Impacto de la economía lingüística en la interpretación, comprensión y competencia comunicativa del estudiantado camerunés en clases de Grado (Licence) en lengua española

Author

Jupkep, Narcisse

Director

Iglesia Martín, Sandra

Date of defense

2023-02-28

Pages

599 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques

Abstract

L’objectiu principal consisteix a demostrar la competencia dels estudiants en relació amb l’economia lingüística, la necessitat de reunir els procediments econòmics al voltant d’una materia al cicle de “Licence” en llengua española a les univertats cameruneses i oferir orientacions pedagogiques-i didactiques per a la seva inclusió al programa de “Licence” en epanyol. Els objectius específics de la investigación són: resaltar els procedimentseconòmics presents en els materials de classe, en particular, i els més generalitzats en la llengua española, en general, amb la finalitat d’incloure’ls al programa de formació de la carrera d’espanyol al cicle de “Licence” a les universitats cameruneses; demostrar que els recursos econòmics mal utilitzats i desconguts afavoreixen construccions ambigúes i la dificultat interpretativa; assegurar-se que els professors de llengua i de lingüística españoles dediquen clases a la tendencia a l’economia del llenguatge; esbrinar el coneixement de l’economia lingüística i dels seus procediments a partir del qüestionari i, en definitiva, proporcionar elements per al reajustament i l’harmonització dels programes de formació de la carrera española primer cicle de l’ensenyament universitari al Camerun. Aquest estudi qu’hem dut a terme és exploratori, descriptiu i explicatiu amb enfocaments qualitatiu i quantitatiu. Aquets treball constitueix una contribució per a l’àrea d’ensenyament-aprenentatge de la lingüística española no només al Camerun, sinó també a altres universitats on el concepte “economia lingüística” no forma part dels programes de formació.


El objetivo principal consiste en demostrar la competencia de los estudiantes en relación con la economía lingüística, la necesidad de reunir los procedimientos económicos en torno a una asignatura en el ciclo de “Licence” en lengua española en las universidades camerunesas y ofrecer orientaciones pedagógico-didácticas para su inclusión en el programa de “Licence” en español. Los objetivos específicos de la investigación son: resaltar los procedimientos económicos presentes en los materiales de clase, en particular, y los más generalizados en la lengua española, en general, con el propósito de incluirlos en el programa de formación de la carrera de español en el ciclo de “Licence” en las universidades camerunesas; demostrar que los recursos económicos mal utilizados y desconocidos favorecen construcciones ambiguas y la dificultad interpretativa; Asegurarse de que los profesores de lengua y lingüística españolas dedican clases a la tendencia a la economía del lenguaje; averiguar el conocimiento de la economía lingüística y de sus procedimientos a partir de la emcuesta y, en fin, proporcionar elementos para el reajuste y la armonización de los programas de formación de la carrera de español en el primer ciclo de la enseñanza universitaria en Camerún. Este estudio que hemos llevado a cabo es exploratorio, descriptivo y explicativo con enfoques cualitativo y cuantitativo. Este trabajo constituye una contribución para el área de enseñanza-aprendizaje de la lingüística española donde el concepto de “Economía lingüística” no forma parte de los programas de formación.


The main goal is to demonstrate after measuring and analyzing student competence relating to the language economy, the necessity to gather economic procedures around one subject in the undergraduate cycle in spanish language in Cameroon universities and offer pedagogic and didactics’ orientations in order to obtain elements for readjusting the training programme of spanish language in the undergraduate cycle. The specific objectives of research are: to highlight economic procedures present in the class materials, in particular, and the most generalized in spanish language with the purpose to include them in the Hispanic studies training programme in the Cameroon universities; to demonstrate that the misusing or the unknowing of economic resources favour ambiguous constructions and the difficulty of interpretation; to be sure that teachers of spanish linguistic dedicate classes to the language economy tendency; to verify the knowledge of language economy and their procedures through the test and questionnaire submitted to the students and, finally, to provide elements for the readjustment and harmonization of spanish training programmes in Cameroon universities. This study we have carried out is exploratory, descriptive and explanatory with qualitative and quantitative approaches. This work is a contribution to the area of teaching and learning of Spanish linguistics not only in Cameroon, but also in other universities where the concept of “Language Economy” does not make part of the training programmes.

Keywords

economía lingüística

Subjects

81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Narcisse Jupkep_.pdf

5.688Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)