Coneixements previs i rendiment acadèmic a la Universitat

Author

García Gay, Lourdes

Director

Benlloch, Montse

Date of defense

1999-05-26

Legal Deposit

B.34087-2005Department/Institute

Universitat Ramon Llull. FPCEEB - Pedagogia

Abstract

<b>CONEIXEMENTS PREVIS I RENDIMENT ACADÈMIC A LA UNIVERSITAT</b><br/><br/>Adoptant el model del constructivisme, la tesi es proposa com a objectiu esbrinar quina és la base acadèmica de l'alumnat en arribar als estudis universitaris de Fisioteràpia i comprovar si aquesta base influeix en el rendiment acadèmic durant el primer curs de la carrera.<br/>La tesi està estructurada en dues parts. En la fonamentació teòrica cal considerar el context en què se situa la tesi (canvi del sistema educatiu, renovació de les PAAU, experiència del professorat, etc.) i el marc teòric en què treballem. Per acostar-nos als coneixements previs de l'alumnat, sobretot a les idees i els processos que ha de desenvolupar per aprendre ciència, ens ha estat de gran utilitat revisar les investigacions emmarcades en la teoria piagetiana de les operacions formals i en l'enfocament de les concepcions alternatives dels subjectes sobre els fenòmens científics. Pel que fa a les habilitats d'aprenentatge que formen part dels coneixements previs ens hem centrat en l'exploració de la relació entre els processos cognitius i la comprensió de textos.<br/>El primer pas de la recerca empírica fou la formulació de la hipòtesi que volíem comprovar: els coneixements previs de l'alumnat pronostiquen el rendiment acadèmic en els estudis universitaris de Fisioteràpia. La variable independent són els coneixements previs dels estudiants en ingressar a la universitat, avaluats a partir de l'instrument de mesura dissenyat en la nostra investigació: la prova. La variable dependent és el rendiment acadèmic dels subjectes mesurat a partir de les qualificacions obtingudes en finalitzar el primer curs acadèmic universitari. La investigació se situa en el paradigma empiricoanalític, en la modalitat d'investigació no experimental o ex-post-facto.<br/>Les conclusions de l'anàlisi dels resultats es refereixen a:<br/><ul><br/><li>la base científica amb què els estudiants arriben a la universitat,</li><br/><li>el nivell de les competències lingüístiques,</li><br/><li>el comportament heterogeni dels subjectes de la mostra davant els aspectes avaluats en la prova,</li><br/><li>la comprovació de la hipòtesi.</li><br/></ul><br/>En finalitzar l'estudi s'apunten reflexions i es suggereixen propostes de discussió i recerca.<br/><br/><b>CONOCIMIENTOS PREVIOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA UNIVERSIDAD</b><br/><br/>Adoptando el modelo del constructivismo, la tesis se propone como objetivo averiguar cuál es la base académica del alumnado que ingresa a los estudios universitarios de Fisioterapia y comprobar si esta base influye en el rendimiento académico durante el primer curso de la carrera.<br/>La tesis está estructura en dos partes. En la fundamentación teórica debe considerarse el contexto en el que se sitúa la tesis (cambio del sistema educativo, renovación de las PAAU, experiencia del profesorado, etc.) y el marco teórico en el cual trabajamos. Para acercarnos a los conocimientos previos del alumnado, sobretodo a las ideas y a los procesos que ha de desarrollar para aprender ciencia, nos ha sido de gran utilidad revisar las investigaciones enmarcadas en la teoría piagetiana de las operaciones formales y en el enfoque de las concepciones alternativas de los sujetos sobre los fenómenos científicos. En cuanto a las habilidades de aprendizaje que forman parte de los conocimientos previos nos hemos centrado en la exploración de la relación entre los procesos cognitivos y la comprensión de textos.<br/>El primer paso de la investigación empírica fue la formulación de la hipótesis que queríamos comprobar: los conocimientos previos del alumnado pronostican el rendimiento académico en los estudios universitarios de Fisioterapia. La variable independiente son los conocimientos previos de los estudiantes al ingresar en la universidad, evaluados a partir del instrumento de medida diseñado en nuestra investigación: la prueba. La variable dependiente es el rendimiento académico de los sujetos medido a partir de las calificaciones obtenidas al finalizar el primer curso académico universitario. La investigación se sitúa en el paradigma empírico-analítico, en la modalidad de investigación no experimental o ex-post-facto.<br/>Las conclusiones del análisis de los resultados se refieren a:<br/><ul><br/><li>la base científica con que los estudiantes llegan a la universidad,</li><br/><li>el nivel de las competencias lingüísticas,</li><br/><li>el comportamiento heterogéneo de los sujetos de la muestra ante los aspectos evaluados en la prueba,</li><br/><li>la comprobación de la hipótesis.</li><br/></ul><br/>Al finalizar el estudio se apuntan reflexiones y se sugieren propuestas de discusión e investigación.<br/><br/><b>PREVIOUS KNOWLEDGE AND ACADEMICAL PERFORMANCE AT UNIVERSITY </b><br/><br/>Based on the constructivist model, the main objective of the thesis is to evaluate the academic background of pupils who access to Physiotherapy University and determine the influence of this knowledge on the academic performance during the first year at University.<br/>The thesis is structured in two main parts. On the theoretical basis, one must consider the context of the thesis (changes in the educational system, renovation of University Access Tests, expertise of the teachers, etc.) and the theoretical framework. To assess the previous knowledge of students, especially the development of ideas and procedures involved in learning science, special detail and consideration was given to the revision and investigation carried out within the Piaget framework on formal operations and also to alternative concept approach to scientific phenomena. In relation to the learning capacities as part of previous knowledge, the thesis has focused on the evaluation of the relationship between cognitive procedures and text comprehension.<br/>The first step in the empirical investigation was the formulation of the hypothesis to be checked: previous knowledge of pupils predict academic performance during the first year of Physiotherapy at University. The independent variable is the previous knowledge of pupils when they access to University, evaluated by means of a measuring tool specifically designed for our investigation: the test. The dependent variable is the academic performance of students based on their examination results at the end of their first year of university. The framework of the investigation is the empirical-analytical paradigm, in the category of non-experimental investigation or ex post-facto.<br/>The main conclusions of the analysis of results refer to:<br/><ul><br/><li>the scientific basis of pupils who access University,</li><br/><li>their level of linguistic abilities,</li><br/><li>the heterogeneous behaviour of students faced with the different aspects evaluated in the test, </li><br/><li>the verification of the hypothesis.</li><br/></ul><br/>The thesis finally highlights several considerations and it suggests further discussion and investigation items.

Keywords

Educational psychology; Universitat; Didàctica; Didàctica; Psicopedagogia; Enseñanza superior; Higher education; Psicopedagogía; Universidad; Education; University; Ensenyament superior

Subjects

37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure; 371 - Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament; 373 - Ensenyament primari i secundari; 378 - Ensenyament superior. Universitats

Knowledge Area

Didàctica

Documents

GarciaGay1de6.pdf

288.5Kb

GarciaGay2de6.pdf

351.3Kb

GarciaGay3de6.pdf

166.7Kb

GarciaGay4de6.pdf

469.2Kb

GarciaGay5de6.pdf

124.7Kb

GarciaGay6de6.pdf

11.24Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)