The psychological bases of visual preference for curvature

Author

Chuquichambi Apaza, Erick Gustavo

Director

Munar Roca, Enric

Tutor

Munar Roca, Enric

Date of defense

2023-10-23

Pages

168 p.Abstract

[cat] El contorn visual afecta les interaccions entre l’ésser humà i el medi ambient. Confiem en les carac- terístiques del contorn per categoritzar, manipular i avaluar objectes. Preferim objectes amb contorns corbats i associem la curvatura amb sensacions més positives que els contorns angulars. Aquesta prefer- ència es coneix com l’efecte de curvatura i ha estat demostrada en diferents edats, cultures i, fins i tot, espècies. Tot i això, la literatura també mostra que l’efecte es modulat per diversos factors contextuals i de diferències individuals. Aquesta dissertació sintetitza la literatura científica sobre la preferència per la curvatura visual i presenta nova evidència empírica que aborda els possibles factors moduladors de l’efecte. A How universal is preference for visual curvature? A systematic review and meta-analysis, mostrem que la preferència per la curvatura consisteix en un efecte fiable i moderat a la literatura. Tot i això, també mostrem que aquesta preferència coexisteix amb una substancial variabilitat i heterogeneïtat entre estudis. Aquesta variabilitat és consistent amb els efectes moderadors de factors com ara la tasca, el tipus d’estímul, el temps de presentació i l’experiència dels participants. En conjunt, aquestes troballes donen suport a la idea que la preferència per la curvatura està influenciada per factors més enllà de la informació perceptiva. A Circles are detected faster than downward-pointing triangles in a speeded response task, proposem que els contorns corbats capten l’ atenció i es processen més ràpid que els contorns angulosos. Aquesta troballa proporciona un escenari plausible per a l’enllaç entre la sensibilitat perceptiva i la preferència associada a la curvatura. A When symmetric and curved visual contour meet instructions instructions: Hedonic value and preference, mostrem que mentre els contorns corbats i simètrics són característiques de valència positiva, els contorns angulosos i asimètrics són característiques de valència negativa. Aquestes troballes destaquen la naturalesa multidimensional dels estímuls i que la interacció entre les característiques de l’estímul modula les preferències generals de les persones. A Shape familiarity modulates preference for curvature in drawings de common-use objects, mostrem que la familiaritat és un fort predictor de la preferència visual per la curvatura. Tot i això, els nostres resultats també revelen que la familiaritat no és l’únic factor que explica aquesta preferència, atès que l’efecte també és present quan els objectes corbats i angulosos es perceben com igualment familiars. En conjunt, concloem que la familiaritat amb la forma dels objectes modula la preferència per la curvatura. A Humans prefer to see and imagine drawing curved objects, trobem una relació positiva entre el gust i la preferència de producció de dibuixos corbats. Les nostres troballes també donen suport a la idea d’una influència inconsistent de les diferències individuals en la preferència per la curvatura. En resum, aquest treball aporta nova evidència empírica de la preferència per la curvatura visual i proporciona una síntesi quantitativa de la literatura sobre aquest efecte. Destaquem que l’efecte de curvatura és fiable i moderat, i discutim alguns factors que expliquen la variabilitat i heterogeneïtat que coexisteix amb l’efecte. També discutim que les bases neurofisiològiques de la sensibilitat a la curvatura poden emmarcar les bases neurals de la preferència per la curvatura. Per últim, proposem reptes rellevants i adreces futures a la llum de l’augment de l’interès de les humanitats, les ciències ambientals i la neurociència en la preferència per la curvatura visual.


