Cuidados, envejecimiento y migración. La organización social de los cuidados de personas migrantes de origen marroquí en Catalunya

Author

Coma Almenar, Herena

Director

Soronellas Masdeu, Maria Montserrat

Codirector

Bodoque Puerta, Yolanda

Date of defense

2024-03-22

Pages

297 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

Aquest treball ha central la seva atenció en comprendre l'organització social de la cura de les persones grans marroquines residents a Catalunya. Els objectius que guien la investigació han estat: reconstruir les trajectóries migratóries i analitzar el seu impacte en la vellesa; analitzar l'organització social de la cura en el país de destí tenint en compte els diferents agents prove'fdors de recursos de cura; i identificar i conéixer les cultures de la cura i de l'envelliment. La metodología de la investigació és de tipus qualitatiu i s'han empra! dues estratégies metodológiques: l'estudi de casos i la metodología multisituada. L'análisi de les dades revela dos perfils de persones grans marroquines: les persones jubilades i les persones reagrupades. S'observa que les trajectóries migratóries impacten en l'etapa de la vellesa i en les condicions de vida. En context migratori la cura es segueix proveint en familia i a la própia llar, amb una presencia limitada de l'Estat com a prove'fdor de recursos específics i d'un mercal absent. Finalment, la investigació conclou que les necessitats especifiques de les persones grans marroquines residents a Catalunya són invisibles a les polítiques públiques actuals en matéria d'envelliment i de cura.


Este trabajo se ha centrado en comprender cómo es la organización social del cuidado de las personas mayores marroquíes. Los objetivos que guían la investigación han sido: reconstruir las trayectorias migratorias y analizar su impacto en la vejez; analizar la organización social del cuidado en el país de destino teniendo en cuenta los diferentes agentes proveedores de recursos para el cuidado; e identificar y conocer las culturas del cuidado y de la vejez. La metodología de la investigación es de corte cualitativo y se ha utilizado dos estrategias metodológicas: el estudio de casos y la metodología multisituada. El análisis de los datos ha revelado dos perfiles de personas mayores marroquís: las personas jubiladas y las personas reagrupadas. Se ha observado que las trayectorias migratorias han impactado en la etapa de la vejez y en las condiciones sociales actuales. En contexto migratorio el cuidado se sigue proveyendo en familia y en el propio hogar, con una presencia limitada del Estado como proveedor de recursos específicos y de un mercado ausente. Finalmente, la investigación concluye que las necesidades específicas de las personas mayores marroquíes residentes en Catalunya son invisibles a las políticas públicas actuales en materia de envejecimiento y de cuidados.


This study has focused on understanding how the social organization of care of Moroccan older people is. The objectives of the research have been to reconstruct migratory trajectories and analyze their impact on old age; analyze the social organization of care in the destination country considering the different agents that provide resources for care and identify and understand cultures of care and aging. The research methodology is qualitative and two methodological strategies have been used: case studies and multi-sited methodology. Our analysis has revealed two profiles of Moroccan older people: retired people and parents' reunification. lt has been observed that migratory trajectories have impacted the stage of old age and current social conditions. In migratory context, care it continues to be organized with family and own home, with a limited presence of the State as a provider of specific resources for care and an absent the care market. Finally, the research concludes that the specific needs of Moroccan older people living in Catalonia are invisible to current public policies on aging and care.

Keywords

Cura social; Envelliment; Migracions; cuidado social; Envejecimiento; Migraciones; Social care; Aging; Migration

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 30 -Social Sciences theories and methodologies. Sociography. Gender studies; 36 - Safeguarding the mental and material necessities of life; 572 - Physical anthropology

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Herena Coma Almenar.pdf

5.945Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)