Theoretical models for quantum simulators of novel materials and devices

Author

Salamon, Tymoteusz Piotr

Director

Lewenstein, Maciej

Codirector

Rakshit, Debraj

Date of defense

2024-01-15

Pages

182 p.Department/Institute

Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències Fotòniques

Abstract

(English) Over the past three decades, optically trapped ultra-cold atoms have served as a versatile platform for controlled exploration of numerous condensed matter phenomena. The successful fabrication of magic angle twisted bi-layer graphene (MATBG) has introduced a for condensed matter physicists, while concurrently posing a novel challenge for the quantum simulation community. This thesis is devoted to addressing this problem, focusing mainly on the simulation of MATBG structures using ultra-cold atoms within its initial three chapters. To overcome the issue of unit cell expansion resulting from rotation misalignment, in the first chapter we propose the concept of "twist-less twistronics” (twistronics, a term coined from twist and electronics). This innovative notion involves replacing the physical rotation of one layer with a light-modulated hopping amplitude between the layers. Enabled by the architecture of ultra-cold atoms, this approach yields quasi-flat bands, a pivotal ingredient for collective phenomena observed in Magic-Angle Twisted Bilayer Graphene (MATBG), achieved at significantly reduced unit cell sizes. The opening chapter also presents a suitable experimental set-up. Moreover, it provides a comprehensive theoretical framework, including tight-binding calculations and effective models derived from perturbative analysis. The second chapter delves into the topological properties of an analogous system, emphasizing the energy separation between the quasi-flat bands and the resulting spectrum. We demonstrate Quantum Anomalous Hall Effect across diverse parameter regimes, accompanied by an exhaustive phase diagram with respect to tunable parameters. In the third chapter, we extend our investigation to encompass onsite, density-density attractive interactions between lattice atoms. Employing the Hartree-Fock-Bogoliubov mean-field approximation, we consider all feasible interaction channels within/between layers and spins. This chapter aims to elucidate the relationship between band flattening, a fully controlled parameter in our system, and the emergence/size of a superconductive gap. Notably, we uncover a substantial enhancement in the critical (Kosterlitz-Thouless) temperature within the quasi-flat band regime at quarter filling, along with a comprehensive diagram illustrating superconducting order parameters corresponding to each interaction channel. The fourth chapter marks a departure from condensed matter simulations, delving into "special purpose quantum computing" within the context of quantum batteries. These devices, analogous to their classical counterparts, store and release energy on demand, a process inherently governed by the battery Hamiltonian. Our work establishes a novel framework for assessing quantum battery performance and setting fundamental bounds on two key attributes: power and capacity. We investigate the essential Hamiltonian terms of a for achieving quantum speed-up in battery charging. The last, fifth chapter describes the theoretical tools, that have been used to support the first experimental realisation of the Extended Bose Hubbard model with dipolar excitons. We discuss the parameters of interests and important observables, such as a structure factor and discuss both the exact diagonalization and mean-field methods, which were necessary to verify the observation of strongly correlated phases at half and unit filling.


(Català) Durant les últimes tres dècades, els àtoms ultrafreds atrapats òpticament han servit com a plataforma versàtil per a l'exploració controlada de nombrosos fenòmens de matèria condensada. L'èxit de la fabricació del grafè de bicapes rotades en angle màgic (magic angle twisted bi-layer graphene, MATBG) n’ha introduït una per als físics de matèria condensada, mentre que al mateix temps planteja un nou repte per a la comunitat en simulació quàntica. Aquesta tesi es dedica a abordar aquest problemàtica dins dels seus tres capítols inicials, centrant-se principalment en la simulació de les estructures MATBG utilitzant àtoms ultrafreds. Per superar la qüestió de l'expansió de la cel·la unitària resultant de la desalineació de la rotació, en el primer capítol proposem el concepte de "twist-less twistronics ". Aquesta noció innovadora implica substituir la rotació física d'una capa per salts en l’amplitud de llum modulada entre les capes. Aquest enfocament produeix bandes quasi planes activades per l'arquitectura d'àtoms ultrafreds, un ingredient fonamental per als fenòmens col·lectius observats en MATBG, aconseguit a mides per les cel·les unitàries significativament reduïdes. El capítol inicial també presenta la configuració experimental adequada. A més, proporciona un marc teòric exhaustiu, que inclou càlculs d'unió estreta i models efectius derivats de l'anàlisi pertorbativa. El segon capítol s'aprofundeix en les propietats topològiques d'un sistema anàleg, emfatitzant la separació d'energia entre les bandes quasi planes i l'espectre resultant. Demostrem l'efecte Hall quàntic anòmal a través de diversos règims de paràmetres, acompanyats d'un diagrama de fases exhaustiu respecte als paràmetres sintonitzables. En el tercer capítol, estenem la nostra investigació per incloure interaccions atractives densitat-densitat entre els àtoms de reticles in-situ. Utilitzant l'aproximació de camp mitjà Hartree-Fock-Bogoliubov, considerem tots els canals d'interacció factibles dins/entre capes i espins. Aquest capítol pretén dilucidar la relació entre l'aplanament de banda, un paràmetre totalment controlat en el nostre sistema, i l'aparició/mida d'un buit superconductiu. Notablement, descobrim una millora substancial en la temperatura crítica (Kosterlitz-Thouless) dins del règim de banda quasi plana a ompliment d’un quart, juntament amb un diagrama exhaustiu que il·lustra els paràmetres d'ordre superconductor corresponents a cada canal d'interacció. El quart capítol marca un desviament de les simulacions de matèria condensada, aprofundint en la "informàtica quàntica de propòsit especial" dins del context de les bateries quàntiques. Aquests dispositius, anàlegs als seus homòlegs clàssics, emmagatzemen i alliberen energia sota demanda, un procés inherentment governat per la bateria hamiltoniana. El nostre treball estableix un nou marc per avaluar el rendiment quàntic de la bateria i establir límits fonamentals en dos atributs clau: potència i capacitat. Investiguem els termes hamiltonians essencials per aconseguir l'acceleració quàntica en la càrrega de la bateria. L'últim capítol, cinquè, descriu les eines teòriques, que s'han utilitzat per donar suport a la primera realització experimental del model de Bose-Hubbard ampliat amb excitons dipolars. Es discuteixen els paràmetres d'interessos i els observables importants, com ara un factor d'estructura, i es discuteix tant la diagonalització exacta com els mètodes del camp mitjà, que eren necessaris per verificar l'observació de fases fortament correlacionades per la meitat i l'ompliment i onpliment complert.

Subjects

004 - Computer science and technology. Computing. Data processing; 530.1 - General principles of physics

Knowledge Area

Àrees temàtiques de la UPC::Física; Àrees temàtiques de la UPC::Informàtica

Documents

TTPS1de1.pdf

7.913Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)