Efectividad e integración de la Acupuntura en personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica. Un estudio cuasi-experimental y análisis de las experienc ias de la enfermedad

Author

Zamora Muniente, Imma

Director

Martínez Hernáez, Angel

Casadó Marín, Lina Cristina

Date of defense

2023-05-31

Pages

485 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

La presente investigación trata sobre un estudio quasi-experimental donde se llava a cabo tramientos de Acupuntura en personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Los objetivos principales se articularon en dos grandes ejes. El primero fue conocer la efectividad de la Acupuntura en relación con la sintomatología asociada a enfermedad. Durante el 2017, se llevó a cabo un proyecto de investigación llamado “AcupunturaxELA” en las instalaciones de la unidad de la motoneurona del Hospital de Bellvitge y en la clínica Punt Clínic, de Vilafranca del Penedés. Los pacientes autoevaluaron el dolor, la fatiga, la ansiedad, la calidad de vida y el estado funcional antes y después de los tratamientos de Acupuntura, mediante las escalas validadas de EVA, Borg, Hamilton, ALSAQ y ALSFRS, respectivamente. El segundo gran eje fue conocer las experiencias de la enfermedad de los afectados mediante sus modelos explicativos del padecer. Como resultados se obtuvo que la Acupuntura fue eficaz en el tratamiento del dolor, ansiedad y fatiga, mejorando el estado de salud de los participantes. No se observaron cambios significativos en las escalas ALSAQ y ALSFRS. Paralelamente, se observó que en los periodos de descanso (3 semanas de no Acupuntura, pero sí de continuación de los tratamientos convencionales) el 75% de los pacientes participantes experimentaron agudizaciones en la sintomatología asociada a la enfermedad, así como también nuevas sensaciones de pérdida de fuerza percibida en sus cuerpos, por lo que la Acupuntura podría tener efectos neuro-protectores.


This research is about a quasi-experimental study where acupuncture procedures are carried out in people affected by Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS). The main objectives were articulated in two main axes. The first was to know the effectiveness of acupuncture in relation to symptomatology associated with disease. During 2017, a research project called "AcupunturaxELA" was carried out in the facilities of the motor neuron unit of the Bellvitge Hospital and in the clinic Punt Clínic, in Vilafranca del Penedés. Patients self-assessed pain, fatigue, anxiety, quality of life and functional status before and after acupuncture treatments, using validated scales of EVA, Borg, Hamilton, ALSAQ and ALSFRS, respectively. The second great axis was to know the experiences of the disease of those affected through their models of suffering. The results showed that acupuncture was effective in the treatment of pain, anxiety and fatigue, improving the health of the participants. No significant changes were observed in the ALSAQ and ALSFRS scales. At the same time, it was observed that in rest periods (3 weeks of no acupuncture, but continuation of conventional treatments) 75% of the participating patients experienced exacerbations in the symptomatology associated with the disease, as well as new sensations of perceived loss of strength in their bodies, so acupuncture could have neuro-protective effects.


La present recerca tracta sobre un estudi *quasi-experimental on es *llava a cap *tramientos d'Acupuntura en persones afectades per Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). Els objectius principals es van articular en dos grans eixos. El primer va ser conèixer l'efectivitat de l'Acupuntura en relació amb la simptomatologia associada a malaltia. Durant el 2017, es va dur a terme un projecte de recerca anomenat “*AcupunturaxELA” en les instal·lacions de la unitat de la *motoneurona de l'Hospital de *Bellvitge i en la clínica *Punt *Clínic, de Vilafranca del Penedès. Els pacients van autoavaluar el dolor, la fatiga, l'ansietat, la qualitat de vida i l'estat funcional abans i després dels tractaments d'Acupuntura, mitjançant les escales validades d'EVA, *Borg, Hamilton, *ALSAQ i *ALSFRS, respectivament. El segon gran eix va ser conèixer les experiències de la malaltia dels afectats mitjançant els seus models explicatius del patir. Com a resultats es va obtenir que l'Acupuntura va ser eficaç en el tractament del dolor, ansietat i fatiga, millorant l'estat de salut dels participants. No es van observar canvis significatius en les escales *ALSAQ i *ALSFRS. Paral·lelament, es va observar que en els períodes de descans (3 setmanes de no Acupuntura, però sí de continuació dels tractaments convencionals) el 75% dels pacients participants van experimentar aguditzacions en la simptomatologia associada a la malaltia, així com també noves sensacions de pèrdua de força percebuda en els seus cossos, per la qual cosa l'Acupuntura podria tenir efectes *neuro-protectors.

Keywords

Acupuntura; ELA; estudio cuasi-experimental; Acupuncture; ALS; Quasi-experimental study

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 39 - Cultural anthropology. Ethnography. Customs. Manners. Traditions. Way of life; 61 - Medical sciences; 616.8 - Neurology. Neuropathology. Nervous system

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI Imma Zamora Muniente.pdf

32.90Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)