Entre o individual e o coletivo: as estratégias de resistência adotadas por trabalhadoras de cozinha em restaurantes no Brasil e na Espanha

Author

Alves Minuzzo, Daniela

Director

Gracia Arnaiz, Maria Isabel

Codirector

Bom Kraemer, Fabiana

Date of defense

2023-07-21

Pages

252 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

L'objectiu d'aquesta recerca doctoral va ser entendre les estratègies de resistència de les treballadores de cuina dels restaurants comercials davant les desigualtats de gènere i la discriminació en el treball al Brasil (Rio de Janeiro) i Espanya (Barcelona). Amb aquesta finalitat, es va dur a terme un enfocament d'investigació qualitativa, mitjançant la construcció d'un mosaic científic compost per investigacions bibliogràfiques i empíriques en què es van recollir informes mitjançant el mètode biogràfic a través de 24 entrevistes individuals en profunditat a treballadors de la restauració d'ambdós països. Les entrevistes van ser gravades, transcrites i analitzades per identificar temes i categories a tractar. La investigació empírica va revelar categories d'estratègies de resistència en el sector, a més de debats sobre els temes de relació amb altres dones, maternitat, raça i conciliació de la vida personal, especialment la producció d'aliments a casa, amb les carreres remunerades dels subjectes de recerca. . En el grup temàtic d'estratègies, els codis identificats es van agrupar en les següents categories: inserció i permanència; esforç i dedicació; postura i acció directa; autonomia, emprendre i tenir negocis propis; acumulació d'experiències; dimensió col·lectiva; i límits de resistència. Els resultats demostren una varietat d'estratègies desencadenadas pels subjectes, que oscil·len entre estratègies individuals i col·lectives, tal com s'argumenta a la tesi.


El objetivo de esta investigación doctoral fue comprender las estrategias de resistencia de las mujeres que trabajan en cocinas de restaurantes comerciales frente a las desigualdades y discriminaciones de género en el trabajo en Brasil (Río de Janeiro) y en España (Barcelona). Para ello, se llevó a cabo una investigación de enfoque cualitativo, construyendo un mosaico científico compuesto por investigaciones bibliográficas y empíricas en las que se recopilaron relatos a través del método biográfico mediante 24 entrevistas individuales en profundidad con trabajadoras de restaurantes de ambos países. Las entrevistas fueron grabadas, transcritas y analizadas para identificar los temas y categorías a discutir. La investigación empírica reveló categorías de estrategias de resistencia en el sector, así como discusiones sobre temas relacionados con la relación con otras mujeres, maternidad, raza y conciliación de la vida personal, especialmente la producción de alimentos en el hogar en relación con las carreras remuneradas de las sujetas de investigación. En el grupo temático de las estrategias, los códigos identificados se agruparon en las siguientes categorías: inserción y permanencia; esfuerzo y dedicación; postura y acción directa; autonomía, emprender y tener negocios propios; acumulación de experiencias; dimensión colectiva; y límites de la resistencia. Los resultados demuestran una variedad de estrategias utilizadas por las sujetas, que oscilan entre estrategias individuales y colectivas, tal como se argumenta en la tesis.


The aim of this doctoral research was to understand the resistance strategies of women working in commercial restaurant kitchens against gender inequalities and discrimination in the workplace in Brazil (Rio de Janeiro) and Spain (Barcelona). To achieve this, a qualitative research approach was conducted, utilizing a scientific mosaic composed of bibliographic and empirical research, employed to collect narratives through 24 in-depth individual interviews with restaurant workers from both countries. The interviews were recorded, transcribed, and analyzed to identify themes and categories for discussion. The empirical research revealed categories of resistance strategies in the sector, along with discussions on topics such as relationships with other women, motherhood, race, and balancing personal life, particularly the production of food at home, with paid careers of the research subjects. In the thematic group of strategies, the identified codes were grouped into the following categories: insertion and persistence; effort and dedication; posture and direct action; autonomy, entrepreneurship, and self-employment; accumulation of experiences; collective dimension; and limits of resistance. The results demonstrate a variety of strategies employed by the subjects, ranging from individual to collective strategies, as argued in the thesis.

Keywords

Gènere; Gastronomia; Treballar; Género; Trabajo; Gender; Gastronomy; Work

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 30 -Social Sciences theories and methodologies. Sociography. Gender studies; 331 - Labour. Employment. Work. Labour economics. Organization of labour. ; 572 - Physical anthropology

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Daniela Alves Minuzzo.pdf

3.906Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)