La coherencia ética en la gestión de los recursos humanos: un factor clave para la forja del ethos corporativo

Author

Agulló Gimeno, Silvia

Director

Román Maestre, Begoña

Tutor

Guitert Catasús, Maria del Mar

Date of defense

2009-09-23

Legal Deposit

B.41485-2009Department/Institute

Universitat Ramon Llull. IQS

Abstract

. <br/>El model actual de gestió empresarial es centra en aconseguir a curt termini el màxim benefici econòmic per satisfer als accionistes; l'èxit es mesura casi exclusivament pel benefici econòmic. Tanmateix, existeix una forta demanda d'ètica que sol·licita incloure en la definició d'èxit paràmetres com el creixement sostenible a mig i llarg termini, l'impacte social i ecològic de l'activitat, el respecte pels drets humans, etc. Aquest creixent interès per l'ètica en la empresa és a més a més compartit per diversos stakeholders. <br/> L'empresa, davant d'aquesta nova demanda, reacciona revisant la seva organització i la seva forma de treballar, redefinint la manera en la que gestiona el negoci i genera riqueses, i es qüestiona com forjar un ethos corporatiu que inclogui a tots els stakeholders. No obstant, les pràctiques d' ètica empresarial com el bon govern, els codis de valors, les memòries de responsabilitat social, etc., tot i que imprescindibles, fallen en l'implementació. El departament amb més gran impacte en el ethos corporatiu, el que més determina la manera de treballar dels empleats, és el de recursos humans. Les noves tendències en la seva gestió responen a la nova realitat de la societat del coneixement, però també la gestió dels recursos humans té dificultats en dur a terme els seus objectius, havent d'afrontar-se a situacions cada cop més prioritàries pel futur de la companyia com ara la gestió del talent o la planificació de la successió. Així doncs, tant en l'àmbit de l'ètica empresarial com en la gestió dels recursos humans les organitzacions veuen on volen anar, però tenen dificultats en definir el com. L'integració de l'ètica en la gestió dels recursos humans pot ajudar alhora a l'ètica empresarial i al departament de recursos humans a aconseguir els seus objectius. Sota el concepte de coherència ètica hem cohesionat els elements clau a tenir en compte per a integrar l'ètica en el dia a dia. El departament de recursos humans necessita actuar amb coherència ètica i, al mateix temps, fomentar-la, convertint-se en el departament clau per la forja de l'ethos. <br/> L'objectiu principal d'aquesta investigació és analitzar la necessitat de fomentar la coherència ètica en i des de la gestió de recursos humans per forjar l' ethos corporatiu. Així, revisem els conceptes bàsics de l'ètica empresarial, analitzem les limitacions actuals de la seva implementació, argumentem la necessitat de que la gestió dels recursos humans hagi d'actuar amb coherència ètica i, finalment, explorem, mitjançant una investigació qualitativa de quinze entrevistes a responsables de recursos humans, oportunitats i limitacions del departament de recursos humans a l'hora de implementar accions pel desenvolupament humà.<br/> Les conclusions mostren que és condició indispensable per afrontar l'actual demanda d'ètica i per la forja de l' ethos corporatiu la gestió dels recursos humans des de la coherència ètica. Per això la coherència ètica ha de ser una prioritat estratègica a llarg termini i planificar-se i mesurar-se com a tal. Tanmateix, també existeixen importants frens pel foment de la coherència ètica, sent el principal la escissió en la empresa entre la dimensió ètica i l' econòmica. Una nova definició d'èxit empresarial i, per tant, una nova concepció d'empresa preocupada per com genera les riqueses, són imprescindibles per a la forja de l'ethos corporatiu i l'assumpció de la responsabilitat de les empreses com a principals agents de canvi en les societats contemporànies.


