La narració oral a les comarques de Castelló: Recopilació i anàlisi del Corpus de folklore narratiu

Author

Muñoz Marzá, Tánia

Director

Oriol Carazo, Maria del Carme

Valriu Llinàs, Caterina

Date of defense

2023-05-19

Pages

815 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologia Catalana

Abstract

Aquesta tesi doctoral és un estudi sobre la narració oral a les comarques castellonenques. Se centra en l’anàlisi de les manifestacions artístiques de base verbal que produeix la gent en el si d’aquestes comunitats. Destaquen especialment aquelles mostres que pertanyen al folklore narratiu: la rondalla, la llegenda i els relats sobre experiències reals. Així, aquest estudi recull i analitza diferents expressions d’aquest art verbal narratiu i del context comunicatiu en què aquestes manifestacions han tingut lloc. Consegüentment, el marc analític d’aquest treball es basa en les darreres aportacions que s’han realitzat en l’àmbit dels estudis etnopoètics i de folklore. Des de finals del segle XX, la recopilació i l'anàlisi de folklore narratiu ha experimentat una notable empenta al País Valencià. Això no obstant, la publicació de col·leccions de rondalles i d’estudis monogràfics, pràcticament no recull materials provinents de les comarques castellonenques. En efecte, fins el moment, els materials publicats són escassos i esparsos. Per tant, es tracta d’un àmbit que ofereix moltes possibilitats de recerca.


Esta tesis doctoral es un estudio sobre la narración oral en las comarcas castellonenses. Se centra en el análisis de las manifestaciones artísticas de base verbal que produce la gente en el seno de estas comunidades. Destacan especialmente aquellas muestras que pertenecen al folklore narrativo: el cuento, la leyenda y el relato sobre experiencias reales. Por lo tanto, este estudio recoge y analiza diferentes expresiones de este arte verbal narrativo así como el contexto comunicativo en el que estas manifestaciones han tenido lugar. En consecuencia, el marco analítico de este trabajo se basa en las últimas aportaciones que se han realizado en el ámbito de los estudios etnopoéticos y de folklore. Desde finales del siglo XX, la recopilación y análisis del folklore narrativo ha experimentado un notable avance en el País Valenciano. Sin embargo, la publicación de colecciones de cuentos y de estudios monográficos, prácticamente no recoge materiales provinientes de las comarcas castellonenses. En efecto, hasta el momento, los materiales publicados son escasos. Es por ello que se trata de un ámbito que ofrece muchas posibilidades para la investigación.


This doctoral thesis is a study about storytelling in the region of Castelló. It is focused on th analysis of the artistic manifestations with a verbal base, that people produce in these communities. We would like to specially highlight those expressions that belong to the narrative folklore: the folktale, the legend and personal narrative. Therefore, this study analizes differents expressions of this verbal narrative art and also the communicative context in which those manifestations take place. Consequently, the analytic frame of this work is based on the last contributions, that have been made in the field of ethnopoetic studies and folklore. Since the end of th 20th Century, the collection and analysis of the narrative folklore has experienced a notable progress in the Valencian Region. However, the publication of folktales collections and monographic studies, practically does not include materials, that come from the area of Castelló. In fact, until now, the published materials are scarce. For that reason, it is a field that offers many possibilities for research.

Keywords

Narració oral; Folklore narratiu; Castelló; Narración oral; Folklore narrativo; Castellón; Storytelling; Prose narrative

Subjects

39 - Cultural anthropology. Ethnography. Customs. Manners. Traditions. Way of life

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI_ .pdf

8.104Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)