Acoustic event detection and classification

Author

Temko, Andriy

Director

Nadeu Camprubí, Climent

Date of defense

2007-01-23Department/Institute

Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions

Abstract

L'activitat humana que té lloc en sales de reunions o aules d'ensenyament es veu reflectida en una rica varietat d'events acústics, ja siguin produïts pel cos humà o per objectes que les persones manegen. Per això, la determinació de la identitat dels sons i de la seva posició temporal pot ajudar a detectar i a descriure l'activitat humana que té lloc en la sala. A més a més, la detecció de sons diferents de la veu pot ajudar a millorar la robustes de tecnologies de la parla com el reconeixement automàtica a condicions de treball adverses. L'objectiu d'aquesta tesi és la detecció i classificació automàtica d'events acústics. Es tracta de processar els senyals acústics recollits per micròfons distants en sales de reunions o aules per tal de convertir-los en descripcions simbòliques que es corresponguin amb la percepció que un oient tindria dels diversos events sonors continguts en els senyals i de les seves fonts. En primer lloc, s'encara la tasca de classificació automàtica d'events acústics amb classificadors de màquines de vectors suport (Support Vector Machines (SVM)), elecció motivada per l'escassetat de dades d'entrenament. Per al problema de reconeixement multiclasse es desenvolupa un esquema d'agrupament automàtic amb conjunt de característiques variable i basat en matrius de confusió. Realitzant proves amb la base de dades recollida, aquest classificador obté uns millors resultats que la tècnica basada en models de barreges de Gaussianes (Gaussian Mixture Models (GMM)), i aconsegueix una reducció relativa de l'error mitjà elevada en comparació amb el millor resultat obtingut amb l'esquema convencional basat en arbre binari. Continuant amb el problema de classificació, es comparen unes quantes maneres alternatives d'estendre els SVM al processament de seqüències, en un intent d'evitar l'inconvenient de treballar amb vectors de longitud fixa que presenten els SVM quan han de tractar dades d'àudio. En aquestes proves s'observa que els nuclis de deformació temporal dinàmica funcionen bé amb sons que presenten una estructura temporal. A més a més, s'usen conceptes i eines manllevats de la teoria de lògica difusa per investigar, d'una banda, la importància de cada una de les característiques i el grau d'interacció entre elles, i d'altra banda, tot cercant l'augment de la taxa de classificació, s'investiga la fusió de les<br/>sortides de diversos sistemes de classificació. Els sistemes de classificació d'events acústics<br/>desenvolupats s'han testejat també mitjançant la participació en unes quantes avaluacions d'àmbit<br/>internacional, entre els anys 2004 i 2006. La segona principal contribució d'aquest treball de tesi consisteix en el desenvolupament de sistemes de detecció d'events acústics. El problema de la detecció és més complex, ja que inclou tant la classificació dels sons com la determinació dels intervals temporals on tenen lloc. Es desenvolupen dues versions del sistema i es proven amb els conjunts de dades de les dues campanyes d'avaluació internacional CLEAR que van tenir lloc els anys 2006 i 2007, fent-se servir dos tipus de bases de dades: dues bases d'events acústics aïllats, i una base d'enregistraments de seminaris interactius, les quals contenen un nombre relativament elevat d'ocurrències dels events acústics especificats. Els sistemes desenvolupats, que consisteixen en l'ús de classificadors basats en SVM que operen dins<br/>d'una finestra lliscant més un post-processament, van ser els únics presentats a les avaluacions<br/>esmentades que no es basaven en models de Markov ocults (Hidden Markov Models) i cada un d'ells<br/>va obtenir resultats competitius en la corresponent avaluació. La detecció d'activitat oral és un altre dels objectius d'aquest treball de tesi, pel fet de ser un cas particular de detecció d'events acústics especialment important. Es desenvolupa una tècnica de millora de l'entrenament dels SVM per fer front a la necessitat de reducció de l'enorme conjunt de dades existents. El sistema resultant, basat en SVM, és testejat amb uns quants conjunts de dades de l'avaluació NIST RT (Rich Transcription), on mostra puntuacions millors que les del sistema basat en GMM, malgrat que aquest darrer va quedar entre els primers en l'avaluació NIST RT de 2006.<br/>Per acabar, val la pena esmentar alguns resultats col·laterals d'aquest treball de tesi. Com que s'ha dut a terme en l'entorn del projecte europeu CHIL, l'autor ha estat responsable de l'organització de les avaluacions internacionals de classificació i detecció d'events acústics abans esmentades, liderant l'especificació de les classes d'events, les bases de dades, els protocols d'avaluació i, especialment, proposant i implementant les diverses mètriques utilitzades. A més a més, els sistemes de detecció<br/>s'han implementat en la sala intel·ligent de la UPC, on funcionen en temps real a efectes de test i demostració.


