Good, clean, and fair food for all: Slow Food role in safeguarding food heritage in Brazil and Germany

Author

Garcia Santana, Thalita Kalix

Director

Gracia Arnaiz, Maria Isabel

Date of defense

2023-04-12

Pages

281 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

Aquesta tesi examina el paper que exerceixen els moviments de la societat civil en la salvaguarda del patrimoni alimentari. Parteix del context brasiler, on el procés de registre d'aquests patrimonis és difícil i lent. L'objecte d'aquesta recerca és Slow Food, un moviment internacional, presenten més de 160 pa'isos, que advoca per una alimentació bona, neta i justa pera tots. En cada localitat el moviment té históries diverses, amb contextos socials, culturals, económics i polítics diferents. La tesi presenta el resulta! d'una etnografía de cinc anys on s'ha compara! el Brasil i Alemanya, permetent una perspectiva més ámplia de les accions i agendes del moviment. Ha implica! treball de camp als dos pa'isos entre 2019 i 2021, amb observació participan!, entrevistes en profunditat i análisi documental. La recerca es recalza en un marc d'análisi postcolonial, feminista i interseccional pera poder endinsar-se en el deba! de patrimonialización alimentária i les seves incongruéncies, i relacionar-lo amb l'articulació de Slow Food en aquests dos pa'isos. Examinan! el moviment en diferents localitats i comparan! com s'organitza en aquests contextos, és possible veure les dificultats i les solucions, les disputes internes i els conflictes, i com el moviment s'adapta en l'espai i en el temps. A partir d'aquesta análisi, és possible assenyalar les funcions que exerceix, o no, en la salvaguarda del patrimoni alimentari.


Esta tesis examina el papel que ejercen los movimientos de la sociedad civil en la salvaguardia del patrimonio alimentario. Parte del contexto brasileño, donde el proceso de registro de estos patrimonios es difícil y lento. El objeto de esta investigación es *Slow *Food, un movimiento internacional, presentan más de 160 pan'*isos, que aboga por una alimentación buena, limpia y justa pera todos. En cada localidad el movimiento tiene *históries diversas, con contextos sociales, culturales, *económics y políticos diferentes. La tesis presenta el resulta! de una *etnografía de cinco años donde se ha compara! Brasil y Alemania, permitiendo una perspectiva más *ámplia de las acciones y agendas del movimiento. Ha implica! trabajo de campo a los dos pan'*isos entre 2019 y 2021, con observación *participan!, entrevistas en profundidad y *análisi documental. La investigación se *recalza en un marco de *análisi poscolonial, feminista y *interseccional pera poder adentrarse en el *deba! de *patrimonialización *alimentária y sus *incongruéncies, y relacionarlo con la articulación de *Slow *Food en estos dos pan'*isos. *Examinan! el movimiento en diferentes localidades y *comparan! cómo se organiza en estos contextos, es posible ver las dificultades y las soluciones, las disputas internas y los conflictos, y como el movimiento se adapta en el espacio y en el tiempo. A partir de esta *análisi, es posible señalar las funciones que ejerce, o no, en la salvaguardia del patrimonio alimentario.


This thesis examines the role of civil society movements in safeguarding the food heritage. It starts from the Brazilian context, where the process of registering these heritages is difficult and slow. The object of this research is Slow Food, an international movement, which has more than 160 pa'isos, advocating good, clean and fair food for all. In each locality, the movement has diverse histories, with different social, cultural, economical and political contexts. The thesis presents the result! of a five-year ethnography where it has been compared! Brazil and Germany, allowing a broader perspective of the actions and agendas of the movement. Ha implies! fieldwork at the two pa'isos between 2019 and 2021, with observation participating!, in-depth interviews and documentary analysis. The research is based on a postcolonial, feminist and intersectal analysis that allows us to go into the deba! of food heritage and its incongruities, and to relate it to the articulation of Slow Food in these two pa'isos. Examine! movement in different localities and compare! How it is organised in these contexts, it is possible to see the difficulties and solutions, the internal disputes and conflicts, and how movement adapts in space and time. On the basis of this analysis, it is possible to point out the functions it plays, or not, in safeguarding the food heritage.

Keywords

Patrimoni alimentari; Moviments alimentaris; Estudis comparatius; patrimonio alimentario; movimientos alimentarios; osestudios comparativos; Food heritage; Food movements; Comparative studies

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 3 - Social Sciences; 572 - Physical anthropology

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

This document contains embargoed files until 2024-10-08

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)