgrat l'agreujament d'aquestes circumstàncies.


Se estima que tanto el cambio climático antropogénico como las distintas articulaciones de la acción por el clima está poniendo de manifiesto una anomalía histórica a la que parece necesario comenzar a adaptarse: la de una forzosa simplicidad como consecuencia de la decreciente disponibilidad de recursos energéticos y minerales. La parte de verdad que haya en estas estimaciones también supondrá un cambio sociocultural susceptible de sumirnos en el conflicto generalizado por el acaparamiento de esos recursos y en el que aún pueden perderse las conquistas políticas que, gracias a las diferentes luchas sociales habidas a lo largo de la historia, lograron sustanciarse en garantías de libertades básicas y derechos fundamentales ampliamente reconocidos. En la medida en que nos importe anteponer salvaguardas frente esas otras pérdidas sociopolíticas, conviene pensar las bases teóricas de una política para la transición hacia sociedades sostenibles cuanto menos sobre la Idea de Justicia que se quiera mantener a pesar del agravamiento de estas circunstancias.


It is estimated that both anthropogenic climate change and the different articulations of climate action are revealing a historical anomaly to which it seems necessary to begin to adapt: ??that of a forced simplicity as a consequence of the decreasing availability of energy and mineral resources . The part of truth that there is in these estimates will also suppose a sociocultural change that is likely to plunge us into the generalized conflict over the hoarding of these resources and in which the political conquests that, thanks to the different social struggles that have taken place throughout history, managed to substantiate themselves in guarantees of basic freedoms and widely recognized fundamental rights. To the extent that we care about putting safeguards against these other sociopolitical losses, it is convenient to think about the theoretical bases of a policy for the transition towards sustainable societies, at least on the Idea of ??Justice that we want to maintain despite the worsening of these circumstances.

Keywords

Canvi climàtic; Decreixement; col·lapse; Cambio climático; Decrecimiento; Colapso; Climate change; Degrowth; Collapse

Subjects

17 - Moral philosophy. Ethics. Practical philosophy; 3 - Social Sciences; 32 - Politics; 34 - Law. Jurisprudence

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

This document contains embargoed files until 2024-12-19

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)