Análisis de la función neuromuscular en el adulto mayor. Implicaciones en la valoración y la prescripción de ejercicio terapéutico.

Author

Labata-Lezaun, Noé ORCID

Director

Albert, Pérez-Bellmunt ORCID

Gonzalez-Rueda, Vanessa ORCID

Date of defense

2023-07-19

Pages

488 p.Abstract

Durant l'envelliment es produeixen una sèrie de canvis fisiològics que afecten en major o menor mesura a la funció neuromuscular. Concretament es produeix una disminució en la força, en la quantitat i qualitat muscular, i en l'acompliment físic. A més, aquests canvis són encara majors en condicions patològiques, com la sarcopènia o la síndrome de fragilitat. En aquest sentit, la present tesi doctoral exposa dues línies de recerca, totes dues entorn de la funció neuromuscular en l'adult major. La primera línia de recerca té com a objectiu avaluar el nivell de correlació entre les variables de força muscular, exerceixo físic i qualitat muscular. Per a això, es van dur a terme 3 estudis observacionals. El primer, tenia com a objectiu avaluar el nivell de correlació entre el màxim desplaçament radial (Dm), valorat mitjançant tensiomiografia (TMG) i el stiffness, valorat mitjançant myotonometria (MMT). El segon, avaluar el nivell de correlació entre els test funcionals per a l'avaluació de la força i l'acompliment físic, i els dispositius de valoració de la qualitat muscular; concretament la TMG i la MMT. El tercer estudi observacional tenia com a objectiu avaluar el nivell de correlació entre els test funcionals per a l'avaluació de l'acompliment físic, i l'equilibri estàtic valorat mitjançant estabilometria. La segona línia de recerca té com a objectiu principal avaluar l'efectivitat de diferents intervencions en la força muscular i l'acompliment físic de l'adult major. Per a respondre a aquest objectiu, es van dur a terme 4 revisions sistemàtiques i fiqui-anàlisis. En la primera es va avaluar l'efectivitat de l'entrenament de força en combinació amb la suplementació proteica en comparació a l'entrenament de força en solitari, per a la millora de la força i l'acompliment físic en adults majors. En la segona es va avaluar l'efectivitat de l'entrenament amb restricció de flux sanguini (BFRt), i en la tercera l'efectivitat de l'entrenament multicomponent (MCT). En el quart projecte es va avaluar l'efectivitat de diferents modalitats d'entrenament en la millora de l'equilibri estàtic. Una vegada duts a terme els projectes anteriors, es va realitzar un estudi cuasiexperimental, mitjançant MCT en una població d'adults majors, i es van analitzar els canvis tant en la força, com en l'acompliment físic, i en els paràmetres de qualitat muscular. Quant als resultats dels estudis observacionals, es va trobar una correlació feble entre el Dm i el stiffness. D'altra banda, només les proves Short Physical Performance Battery (SPPB) i la prova d'asseure's i aixecar-se de la cadira cinc vegades (5XSST) van mostrar correlacions febles-moderades amb els valors de Dm i stiffness. El nivell de correlació entre els valors de la estabilometria i les proves funcionals de SPPB, 5XSST i velocitat de marxa va ser feble-moderat. Els resultats obtinguts en el primer meta-anàlisi mostren que no existeixen diferències en entre la combinació d'entrenament de força més suplementació proteica i l'entrenament de força en solitari per a la millora de la força muscular i l'acompliment físic en els adults majors sans. El segon meta-anàlisi va concloure que el BFRt és efectiu per a millorar la força muscular, no obstant això, no es van trobar diferències significatives amb altres tipus d'entrenament en la millora de l'acompliment físic. El tercer meta-anàlisi va concloure que el MCT és efectiu en la millora de la força muscular i l'acompliment físic. El quart meta-anàlisi no va trobar no millores en estadísticament significatives en l'equilibri estàtic entre les diferents modalitats d'entrenament (entrenament de força, entrenament aeròbic, entrenament d'equilibri i entrenament multicomponent). Finalment, l'estudi d'intervenció mitjançant MCT va mostrar millores estadísticament significatives en les proves funcionals de 5XSST, velocitat de marxa i força d'agarri. No obstant això, quant a la qualitat muscular, no es van mostrar millores en els paràmetres de TMG i MMT, excepte en el stiffness del vast lateral.


