The Impact of the Digitalization on Shipping Organizations.

Author

Parera Blanch, Clàudia

Date of defense

2023-11-07

Pages

62 p.Department/Institute

Universitat Internacional de Catalunya. Departament d'Economia i Organització d'Empreses

Abstract

Aquest estudi té com a objectius principals, en primer lloc, investigar la literatura existent per obtenir una millor comprensió de les implicacions de la digitalització en la gestió de la qualitat dins de la indústria del transport marítim i, en segon lloc, formular una guia completa que les organitzacions de transport marítim puguin utilitzar durant les seves iniciatives de digitalització. Dins del marc teòric, aquesta recerca omple una mancança existent centrant-se en els factors crítics que cal tenir en compte durant el procés de digitalització en el sector del transport marítim. L'actual cos de recerca manca d'una anàlisi exhaustiva de com la digitalització influeix en els processos de gestió de la qualitat i en les estructures organitzatives dins de la indústria del transport marítim. Per assolir aquests objectius, l'estudi empra entrevistes semiestructurades amb representants de quatre empreses de transport marítim de contenidors, cadascuna amb directius responsables de diversos aspectes de l'organització. En total, aquestes entrevistes són realitzades i analitzades utilitzant la metodologia GIOIA. Aquest mètode permet identificar els principals impulsors i barreres associats a la digitalització dins del sector. Els resultats d'aquesta recerca revelen un marc innovador que serveix com a eina per comprendre l'impacte profund de la digitalització a les organitzacions, especialment pel que fa a la gestió de la qualitat, l'eficiència de processos i les perspectives del personal. Aquest marc proporciona a les organitzacions les aportacions necessàries per desenvolupar estratègies precises que abordin tots els aspectes crucials del procés de digitalització. Aquestes conclusions no només enriqueixen la comprensió científica del camp sinó que també ofereixen orientació pràctica a les organitzacions que busquen millorar les seves organitzacions durant una transformació digital.


This study seeks to address two key objectives: firstly, to investigate the existing literature to gain insights into the implications of digitalization on quality management within the shipping industry, and secondly, to formulate a comprehensive guideline that shipping organizations can utilize during their digitalization initiatives. Within the theoretical framework, this research fills an existing void by focusing on the critical factors to be considered during the process of digitalization in the shipping sector. The current body of research lacks a comprehensive examination of how digitalization influences quality management processes and organizational structures within the shipping industry. To accomplish these objectives, the study employs semi-structured interviews with representatives from four container shipping companies, each comprising managers responsible for various aspects of the organization. In total, these interviews are conducted and analyzed using the GIOIA methodology. This method enables the identification of key drivers and barriers associated with digitalization within the sector. The outcomes of this research reveal an innovative framework that serves as a tool for comprehending the profound impact of digitalization on organizations, particularly concerning quality management, process efficiency, and staff perspectives. This framework equips organizations with the necessary insights to develop precise strategies that address all crucial aspects of the digitalization process. These findings not only enrich the scientific understanding of the field but also offer practical guidance to organizations aiming to enhance their organizations while a digital transformation.

Keywords

Digitalization; Shipping; Organization; Quality Management; Logistics

Subjects

33 - Economics. Economic science

Knowledge Area

Economia

Documents

This document contains embargoed files until 2025-11-06

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)