La carrera administrativa horitzontal. Especial referència a l'Administració local

Author

Càmara Mas, Roger

Director

Fuentes Gasó, Josep Ramon

Codirector

Cocciolo, Endrius Eliseo

Date of defense

2024-02-16

Pages

610 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

L’estudi pretén analitzar la carrera administrativa horitzontal, especialment en l’àmbit local. S’ha efectuat una anàlisi del règim jurídic d’aplicació, del concepte i característiques d’aquesta modalitat de carrera, de la seva estructura i els requisits necessaris per a la progressió professional del personal empleat públic. S’ha destinat una important part del treball a estudiar l’avaluació de l’acompliment, com un factor clau i estratègic que ha de formar part necessàriament de la carrera horitzontal i determinar els ascensos en els diferents nivells de desenvolupament professional. D’altra banda, s’ha aprofundit en el paper del complement de carrera, com un concepte retributiu lligat a la carrera administrativa horitzontal, en les conseqüències econòmiques derivades de la implantació dels sistemes de carrera, i en el seu encaix en el marc de les limitacions establertes per les successives lleis de pressupostos generals de l’Estat, mitjançant una aproximació normativa i jurisprudencial al respecte. Així mateix, s’ha realitzat un exhaustiu treball de camp per conèixer el grau d’implantació que ha tingut en les administracions locals catalanes, a partir dels instruments jurídics reguladors.


mEl estudio pretende analizar la carrera administrativa horizontal, especialmente en el ámbito local. Se ha efectuado un análisis del régimen jurídico de aplicación, del concepto y características de esta modalidad de carrera, de su estructura y los requisitos necesarios para la progresión profesional del personal empleado público. Se ha destinado una importante parte del trabajo en estudiar la evaluación del desempeño como un factor clave y estratégico que ha de formar parte necesariamente de la carrera horizontal y determinar los ascensos en los distintos niveles de desarrollo profesional. Por otro lado, se ha profundizado en el papel del complemento de carrera, como un concepto retributivo ligado a la carrera administrativa horizontal, en las consecuencias económicas derivadas de la implantación de los sistemas de carrera, y su encaje en el marco de las limitaciones establecidas por las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado, mediante una aproximación normativa y jurisprudencial al respecto. Así mismo, se ha realizado un exhaustivo trabajo de campo para conocer el grado de implantación que ha tenido en las administraciones locales catalanas, a partir de los instrumentos jurídicos reguladores.


The objective of the study is to analyse the horizontal administrative career, particularly at the local level. The research includes an analysis of the legal framework, the concept, and characteristics of this career path, its structure, and the necessary qualifications for the professional growth of public employees. A significant part of the research has focused on the study of performance evaluation, which is a critical and strategic factor that must be an integral part of the horizontal career path. It determines promotions at different levels of professional development. The concept of career complement has been analysed in relation to the horizontal administrative career and the economic implications of career systems. It is also important to consider how the career complement fits within the limitations established by State budget laws, which can be understood through both legal and practical perspectives. Likewise, extensive fieldwork was conducted to determine the degree of implementation in local Catalan administrations based on regulatory legal instruments.

Keywords

carrera horitzontal; Administració local; funció pública; Administración local; función pública; horizontal career; local administration; civil service

Subjects

342 - Public law. Constitutional law. Conflict of laws; 35 - Public administration. Government. Military affairs

Knowledge Area

Ciències socials i jurídiques

Documents

This document contains embargoed files until 2025-02-15

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)