Durante el envejecimiento se producen una serie de cambios fisiológicos que afectan en mayor o menor medida a la función neuromuscular. Concretamente se produce una disminución en la fuerza, en la cantidad y calidad muscular, y en el desempeño físico. Además, estos cambios son todavía mayores en condiciones patológicas, como la sarcopenia o el síndrome de fragilidad. En este sentido, la presente tesis doctoral expone dos líneas de investigación, ambas en torno a la función neuromuscular en el adulto mayor. La primera línea de investigación tiene como objetivo evaluar el nivel de correlación entre las variables de fuerza muscular, desempeño físico y calidad muscular. Para ello, se llevaron a cabo 3 estudios observacionales. El primero, tenía como objetivo evaluar el nivel de correlación entre el máximo desplazamiento radial (Dm), valorado mediante tensiomiografía (TMG) y el stiffness, valorado mediante myotonometría (MMT). El segundo, evaluar el nivel de correlación entre los test funcionales para la evaluación de la fuerza y el desempeño físico, y los dispositivos de valoración de la calidad muscular; concretamente la TMG y la MMT. El tercer estudio observacional tenía como objetivo evaluar el nivel de correlación entre los test funcionales para la evaluación del desempeño físico, y el equilibrio estático valorado mediante estabilometría. La segunda línea de investigación tiene como objetivo principal evaluar la efectividad de diferentes intervenciones en la fuerza muscular y el desempeño físico del adulto mayor. Para responder a este objetivo, se llevaron a cabo 4 revisiones sistemáticas y meta-análisis. En la primera se evaluó la efectividad del entrenamiento de fuerza en combinación con la suplementación proteica en comparación al entrenamiento de fuerza en solitario, para la mejora de la fuerza y el desempeño físico en adultos mayores. En la segunda se evaluó la efectividad del entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo (BFRt), y en la tercera la efectividad del entrenamiento multicomponente (MCT). En el cuarto proyecto se evaluó la efectividad de diferentes modalidades de entrenamiento en la mejora del equilibrio estático. Una vez llevados a cabo los proyectos anteriores, se realizó un estudio cuasiexperimental, mediante MCT en una población de adultos mayores, y se analizaron los cambios tanto en la fuerza, como en el desempeño físico, y en los parámetros de calidad muscular. En cuanto a los resultados de los estudios observacionales, se encontró una correlación débil entre el Dm y el stiffness. Por otra parte, sólo las pruebas Short Physical Performance Battery (SPPB) y la prueba de sentarse y levantarse de la silla cinco veces (5XSST) mostraron correlaciones débiles-moderadas con los valores de Dm y stiffness. El nivel de correlación entre los valores de la estabilometría y las pruebas funcionales de SPPB, 5XSST y velocidad de marcha fue débil-moderado. Los resultados obtenidos en el primer meta-análisis muestran que no existen diferencias en entre la combinación de entrenamiento de fuerza más suplementación proteica y el entrenamiento de fuerza en solitario para la mejora de la fuerza muscular y el desempeño físico en los adultos mayores sanos. El segundo meta-análisis concluyó que el BFRt es efectivo para mejorar la fuerza muscular, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas con otros tipos de entrenamiento en la mejora del desempeño físico. El tercer meta-análisis concluyó que el MCT es efectivo en la mejora de la fuerza muscular y el desempeño físico. El cuarto meta-análisis no encontró no mejoras en estadísticamente significativas en el equilibrio estático entre las diferentes modalidades de entrenamiento (entrenamiento de fuerza, entrenamiento aeróbico, entrenamiento de equilibrio y entrenamiento multicomponente). Finalmente, el estudio de intervención mediante MCT mostró mejoras estadísticamente significativas en las pruebas funcionales de 5XSST, velocidad de marcha y fuerza de agarre. Sin embargo, en cuanto a la calidad muscular, no se mostraron mejoras en los parámetros de TMG y MMT, salvo en el stiffness del vasto lateral.


During aging, a series of physiological changes occur that affect to a greater or lesser extent neuromuscular function. Specifically, there is a decrease in strength, muscular quantity and quality, and physical performance. Furthermore, these changes are even greater under pathological conditions, such as sarcopenia or frailty syndrome. In this sense, the present doctoral thesis presents two lines of research, both focused on neuromuscular function in the older adults. The first line of research aims to evaluate the level of correlation between variables of muscle strength, physical performance, and muscle quality. To achieve this, three observational studies were conducted. The first one aimed to evaluate the level of correlation between maximum radial displacement (Dm), assessed through tensiomyography (TMG), and stiffness, assessed through myotonometry (MMT). The second one aimed to evaluate the level of correlation between functional tests for the assessment of strength and physical performance, and devices for assessing muscle quality; specifically, TMG and MMT. The third observational study aimed to evaluate the level of correlation between functional tests for the assessment of physical performance and static balance assessed through stabilometry. The second line of research aims to evaluate the effectiveness of different interventions in muscle strength and physical performance in older adults. To address this objective, four systematic reviews and meta-analyses were conducted. The first one evaluated the effectiveness of resistance training in combination with protein supplementation compared to resistance training alone, for the improvement of muscle strength and physical performance in older adults. The second one evaluated the effectiveness of blood flow restriction training (BFRt), and the third one evaluated the effectiveness of multicomponent training (MCT). The fourth project assessed the effectiveness of different training modalities in improving static balance. After conducting the aforementioned projects, a quasi-experimental study was performed using MCT in a population of older adults, and changes in both strength and physical performance, as well as parameters of muscle quality were analyzed. The results of the observational studies showed a weak correlation was found between Dm and stiffness. Moreover, only the Short Physical Performance Battery (SPPB) and the five times sit-to-stand test (5XSST) showed weak to moderate correlations with Dm and stiffness values. The level of correlation between stabilometry values and functional tests of SPPB, 5XSST, and gait speed was weak to moderate. The results obtained in the first meta-analysis showed that there were no differences between the combination of resistance training plus protein supplementation and resistance training alone for improving muscle strength and physical performance in healthy older adults. The second meta-analysis concluded that BFRt is effective for improving muscle strength, but no significant differences were found compared to other types of training in improving physical performance. The third meta-analysis found that MCT is effective in improving muscle strength and physical performance. The fourth meta-analysis did not find statistically significant improvements in static balance between different training modalities (resistance training, aerobic training, balance training, and multicomponent training). Finally, the intervention study using MCT showed statistically significant improvements in functional tests of 5XSST, gait speed, and grip strength. However, regarding muscle quality, no improvements were shown in TMG and MMT parameters, except for the stiffness of the vastus lateralis

Keywords

Aging; Older adults; Muscle strength; Muscle quality; Physical performance; Resistance training; Tensiomyography; Myotonometry; Multicomponent training; Blood flow restriction

Subjects

612 - Physiology. Human and comparative physiology

Knowledge Area

Ciències de la Salut

Documents

Tesi_Noé Labata Lezaun.pdf

5.826Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)