The human activity that takes place in meeting-rooms or class-rooms is reflected in a rich variety of acoustic events, either produced by the human body or by objects handled by humans, so the determination of both the identity of sounds and their position in time may help to detect and describe that human activity.<br/>Additionally, detection of sounds other than speech may be useful to enhance the robustness of speech technologies like automatic speech recognition. Automatic detection and classification of acoustic events is the objective of this thesis work. It aims at processing the acoustic signals collected by distant microphones in meeting-room or classroom environments to convert them into symbolic descriptions corresponding to a listener's perception of the different sound events that are present in the signals and their sources. First of all, the task of acoustic event classification is faced using Support Vector Machine (SVM) classifiers, which are motivated by the scarcity of training data. A confusion-matrix-based variable-feature-set clustering scheme is developed for the multiclass recognition problem, and tested on the gathered database. With it, a higher classification rate than the GMM-based technique is obtained, arriving to a large relative average error reduction with respect to the best result from the conventional binary tree scheme. Moreover, several ways to extend SVMs to sequence processing are compared, in an attempt to avoid the drawback of SVMs when dealing with audio data, i.e. their restriction to work with fixed-length vectors, observing that the dynamic time warping kernels work well for sounds that show a temporal structure. Furthermore, concepts and tools from the fuzzy theory are used to investigate, first, the importance of and degree of interaction among features, and second, ways to fuse the outputs of several classification systems. The developed AEC systems are tested also by participating in several international evaluations from 2004 to 2006, and the results<br/>are reported. The second main contribution of this thesis work is the development of systems for detection of acoustic events. The detection problem is more complex since it includes both classification and determination of the time intervals where the sound takes place. Two system versions are developed and tested on the datasets of the two CLEAR international evaluation campaigns in 2006 and 2007. Two kinds of databases are used: two databases of isolated acoustic events, and a database of interactive seminars containing a significant number of acoustic events of interest. Our developed systems, which consist of SVM-based classification within a sliding window plus post-processing, were the only submissions not using HMMs, and each of them obtained competitive results in the corresponding evaluation. Speech activity detection was also pursued in this thesis since, in fact, it is a -especially important - particular case of acoustic event detection. An enhanced SVM training approach for the speech activity detection task is developed, mainly to cope with the problem of dataset reduction. The resulting SVM-based system is tested with several NIST Rich Transcription (RT) evaluation datasets, and it shows better scores than our GMM-based system, which ranked among the best systems in the RT06 evaluation. Finally, it is worth mentioning a few side outcomes from this thesis work. As it has been carried out in the framework of the CHIL EU project, the author has been responsible for the organization of the above mentioned international evaluations in acoustic event classification and detection, taking a leading role in the specification of acoustic event classes, databases, and evaluation protocols, and, especially, in the proposal and implementation of the various metrics that have been used. Moreover, the detection systems have been implemented in the UPC's smart-room and work in real time for purposes of testing and demonstration.

Keywords

Evaluations; Demo; International; Metrics; Selection; Perceptual; Feature; Activity; Non-speech; Speech; Fuzzy integral; Machines; Vector; Support; Fusio; Information; Recognition; Audio; Classification; Detection; Event; Acoustic

Subjects

621.3 Electrical engineering

Knowledge Area

2203

Documents

TAT1de1.pdf

1.059Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)