L'Emergència de la reinserció social de les persones privades de llibertat en el dret internacional dels drets humans: Aportacions des del model català de reinserció

Author

Torres López, Juan José

Director

Castellà Surribas, Santiago José

Date of defense

2024-05-02

Pages

387 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

El present treball pretén establir una teoria sobre la emergència de la reinserció social de les persones privades de llibertat en el dret internacional dels drets humans. Mitjançant una metodologia lògic-deductiva, explora la construcció d’aquest dret en la estructura del dret internacional, especialment a partir de la seva positivització en l’article 10.3 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics (PIDCP). Tot això, sobre tres idees bàsiques. La primera, que totes les persones tenen drets inalienables, també les sotmeses a una pena de presó. La restricció d’aquests drets s’ha de sotmetre, sense excepció, a l’imperi de la llei. La segona, que el compliment d’una pena de presó ha de servir per normalitzar el retorn a la societat de qui ha infringit l’ordenament. La protecció de la dignitat humana i el reconeixement dels drets humans exigeixen que la finalitat de la pena no sigui únicament retributiva, sinó que persegueixi també la reinserció social. Aquest concepte kantià de dignitat s'identifica amb la pròpia concepció de l'ésser humà, com a “un fi en si mateix”, i no com a “simple mitjà”. La tercera, que la persona condemnada a pena de presó ja ha estat jutjada en un procediment judicial, amb totes les garanties. El compliment de la pena s’ha d’enfocar en el procés de reinserció, per facilitar el seu retorn a la societat.


El presente trabajo pretende establecer una teoría sobre la emergencia de la reinserción social de las personas privadas de libertad en el derecho internacional de los derechos humanos. Mediante una metodología lógicodeductiva, explora la construcción de este derecho en la estructura del derecho internacional, especialmente a partir de su positivización en el artículo 10.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Todo ello, sobre tres ideas básicas. La primera, que todas las personas tienen derechos inalienables, también las sometidas a una pena de prisión. La restricción de estos derechos debe someterse, sin excepción, al imperio de la ley. La segunda, que el cumplimiento de una pena de prisión debe servir para normalizar el retorno a la sociedad de quien ha infringido el ordenamiento. La protección de la dignidad humana y el reconocimiento de los derechos humanos exigen que la finalidad de la pena no sea únicamente retributiva, sino que persiga también la reinserción social. Este concepto kantiano de dignidad se identifica con la propia concepción del ser humano, como "un fin en sí mismo", y no como "simple medio". La tercera, que la persona condenada a pena de prisión ya ha sido juzgada en un procedimiento judicial, con todas las garantías. El cumplimiento de la pena debe enfocarse en el proceso de reinserción, para facilitar su retorno a la sociedad.


This paper aims to establish a theory on the emergence of the social reintegration of persons deprived of liberty in international human rights law. Through a logical-deductive methodology, he explores the construction of this right in the structure of international law, especially from its positivization in article 10.3 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). All this, on three basic ideas. The first is that all people have inalienable rights, including those subjects to a prison sentence. The restriction of these rights shall be subject, without exception, to the rule of law. The second is that the fulfillment of a prison sentence should serve to normalize the return to society of those who have violated the ordinance. The protection of human dignity and the recognition of human rights demand that the purpose of the penalty be not only retributive, but also pursue social reintegration. This Kantian concept of dignity is identified with the very conception of the human being, as "an end in itself", and not as "simple means". The third is that the person sentenced to a prison sentence has already been tried in a judicial proceeding, with all the guarantees. The fulfillment of the sentence should focus on the process of reintegration, to facilitate its return to society.

Keywords

REINSERCIÓ; DRETS HUMANS; DRET INTERNACIONAL; REINSERCIÓN; DERECHOS HUMANOS; DERECHO INTERNACIONAL; SOCIAL REINTEGRATION; HUMAN RIGHTS; INTERNATIONAL LAW

Subjects

34 - Law. Jurisprudence; 341 - International law; 342 - Public law. Constitutional law. Conflict of laws; 344 - Special criminal law. Military, naval, air force laws

Knowledge Area

Ciències Socials i Jurídiques

Documents

This document contains embargoed files until 2024-10-29

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)