[spa] El contorno visual afecta las interacciones entre el ser humano y el medio ambiente. Confiamos en las características del contorno para categorizar, manipular y evaluar objetos. Preferimos objetos con contornos curvos y asociamos la curvatura con sensaciones más positivas que los contornos de ángulos agudos. Esta preferencia se conoce como el efecto de curvatura y ha sido demostrada con diferentes edades, culturas e incluso especies. Sin embargo, la literatura también ha mostrado que el efecto podría ser modulado por varios factores contextuales y de diferencias individuales. Esta disertación sintetiza la literatura científica sobre la preferencia por la curvatura visual y arroja nueva evidencia empírica que aborda los posibles factores moduladores del efecto. En How universal is preference for visual curvature? A systematic review and meta-analysis, mostramos que la preferencia por la curvatura consiste en un efecto fiable y moderado en la literatura. Sin embargo, también mostramos que esta preferencia coexiste con una sustancial variación y hetero- geneidad entre estudios. Esta variación es consistente con los efectos moderadores de factores como la tarea, el tipo de estímulo, el tiempo de presentación y la experiencia. En conjunto, estos hallazgos respaldan la idea de que la preferencia por la curvatura está influenciada por factores más allá de la información perceptiva. En Circles are detected faster than downward-pointing triangles in a speeded response task, proponemos que los contornos curvos captan la atención y se procesan más rápido que los contornos angulosos. Este hallazgo proporciona un escenario plausible para el vínculo entre la sensibilidad perceptiva y la preferencia asociada con la curvatura. En When symmetric and curved visual contour meet intentional instructions: Hedonic value and preference, mostramos que mientras los contornos curvos y simétricos son características de valencia positiva, los contornos angulosos y asimétricos son características de valencia negativa. Estos hallazgos destacan la naturaleza multidimensional de los estímulos y que la interacción entre las características del estímulo modula las preferencias generales de las personas. En Shape familiarity modulates preference for curvature in drawings of common-use objects, mostramos que la familiaridad es un fuerte predictor de la preferencia visual por la curvatura. Sin embargo, nuestros resultados también revelan que la familiaridad no es el único factor que explica esta preferencia, porque el efecto también está presente cuando los objetos curvos y angulosos se perciben como igualmente familiares. En conjunto, concluimos que la familiaridad con la forma de los objetos modula la preferencia por la curvatura. En Humans prefer to see and imagine drawing curved objects, encontramos una relación positiva entre el gusto y la preferencia de producción de dibujos curvos. Nuestros hallazgos también respaldan la idea de una influencia inconsistente de las diferencias individuales en la preferencia por la curvatura. En resumen, este trabajo aporta nueva evidencia empírica de la preferencia por la curvatura visual y proporciona una síntesis cuantitativa de la literatura sobre este efecto. Destacamos que el efecto de curvatura es confiable y moderado, y discutimos algunos factores que explican la varianza y heterogeneidad que coexiste con el efecto. También, discutimos que las bases neurofisiológicas de la sensibilidad a la curvatura pueden enmarcar las bases neurales de la preferencia por la curvatura. Por último, proponemos desafíos relevantes y direcciones futuras a la luz del aumento del interés de las humanidades, las ciencias ambientales y la neurociencia en la preferencia por la curvatura visual.


[eng] Visual contour affects human-environment interactions. We rely on contour features to categorize, manipulate, and evaluate objects. We prefer objects with curved contours and associate curvature with more positive feelings than sharp-angled contours. This preference is known as the curvature effect, and has been demonstrated between different ages, cultures, and even species. However, the literature has also shown that the effect could be modulated by various contextual and individual difference factors. This dissertation synthesizes the scientific literature on preference for visual curvature and yields new empirical evidence addressing the possible modulator factors of the effect. In How universal is preference for visual curvature? A systematic review and meta-analysis, we show that preference for curvature consists of a reliable and moderate effect in the literature. However, we also show that this preference coexists with substantial heterogeneity variance between studies. This variance is consistent with the moderating effects of factors such as task, stimulus type, presentation time, and expertise. Together, these findings support the idea that the preference for curvature is influenced by factors other than perceptual information. In Circles are detected faster than downward-pointing triangles in a speeded response task, we propose that curved contours capture attention and are processed faster than angular contours. This finding provides a plausible scenario for the link between perceptual sensitivity and preference associated with curvature. In When symmetric and curved visual contour meet intentional instructions: Hedonic value and preference, we show that while curved and symmetric contours are positive-valenced features, angular and asymmetric contours are negative-valenced features. These findings highlight the multidimensional nature of stimuli, and how the interaction between stimulus features could modulate people’s general preferences. In Shape familiarity modulates preference for curvature in drawings of common-use objects, we show that familiarity is a strong predictor of visual preference for curvature. However, our results also reveal that familiarity is not the only factor explaining this preference, because the effect is also present when curved and angular objects are perceived as equally familiar. Together, we conclude that familiarity with the shape of objects modulates preference for curvature. In Humans prefer to see and imagine drawing curved objects, we find a positive relationship between liking and drawing production preference using curved drawings. Our findings also support the idea of an inconsistent influence of individual differences in preference for curvature. To summarize, this work yields new empirical evidence of preference for visual curvature and provides a quantitative synthesis of the literature on this effect. We highlight the existence of a reliable and moderate effect of preference for curvature, and some factors that could explain the substantial heterogeneity variance that coexists with the effect. We discuss that the neurophysiological bases of curvature sensitivity may frame the neural bases of preference for curvature. Last, we propose relevant challenges and future directions in light of the upsurge of interest from the humanities, environmental science, and neuroscience in preference for visual curvature.

Keywords

Preferència visual; Curvatura; Contorn; Estètica; Percepció; Preferencia visual; Contorno; Estética; Percepción; Curvatura; Visual preference; Curvature; Contour; Aesthetics; Perception

Subjects

159.9 - Psychology

Knowledge Area

Psicologia

Documents

Chuquichambi_Apaza_ErickGustavo.pdf

16.83Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)