. <br/>El modelo actual de gestión empresarial está centrado en lograr a corto plazo el máximo beneficio económico para satisfacer a los accionistas; el éxito se mide casi exclusivamente por el beneficio económico. Sin embargo, existe una fuerte demanda de ética que solicita incluir en la definición de éxito parámetros como el crecimiento sostenible a medio y largo plazo, el impacto social y ecológico de la actividad, el respeto por los derechos humanos, etc. Este creciente interés por la ética en la empresa es además compartido por diversos stakeholders. <br/> La empresa, ante esta nueva demanda, reacciona revisando su organización y su forma de trabajar, redefiniendo la manera como gestiona el negocio y genera riquezas, y se cuestiona cómo forjar un ethos corporativo que incluya a todos los stakeholders. No obstante, las prácticas de ética empresarial como el buen gobierno, los códigos de valores, las memorias de responsabilidad social, etc., aunque imprescindibles, fallan en la implementación. El departamento con mayor impacto en el ethos corporativo, el que más determina la manera de trabajar de los empleados, es el de recursos humanos. Las nuevas tendencias en su gestión responden a la nueva realidad de la sociedad del conocimiento, pero también, la gestión de los recursos humanos tiene dificultades en llevar a cabo sus objetivos, debiendo enfrentarse a situaciones cada vez más prioritarias para el futuro de la compañía como la gestión del talento o la planificación de la sucesión. Así pues, tanto en el ámbito de la ética empresarial, como en la gestión de los recursos humanos, las organizaciones ven dónde quieren llegar, pero tienen dificultades en definir el cómo. La integración de la ética en la gestión de los recursos humanos puede ayudar a la vez a la ética empresarial y al departamento de recursos humanos a lograr sus objetivos. Bajo el concepto de coherencia ética hemos cohesionado los elementos clave a tener en cuenta para integrar la ética en el día a día. El departamento de recursos humanos necesita actuar con coherencia ética y, al mismo tiempo, fomentarla, convirtiéndose en el departamento clave para la forja del ethos. <br/> El objetivo principal de esta investigación es analizar la necesidad de fomentar la coherencia ética en y desde la gestión de recursos humanos para forjar el ethos corporativo. Para ello, revisamos los conceptos básicos de la ética empresarial, analizamos las limitaciones actuales de su implementación, argumentamos la necesidad que la gestión de los recursos humanos tiene de actuar con coherencia ética, y finalmente, exploramos, mediante una investigación cualitativa de quince entrevistas a responsables de recursos humanos, oportunidades y limitaciones del departamento de recursos humanos de implementar acciones para el desarrollo humano.<br/> Las conclusiones muestran que es condición indispensable, para afrontar la actual demanda de ética y para la forja del ethos corporativo, la gestión de los recursos humanos desde la coherencia ética. Para ello, la coherencia ética debe ser una prioridad estratégica a largo plazo y planificarse y medirse como tal. Sin embargo, también existen importantes frenos para el "fomento de la coherencia ética", siendo el principal la escisión en la empresa entre la dimensión ética y la económica. Una nueva definición de éxito empresarial y, por tanto, una nueva concepción de empresa preocupada por cómo genera las riquezas, son imprescindibles para la forja del ethos corporativo y la asunción de la responsabilidad de las empresas como principales agentes de cambio en las sociedades contemporáneas.


The actual business model is focused on achieving the maximum economic profit for stakeholders satisfaction in the short-term, the success of which is almost exclusively measured by the economic profit. However, there is a strong ethics demand that requires including new success parameters in the definition of success as medium and long-term sustainable social and environmental impact, human rights respect, etc. Different stakeholders share this increasing interest for business ethics. <br/> Facing this new demand, the company reacts reviewing its organisation way of working, redefining how the business is managed and how it generates wealth, and asking itself how to forge a corporate ethos that includes all the stakeholders. Nevertheless, business ethics practices such as corporate governance, codes of values, social corporate responsibility reports, etc., although they are indispensable, fail in the implementation. The department with the strongest impact in the corporate ethos, the one that truly determines the employees' way of working, is the human resources department. New trends in its management are the result of the new knowledge society, but also, the human resources department has its own difficulties in reaching its objectives, having to confront more and more important new situations for the company's future such as talent management or succession plans. That is why, either in the business ethics field, or in the human resources management field, organizations see where they want to go, but have difficulties in defining how to get there. Ethics integration in human resources management can help both business ethics and human resources department to achieve their objectives. Under the term ethics coherence we have merged the key elements to consider when integrating business ethics in day to day work. The human resources department needs to act with ethics coherence and at the same time, promote it, becoming the leading department in ethos forging. <br/> The main objective of this research is to analyse the need of promoting ethics coherence inside and from the human resources department to forge the corporate ethos. That is why we review basic concepts of business ethics, we analyse actual implementation limitations, we discuss the human resources management need to act with ethics coherence, and at last, through a qualitative research of fifteen interviews to human resources managers, we explore human resources department opportunities and limitations to implement human development actions.<br/> Conclusions show that to confront the actual ethics demand and forge a corporate ethos, it is essential to manage human resources with ethics coherence. This means that ethics coherence must be a long-term strategic priority and be planned and measured that way. However, some ethics coherence brakes exist. The most important brake is the division between the ethics dimension and the economic dimension. A new business success definition and therefore, a new company concept concerned on the way it generates profit are indispensable to forge the corporate ethos and assume company responsibility as the main change agent in contemporary societies.

Keywords

human ressources; ethical coherence; human development; values; business ethics; coherencia ética; desarrollo humano; valores; recursos humanos; ética empresarial; desenvolupament humà; coherència ètica; recursos humans; ètica empresarial; valors

Subjects

17 - Moral philosophy. Ethics. Practical philosophy; 331 - Labour. Employment. Work. Labour economics. Organization of labour.

Knowledge Area

Administració i Direcció d'Empreses

Documents

Tesis_Silvia_Agullo.pdf

2.548Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)