El alta a planta del paciente crítico: vivencias de supervivientes de la UCI de un hospital de tercer nivel

Author

Romero Pastor, Mónica

Director

Romaní Alfonso, José Oriol

Rubio Rico, Maria Lourdes

Date of defense

2023-10-27

Pages

222 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

Introducció: La vivència de l’alta del pacient crític a la sala d’hospitalització és un tema extensament abordat des de fa anys. Malgrat això, encara existeix molta insatisfacció per part de pacients i familiars sobre com es produeix l’alta a planta des de la unitat de cures intensives (UCI). Entre els sentiments identificats associats a la transició de la unitat de crítics a la planta d’hospitalització, la incertesa ha estat esmentada a la literatura existent sobre el tema, per la qual cosa analitzar la vivència de l’alta a planta del pacient crític des de la perspectiva teòrica de Merle Mishel podria suggerir elements de cura útils per millorar l’experiència del pacient crític en aquesta circumstància. Objectius: Conèixer i comprendre l’experiència de transició de la UCI a les sales d’hospitalització, i aplicar a aquesta experiència la perspectiva teòrica de la incerteza de Merle Mishel. Disseny: Estudi qualitatiu i descriptiu amb un enfocament fenomenològic a un hospital de tercer nivell de Barcelona. Metodologia: Les dades es van recollir entre febrer de 2017 i maig de 2018 mitjançant 20 entrevistes en profunditat. Resultats: L’alta de la UCI a la sala d’hospitalització és una transició viscuda per cada pacient d’una manera diferent. Alguns pacients viuen l’experiència amb molt de malestar, i altres, amb molta alegria. D’aquest treball s’extreuen tres grans temes que permeten comprendre millor la transferència a planta: i) Transició d’alta de la UCI a la sala d’hospitalització: sentiments que emergeixen de l’experiència de transició; ii) Significat de «ser donat d’alta de la UCI»; iii) La mirada de Mishel: incertesa i fonts d’estructura. A partir dels resultats d’aquest treball, s’identifiquen i proposen intervencions de millora de les cures al pacient crític des de l’ingrés a la UCI i fins a l’alta hospitalària. Conclusió: La cura infermera, en general, i el maneig de la incertesa, en particular, han sigut identificats com a elements importants en la vivència de l’alta a planta del pacient crític, ja que, segons el relat dels informants, poden fer d’aquesta transició un procés més saludable i amb un menor impacte emocional.


Introducción: La vivencia del alta del paciente crítico a la sala de hospitalización es un tema extensamente abordado desde hace años. A pesar de ello, aún existe mucha insatisfacción por parte de pacientes y familiares sobre cómo se produce el alta a planta desde la unidad de cuidados intensivos (UCI). Entre los sentimientos identificados asociados a la transición de la unidad de críticos a la planta de hospitalización, la incertidumbre ha sido mencionada en la literatura existente sobre el tema, por lo que analizar la vivencia del alta a planta del paciente crítico desde la perspectiva teórica de Merle Mishel podría sugerir elementos de cuidado útiles para mejorar la experiencia del paciente crítico en esta circunstancia. Objetivos: Conocer y comprender la experiencia de transición de la UCI a las salas de hospitalización, y aplicar a dicha experiencia la perspectiva teórica de la incertidumbre de Merle Mishel. Diseño: Estudio cualitativo y descriptivo con un enfoque fenomenológico en un hospital de tercer nivel de Barcelona. Metodología: Los datos se recogieron entre febrero de 2017 y mayo de 2018 mediante 20 entrevistas en profundidad. Resultados: El alta de la UCI a la sala de hospitalización es una transición vivida por cada paciente de forma diferente. Algunos pacientes viven la experiencia con mucho malestar, y otros, con mucha alegría. De este trabajo se extraen tres grandes temas que permiten comprender mejor la transferencia a planta: i) Transición de alta de la UCI a la sala de hospitalización: sentimientos que emergen de la experiencia de transición; ii) Significado de «ser dado de alta de la UCI»; iii) La mirada de Mishel: incertidumbre y fuentes de estructura. A partir de los resultados de este trabajo, se identifican y proponen intervenciones de mejora de cuidados al paciente crítico desde su ingreso en la UCI hasta el alta hospitalaria. Conclusión: El cuidado enfermero, en general, y el manejo de la incertidumbre, en particular, han sido identificados como elementos importantes en la vivencia del alta a planta del paciente crítico, ya que, según el relato de los informantes, pueden hacer de esta transición un proceso más saludable y con menor impacto emocional.


Introduction: The experience of critical patient discharge to the ward is a topic that has been widely addressed for many years. Nevertheless, there is still a great deal of dissatisfaction on the part of patients and family members concerning how discharge from the intensive care unit (ICU) to the ward takes place. Among the feelings identified associated with the transition from the critical care unit to the ward, uncertainty has been mentioned in the existing literatura on the subject. Hence analysing the experience of the discharge of the critical patient to the ward from the theoretical perspective of Merle Mishel could suggest useful aspects of care to improve the experience of these patients under such circumstances. Objectives: To learn and comprehend the experience of transition from the ICU to the hospital ward, and to this experience, apply Merle Mishel’s theoretical perspective of uncertainty. Design: A qualitative and descriptive study with a phenomenological approach in a third-level hospital in Barcelona. Methodology: Data were collected between February 2017 and May 2018 by means of 20 in- depth interviews. Results: Discharge from the ICU to the hospital ward is a process of transition that each patient experiences differently. Some patients live the experience with great distress and others, with much joy. This work enables extracting three main issues to allow a better understanding of the transfer to the ward: i) The transition from ICU discharge to the hospitalization ward: feelings that emerge from the transition experience; ii) The significance of “being discharged from the ICU”; and iii) Mishel’s approach: uncertainty and sources of structure. Based on the results of this work, interventions to improve critical patient care from admission to the ICU to discharge from hospital are identified and proposed. Conclusion: Nursing care in general, and the management of uncertainty in particular, have been identified as important elements in the experience of critical patient discharge to the ward since, according to the accounts of the informants, they can make this transition a healthier process with less emotional impact.

Keywords

Unitat cures intensives; Alta UCI; Incertesa; Unidad cuidados intensivos; Incertidumbre; Intensive care unit; Discharge from UCI; Uncertainty

Subjects

159.9 - Psychology; 614 - Public health and hygiene. Accident prevention

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

This document contains embargoed files until 2025-10-26

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)