Análisis y evaluación de un modelo socioconstructivo de formación permanente del profesorado para la incorporación de las tecnologías de información y comunicación. Estudio del caso "CETEI" del proceso de integración pedagógica de la Pizarra Digital

Author

Badilla Quintana, María Graciela

Director

Riera Romaní, Jordi

Date of defense

2011-01-19

Legal Deposit

B.5356-2011Department/Institute

Universitat Ramon Llull. FPCEEB - Pedagogia

Abstract

La tesi que es presenta és un estudi de cas del procés d'incorporació pedagògica de les tecnologies de la informació i comunicació, específicament de la pissarra digital interactiva a l'aula. La mostra està constituïda per docents de 14 centres d'infantil i primària de Catalunya, que van rebre formació i assessorament pel Centre de Tecnologies Ituarte.<br/>Els tres objectius principals del nostre treball són: analitzar i avaluar aquest procés de formació a través del Model Eduticom; explorar i descriure l'ús que els docents donen a les pissarres digitals interactives en la dinàmica educativa en les seves aules; i finalment, dissenyar un model de formació i assessorament continuat del professorat que tingui en compte un procés de seguiment, suport i sostenibilitat de la innovació educativa amb suport de les tecnologies.<br/>Des d'un disseny multiparadigmàtic s'aborda aquesta investigació amb un mètode qualitatiu i quantitatiu. Els resultats subratllen la satisfacció dels mestres pel model de formació rebuda, l'adaptació del model a les seves necessitats com a professors d'aula, els canvis en els aspectes metodològics i didàctics que l'ús dels PDI en l'aula els ha imposat; i finalment, la importància d'una adequada infraestructura, gestió dels recursos i destinació d'un horari no lectiu, per a la pràctica i implementació de la innovació educativa amb ús de tecnologia.


La tesis que se presenta es un estudio del caso del proceso de incorporación pedagógica de las tecnologías de la información y comunicación, específicamente de la pizarra digital interactiva en el aula. La muestra se constituye por docentes de 14 centros de infantil y primaria de Cataluña, quienes recibieron formación y asesoramiento por el Centro de Tecnologías Ituarte.<br/>Los tres objetivos principales de nuestro trabajo son: analizar y evaluar este proceso de formación a través del Modelo Eduticom; explorar y describir el uso que los docentes dan a las PDI en la dinámica educativa en sus salas de clases; y finalmente, diseñar un modelo de formación y asesoramiento continuado del profesorado que contemple un proceso de seguimiento, apoyo y sostenibilidad de la innovación educativa con soporte de las tecnologías.<br/>Desde un diseño multiparadigmático se aborda esta investigación con un método cualitativo y cuantitativo. Los resultados subrayan la satisfacción de los maestros por el modelo de formación recibido, la adaptación del modelo a sus necesidades como profesores de aula, los cambios en los aspectos metodológicos y didácticos que el uso de la PDI en el aula les ha impuesto; y finalmente, la importancia de una adecuada infraestructura, gestión de los recursos y destinación de un horario no lectivo, para la práctica e implementación de la innovación educativa con uso de tecnología.


This thesis presents a case study focused on the educational process about the information and communication technologies integration, specifically the interactive whiteboard incorporation. The research has a sample of 14 kindergarden and primary schools in Catalonia, who received training and advice from Ituarte Technology Center.<br/>The study raises three main objectives: first is to analyze and evaluate the training process through the "Eduticom Model"; second is to explore and describe the teachers' use of interactive whiteboards in the classrooms dynamics; and finally, to design a model of teacher training and continued advice that includes a process monitoring, empowerment and sustainability of educational innovation with ICT support.<br/>The research has a qualitative and quantitative method in a multiparadigmatic design. The results underline the teachers satisfaction around the training model received; the model adaptation to the classroom teachers needs; methodological changes have occur in teaching with the interactive whiteboard use in the classroom; finally results have shown the importance of an adequate infrastructure, resources management and the destination of non-lecture hours for the practice of educational innovation in technology.

Keywords

Information and communication technologies; asesoramiento continuado; perfeccionamiento docente; modelo de formación; innovación pedagógica; Pizarra Digital Interactiva; Tecnologías de Información y Comunicación; Assessorament continuat; Perfeccionament docent; Model de formació; Innovació pedagògica; Pissarra digital interactiva; Tecnologies de la Informació i Comunicació; Interactive whiteboard; educational innovation; training model; teacher training; continued advice

Subjects

37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure; 377 - Formació professional

Knowledge Area

Investigació Pedagògica

Documents

Tesis_GracielaBadilla.pdf

6.636Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)