Fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe mediante un enfoque etnolingüístico comunitario en los centros educativos comunitarios interculturales bilingües del cantón Otavalo, Imbabura, Ecuador

Author

Hernández Chacón, Ledys

Director

Gómez González, Aitor

Codirector

García Yeste, Carme

Date of defense

2023-04-25

Pages

201 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques

Abstract

Aquesta tesi doctoral aborda la problemàtica de l'educació intercultural bilingüe en el context de les comunitats indígenes del cantó Otavalo, província Imbabura, Equador. El propòsit de la investigació ha estat enfortir els processos d'ensenyament mitjançant algunes eines. La metodologia utilitzada s'emmarca dins del model de recerca-acció participativa (IAP), aplicada a l'àmbit educatiu El procés es va desenvolupar a partir de la investigació documental, que va permetre establir el marc conceptual i les categories d'anàlisi. Posteriorment, es va elaborar el disseny metodològic, aplicat 95 a docents participants. Les tècniques utilitzats van ser el grup focal i l'observació participant. La tesi s'acull a la modalitat de compendi d'articles, els resultats obtinguts han estat reflectits en quatre obres principals. Un primer article, que analitza la gestió del coneixement des de la perspectiva intercultural. Un segon article que exposa els resultats obtinguts mitjançant lexercici aplicatiu duna eina metodològica en el context de lensenyament virtual emergent durant la pandèmia. El tercer article resumeix el treball a les institucions educatives durant la investigació. Finalment, un capítol de llibre que arreplega les experiències docents durant el període de la pandèmia.


La presente tesis doctoral aborda la problemática de la educación intercultural bilingüe en el contexto de las comunidades indígenas del cantón Otavalo, provincia Imbabura, Ecuador. El propósito de la investigación ha sido fortalecer los procesos de enseñanza a través de algunas herramientas. La metodología utilizada se enmarca dentro del modelo de Investigación- Acción participativa (IAP), aplicada al ámbito educativo El proceso se desarrolló a partir de la investigación documental, que permitió establecer el marco conceptual y las categorías de análisis. Posteriormente, se elaboró el diseño metodológico, aplicado a 95 participantes. Las técnicas utilizadas fueron el grupo focal y la observación participante. La tesis se acoge a la modalidad de compendio de artículos, los resultados obtenidos se han visto reflejados en cuatro obras principales. Un primer artículo, que analiza la gestión del conocimiento desde la perspectiva intercultural. Un segundo artículo que expone los resultados obtenidos mediante el ejercicio aplicativo de una herramienta metodológica en el contexto de la enseñanza virtual emergente durante la pandemia. El tercer artículo resume el trabajo en las instituciones educativas durante la investigación. Finalmente, un capítulo de libro que recoge las experiencias docentes durante el período de la pandemia.


This doctoral thesis addresses the problem of bilingual intercultural education in the context of the indigenous communities of the Otavalo canton, Imbabura province, Ecuador. The purpose of the research has been to strengthen the teaching processes through some tools. The methodology used is framed within the Participatory Action Research (IAP) model, applied to the educational field. The process was developed from documentary research, which allowed establishing the conceptual framework and the categories of analysis. Subsequently, the the methodological design was elaborated and applied to 95 participating teachers. The techniques used were the focus group and the participant observation. The thesis is accepted as a compendium of articles, the results obtained have been reflected in four main works. A first article, which analyzes knowledge management from an intercultural perspective. A second article that exposes the results obtained through the application exercise of a methodological tool in the context of emerging virtual teaching during the pandemic. The third article summarizes the work in educational institutions during the investigation. Finally, a book chapter that collects teaching experiences during the pandemic period.

Keywords

educació; intercultural; bilingüe; educación; education; bilingual

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 37 - Education; 371 - Education and teaching organization and management; 373 - Kinds of school providing general education

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Ledys Hernández Chacón.pdf

18.48Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)