La conflitivitat jurisdiccional en l'ordre contenciós administraçtiu entre administracions públiques. Una propostas de resolució de conflictes

Author

Esteve Balagué, Francesc

Director

Fuentes Gasó, Josep Ramon

Date of defense

2023-07-07

Pages

328 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

El treball té per objecte l’establiment d’un instrument i la definició d’un procediment que permeti la resolució de litigis i controvèrsies entre diferents administracions públiques abans de la interposició d’un recurs contenciós administratiu, mecanisme que també pot servir per resoldre i evitar els incidents d’execució de sentències que s’ hagin dictats en litigis entre administracions. Prenent com a punt de partida la previsió de l’article 33.2 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, pel que fa als litigis entres les CCAA i l’Estat per temes competencials i el mecanisme institucionalitzat existent i que ha funcionat en les dues darreres dècades, i analitzant també altres procediments de resolució de conflictes existents, a nivell autonòmic, estatal, europeu i iberoamericà, es formula una proposta concreta de procediment de resolució de conflictes, nucli essencial del document, que està caracteritzada pel seu caràcter obligatori, regit pel principi antiformalista, sense la intervenció de persones alienes a les administracions i apostant per la virtualitat i la tramitació electrònica, per respecte als principis de celeritat i eficàcia i simplificació administrativa.


El trabajo tiene por objeto el establecimiento de un instrumento y la definición de un procedimiento que permita la resolución de litigios y controversias entre diferentes administraciones públicas antes de la interposición de un recurso contencioso administrativo, mecanismo que también puede servir para resolver y evitar los incidentes de ejecución de sentencias que se hayan dictado en litigios entre administraciones. Tomando como punto de partida la previsión del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en lo que se refiere a los litigios entre las CCAA y el Estado por temas competenciales, el mecanismo institucionalizado existente y que ha funcionado en las dos últimas décadas , y analizando también otros procedimientos de resolución de conflictos existentes, a nivel autonómico, estatal, europeo e iberoamericano, se formula una propuesta concreta de procedimiento de resolución de conflictos, núcleo esencial del documento, que está caracterizada por su carácter obligatorio, regido por el principio antiformalista, sin la intervención de personas ajenas a las administraciones y apostando por la virtualidad y la tramitación electrónica, por respeto a los principios de celeridad y eficacia y simplificación administrativa.


The aim of the paper is to establish an instrument and define a procedure that allows for the resolution of disputes and controversies between different public administrations prior to the lodging of a contentious-administrative appeal, a mechanism that can also serve to resolve and avoid incidents of enforcement of judgments that have been handed down in disputes between administrations. Taking as a starting point the provision of Article 33. 2 of the Organic Law of the Constitutional Court, with regard to disputes between the Autonomous Regions and the State over matters of competence, the existing institutionalised mechanism that has worked in the last two decades, and also analysing other existing conflict resolution procedures at the autonomous, state, European and Latin American levels, a specific proposal is formulated for a conflict resolution procedure, which constitutes the essential core of the document and which is characterised by its compulsory nature, governed by the anti-formalist principle, without the intervention of persons outside the administrations and committed to virtuality and electronic processing, with respect for the principles of speed and efficiency and administrative simplification.

Keywords

Conflictivitat; resolució de conflictes; mètodes alternatius; Resolución de conflictos; Métodos alternativos; Conflictivity; conflict resolution; Alternative methods

Subjects

34 - Law. Jurisprudence; 340 - Law in general. Legal methods and auxiliary sciences; 342 - Public law. Constitutional law. Conflict of laws; 349 - Special branches of law. Miscellaneous legal matters

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI Francesc Esteve Balagué.pdf

5.448Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)